سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی بر کتاب اقای هنری مارتن- نویسنده- ورا-اردلی مترجم اقای سهیل اذری – قرون هفدهم وهیچدهم میلادی انگلستان فاصله کمی از قرون وسطی گرفته بود- سلاطین انگلستان بخوبی درک کرده بودند که مذهب جایگاه ویژه دارد وتاث4یرات شگرف درجامعه دراینده خواهد گذشت وکارانهارا اسان خواهد کرد ورهبری این مذهب هم باانها خواهد بود وجنبه مقدس به سلطنت انها خواهد داد- باوجود انکه بخش انگلیسی بریتانیا عقب مانده ترین بخش انگلستان بود وایرلندی ها بسیار مترقی تر بودند چون انگلستان در مرکز تقاطع اروپای شرقی وغربی بود ازاین موقیعت استثانی بهره زیادی برد ومشکلاتی که جزیره ایجاد میکرد سعی زیادی را مطلبید وکمتر مورد هجوم واقع میشد ومیبایست بسیاری از مشکلات راخودشان از طریق داخل حل کنند درخاور میانه مانند شرایط مصربودن لا دست به ساختن کلیساهای بزرگ حتی درمرکز یلاقی پادشاه زدند ودر مرکز لندن هم کلیساهای باشکوه ساختند ومراسم ها درکلیسا انجام میگرفت الان هم همین طور است- اما شاهان نگون بخت ایران مانند رضا شاه ومحمد رضا شاه که درکشوراسلامی انهم شیعی حکومت میکردند بقول عرب حتی یک مسجد به اندازه لانه گنجشگ در کاخ نساختند – گرچه به حضرت ایت الله العظمی عظمت بروجردی رحمت الله علیه قول دادند که شاهز که تامدتی این کاررا کرد ولی کم کم ازجاده منحرف شد- ولی حضرت ایت الله العظمی رحمت الله از طریق علمای دیگر نصیحیت میکردند تا انکه ریس جمهور سابق امریکا اقای کارتر گفتند که من به تهران میروم تاشخصی متین وکاردان از داخل کاخ به پادشاهی برسانم ولی زمانی که به تهران امد شاه نظر ایشان تغیر داد که هرکس به حکومت برسد سرانجام تابع روحانیت خواهد شد ومن فقط طرفدارغرب وسکولار هستم- ولذا بر سرسفره عکاس عکسی که گرفته است به وضوح مارک مشروب وپپسی را مشخص میکند وشاهزاده خانم ها دکلته یعنی کمی برهنه هستند که درجوامع مذهبی اترا تلقی دهن کجی به حضرت ایت الله العظمی -عظمت بروجردی رحمت الله علیه تلقی شد واستارت انقلاب زده شد- میزان افراد مذهبی درانگلستان درحد کمترین نسبت به اروپا بود وخوشنام هم نبودند ومارک ارتجاعی بهانه زده میشد افرادی تاریکفکر تلقی میشدند وبه کندی رشد میکردند در زمان اقای مارتین کسی ان جرئت را نداشت که درکتب دینی اصلاحات کند ویا مسائلی مانند خیر وشر را تبین کند انچنان ایشان درجمع بعضی طلب ها درشیراز بیان کرد که نمیداندکه شر را چه خداوند بوجود اورده است ودانشی دراین مورد ندارد وبسیار قضایی پیچیده بدین نحو بود بعنوان مثال از جناب مجتهد شهرشیراز درباره اسلام وقران سئوال میکند ایشان میفرماید که قران معجزه است ایشان سوئال میکند سنداین معجزه چیست جالب ان است هرگاه درصحت بیانات انجیل سند خواستند ایشان سکوت کرد جناب حضرت مجتهد رحمت الله علیه سند معجره قواعدشعری وقافیه وسنجش ادبی است که شما مطلع نیستید ایشان فرمودند که این سند نمیشود ونوشتن اند که باوجود انکه مردی بسیار شریف وبسیارخوش صحبت وشیوا صحبت میکند از نظرایشان یک جواب مزخرف گفته است؟؟ من اختصارا درباره مسئله خیر وشر اندکی صحبت کنم که بر گرفته از بیانات- استادمعززحضرت ایت الله مرحوم زبرجد رحمت الله علیه است- نظر ایشان درموردخیر امر مطلوبی به انسان اضافه میشود وشر امر نامطلوبی   خیری را از انسان میگیرد همان سودوضرر که درتجارت مثلا مصطلح است بعنوان مثال فرد زحمت میکشد وانرژی مصرف میکند این ضرر است ولی پول بدست میاورد واین نعمت است مادر زحمت میکشد این ضرر است ولی بچه بدنیا میاید این نعمت است- این شر وخیر باهم دراین دینا هستند شر هشدار میدهد که این امر نامطلوب نمیتواند جز ازطریق الهی باشد واین امر سئوال برانگیز است ایجادشک میکند وشک یقظه یا بیداری رابوجود میاورد دربهشت نعمت نسبی است ولی درمطلق زمان ودرجهنم شر نسبی است است در مطلق زمان لی شرها در زمان خود از بین میرونند ونعمتها مدتها یبیشتری باقی میمانند که اساس پیشرفت هستند اواخر قرن هفدهم- پروتستانها بقدری منشعب که شدند وباهم درنبرد وخصومت قرار گرفتند بفکر اصلاحات افتادند وکم کم مسائل علمی مطرح شد که میبایست مذهب باان سازگارباشد ولی کار زیادمهمی انجام نگرفت ولی بدنبال دین راستین حضرت مسیح علیه  السلام السلام برامدند که به انها خالصین یا به انگلیسی پیوری تن – گفته میشد-درکاتولیک که مذهب پادشاهان انگلیس  بود وانهابرای دوری از پاپ وندادن سرباز ومالیات  دینی جدی که منشعب از کاتولیگ بود- بنام انگلیکان بوجود اوردند که هیچگونه چهارچوپ منظم وعقلانی نداشت ومانند امویان وعباسیان هرنوع پادشاه بخواهد عمل میشود تا نکه تعداد مذهبی محدود در دانشگاه بخصوص در دانشگاه اکسفورد- تعدادی دانشجوی مذهبی برای مذهب رسمی یک چهارچوب برای کشف حقیقت تهیه کردند یعنی متد کشف حقیقت که به انها متدیست میگفتند که تاحدی یک سیستم منطقی وعقلانی به مذهب رسمی بدهند که مشهورترین رهبرانها شخصی بنام اقای جان وسلی بود وبرادرش چالرز دران زمان کلیساهای رسمی طبقاتی بود وکلیسای وابسته به دربار واشراف نقش – تفسیر مذهبی را بعهده داشت وانهاراباطل ومرتد شناخت- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99