سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سئوال از ریس استراتژِیک راهبردی عربستان-با یک خبرنگار ایرانی وقاضی انگلیسی ایا تنش بین عربستان وایران قابل حل است- نماینده عربستان عربستان تمام کوشش خوداش را کرده استکه از طریق گفتمان باایران مسائل راحل کند واین ایران است که میگوید مرغ یک پا دارد- ما در زمان ریاست اقای خاتمی بسیاربه حل مسائل نزدیک شدیم این ایران بود که در کشورهای اسلامی منطقه دکترین جاه طلبانه خودرا پیش میبرد ایرانی اگرشما اهل گفتمان بودید چرا دریمن وبحرین وسوریه وعراق باحالت خصمانه پیش امدید وان هم جنایت کردید شما اهل مذاکره نیستید واهداف خودتان را با جنگ طلبی میخواهد پیش ببرید عربستان این برای ان است که ایران میخواهد درمنطقه ایدولوژی خودرا پیش ببرد واز جنایت کاران دیکتاتور حمایت میکند ایرانی بعنوان مثال بحرین اکثریت انها شیعه هستندهیچگونه حقی ندارند حتی درانتخابات ودولت- عربستان مردم انجا وهابیت راقبول دارند وایرتن وهابیت راقبول ندارئد واین امر برخلاف دکترین خلیفه دوم است که اسیاب به نوبت- حال نوبت ما استوهمه دول جهان از ما حمایت میکند وبخصوص ریس جهمور ای امریکا وسازمانملا متحد که دکترین حضرت خلیفه بهترین خلیفه است همه قبائل عرب فردی مانندحضرت علی علیه السلام دارندبلکه بهتر دلیلندارد شیعه تک تازی – کند قبلا همه ازماحرف شنوی داشتند این ایران است کهمعادله به نفع افراطیون یعنی رافضی بهم میزندوهمه رافریب میدهد- هرکسی کشتهاست طبق قانون سازمان ملل متحد ودین وهابیت ذی حق بوده است هیچ بی گناهی کشته نشده است واگر کشتهاست مقصرایران است همه دنیا گفته اند بهترینریسجهمور یمن اقای هادی منصور است همه نوع فداکاری برا ی یمن کردهات وقانونی بئده است وحوثی یکقبلئل طاغوتی وغیرمتمدن هستتدوحق رای تا مدتها نخواهند داشت- ماز حکمت قانونی دفاع میکنیم – ایرانی پسچرا امریکاونزوئلا از حکومت قانونی حمایت نمیکند وکودتا میخواهدبیاندازد عربستان انجاهم ایران دخالت کردهاستبر خلاف عرف دانشگاه هاروارد که بهترین تشخیص میدهد طاغوتیان بر انسانهای شریف حاکم میکند ودنیا باما است نه باایران وشورشیان شما بینید اقای ایراین از حق رای صحبت می کیند وهمهحرف انهاهمین اغست متوجه نیست بر خلاف رای دانشگاه اکسفورد تاریخ رانمیتوان به عقب برد وسنتغالبدربحرین همین حکومت وهابی است کهاز طرف سراسر جهان شناخته شده وموردپذیرش بوده است وایران میخواهدتاریخ منطقه به نفع خود ورق بزند قاضی انگلیسی چه زمانی این تنش حل میشود زمانی که ایران حق رای عربستان در منطقه بپذیرد ومطابق نرم جهانی عمل کند و.خطا خودرا جبران کند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99