سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب کانال –ایران فردا- یک مقوله فلسفی – دینی است- بنام قضا وقدر- قضا-اشی است خداوندمنان تهیه میکند- قدر-اشی است که خداوندمنان تهیه میکند که انسان درتهیه واندازه ان دخالت دارد- در قضا قابل درک فقط درسطح اش میتوانیم بفهمیم ولی عمق ان هرگز قابل درک نیست مگر زمانی که به سطح بیاید وحتی فرموده شده کنکاش نکنید چون به مرز دیوانگی میرسید- ولی قدر تاحدی بیشتر قابل درک است نمونه ان درقران داستان حضرت خضر علیه السلام با حضرت موسی علیه السلام به شهری رفتن که قبلا مذهبی بودند ولی پیامران را رایا کشتند ویااخراج کردند باامدن حضرت خضر وحضرت موسی علیه السلام که بعدا مادرک نمیکنیمکه چه جریاناتی درانجا رخ داد حضرت خضر سلا م الله علیه باکمک حضرت موسی علیه السلام دیوار یک خرابه درست کردند که ارث یک پیامبر یهود به فرزندان ایشان برسد واندو نوجوان بعدا پیامبران ان شهر شدند وشهر را مذهبی کردند درتاریخ معاصر هجوم استعمارخشن غربی درخاورمیانه که همه انرا قدرت غرب وشیطنت انها میدانست وهیچ امیدی به راه نجاتی بود مخصوصا برای مسلمانان- دوکشور پاکستان وبنگالدش ازدرون همین ایام سیاه بوجودامدکه هیچ کس تصور نمی توانست بکند وملت مثلاهندبشدت از ان رخوت وسستی بیرون امد ناگهان سربراورند وهمچنین چین وکره یک تحول بسیارنادر پیدا شد صدای امریکا مطالب جدیدی دردفاع از خلیچ فارس تهیه کرده است ودرضمن دروغ های شاخدار هم بیان کرده است ازجمله که شهرابادان مدرن ترین شهری ایران بعداز تهران بوده است مدرن بودن تهران درچه چیزی بوده است تا شهرابادان نفردوم باشد از شهرهای ساحلی خلیج فارس کلیپ هائی نشان میدهد اتفاقا همان کلیپ ها که خانمی درانباری پراز کالا زندگانی میکند قبلا چنین انباری وجودنداشته است اتفاقا هرکسی به شهرهای ساحلی جنوب رفته است بیان میکند اگرهمین روند اگر ادامه پیدا زیبا تراز شهرغرب خواهد شد پیشرفت شهرهای ماننددوبی که دروضع اسفناک بودند علت اساسی ان ترس از ایران تاثیرایران است درضمن ایبان فرمودند دوازده میلیون توریست از ابادان بازدید میکرد بودم توریست ها همگی ملوانهای کشتی بودند وکسانی برای جهان گردی باکشتی ها باری مسافرت میکردند وعدهای درکشورهای اطراف خلیج فارس کار میکردند چند روزی مرخصی میگرفتند وبه ابادان میامدند ویک تعدادهم توریست بودند بسیارناچیز قران مجید میفرماید زمانی که شمامومنین درمکه نماز میخوانید واطراف شمامشرکین باچشم دریده شده نگاه میکنند نترسید اینها بعلت تعجب است که شکوه نماز شمارا انهابه تعجب انداخته به عبادت انها نگاهکنید دو زمان عبادت بتها دست میزنند وسوت میزنند وگاهی هم حرفهای ناشایست به بت میزنند اینهمه تحریم ولشگر کشی نشان هاز اتعجب وقدرت وشکوه اسلامی است- درهرحال ما بقدرت الهی وعلم وحکمت الهی سخت باور داریم واینده درهرحال به سمت نور خواهد رفت انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99