سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقایان غربی ها- فشاربه ایران میاورند که تعهد نامه اف –ا- تی –ای را حتما بایدایران امضا کند اینهم یکی از بازی انها است-درایران پولشوئی دوسه مورد بیشترندارد ولی درغرب هزاران مورد دارد مافیا دراس انها است وپشت هرمافیا ده سناتور ونماینده مجلس است که کسی جرئت نمیکند که واردحریم انها شوند که یک نمونه باکمال وقاحت دراینترنت است که نبایدگول این افشاگری ها بشویم یکی ازاین پول ها مال مواد مخدره است امریکا قبلا میگفتند تجارت مواد مخدر دردنیا بیست میلیارد دلار است که دومیلیارد دولار ان مال امریکا است که امروزن هشتادملیلرد دلار میگویند تجارت جهانی است دراروپا المان خرف اول را میزندواسطه گری درتمام خلاف کاری اولش مال ایتالیا است ومافیا انجا نقش فعال دارد یکنفر بعنوان توزیع مواد مخدره تا امروز درامریکا رسانه ای نشده است واین چندملیارد دلار رصد نشده است دراوائل انقلاب کی از دوستان دانشگاهی که درجهادکار میکرد به من فرمودند ما از هلند مثلا تخم خیار خریدیم وقتیکه سرقوطی راباز کردیم مثلا یک کلوئی نصف ان روزنامه بود از کشور بسیارمترقی هلند- ود دارو موادموثر نصف کرده بودند وبه کشورهای همسایه فرموده بودند که حق گرفتن پول ازانها برای خرید دارو نباید داشته باشید کود شیمیائی که خریده بودند پراز تخم سوسک بود- یک روز همسایه ما بهمن گفتند فردی بسیارمطمئن بودند که درصنف مرغداری بودند ودر شهرستان نزدیک به شیرازمرودشت فعالیت مرغ داری داشتند وایشان سالها برای خرید دانه مرغ تبحر داشت ومداوم از المان بهترین دانه مرغ باتخفیف زیاد میخرید اینبارپولرابرده است ودیگربرنگشته است- به پلیس مراجعه کردندتقریبا فرموده بودند که کاری نمیشود کرد اتفاقا من یکی از مهندسین بسیارانقلابی رادیدیم جریان راگفتم ایشان فرمودن طبق گفته امام راحل رحمت الله علیه ان عظمت این از الطاف خفیه است چند ملیارد تومان ما بایدهزینه میکردیم که بگویممثلا المانها بدین نحو هستند اگر میکردیم باز مردم میفرمودند اینها شعار است حالا خودشان کردند- درغربانواع تقلب را میکنند درمواد غذائی درمواد داروئی که بعضی ازانها برای تست کردن است دراینترنت نوشته استکه برزیل یک درخت بسیارمشهری دارد درجنگل های امازون مانند درخت ابنوس پاکستان هم برزیل وهم امریکا قطع این درختان جرم میدادند وخرید وفروش ان را جرم میدادنددوسه برادرکه شغلانها وپدری انها نجاری بوده است ودر نجاری ورشکست شدن از برزیل کشتی کشتی این چوب راوارد کردند درانبار بدون ایمنی گذاشتند وتوسط یک سناتور کهبه ایشان بقدری رشوه دادن که ملیونر شده است بازرسان تادم خانه امدد وبرگشتند وایشان ثروت قابل ملاحظه بدست اورده است-

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99