سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- یکی از القاب ساختگی عربستان به ایران وشیعیان- ابتر به معنای ایدولوژی ی ابتربودن است درحالیکه شیعیان حضرت فاطمه سلام الله علیهارا بیشاز عربستان موردتکریم قرارمیدهند وان عظمترا معصوم ومطهر وامام میدانند ودرایدولوژی خود نقش حضرت فاطمه سلام الله علیها درحد استراتژیک است ولی دروهابیت وعربستان فقط دختر رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم وقش بارزی ندارد وبجای ایشان نقش اسا سی را خانم عایشه وهند جگرخوارداردوبه همن علت برای خود فریضه ایجادتنش درحوزه شیعیان وبعدا اهل سنت وکشورهای اسلامی را برای واجب میدانست وبدنبال کودتای ایدولوژیکی دراین کشورها راجزو قانون اساسی خودمیدانست- ولی امروزه این تنش ها نقشی درتغیرات معادلات منطقه ندارد بلکه بیشتر کشورهای اسلامی بخصوص دربخش اهل سنتاز وحودت استراژیکی ویکپارچه گی باعربستان درحال فاصله گرفتن هستند وراهبرد وارگری محافظه گرایانه درپیش گرفتند ونقش اسرائیل دراین کشورهاکهبه دستور عربستان سعودی شکل میگرفت کم رنگ شده است وهیاوهوئی  مثل سابق ندارد- امروز رفیق راهبردی وهم مذهبی عربستان امارات ازانهاجدا شدهاند بر ضد منافع عربستان درمنطقه عمل میکنند وجناب هادی منصور مانند دوران اخر ناپائلون بنا پارت را میگذارند- یک ضرالمثل ایتالیائی است که بیادبدین صورت اصلاح شود که درکشوری باران- نمی اید علت اش حکومت دزد است- امروزه تمام ایدولوژی های درمانده درحال ازدست دادن محبوبیت هستند ولی امواج انها هنوز به قلعه مستحکم عربستان نرسیده است ولی انهاهم درعربستان درزندان خانگی هستندومداوم ترس دارند که دمکرات ها درامریکا بقدرت برسند .شیشه قدرتات انها به زمین بخورد ودیگر عربستان دراوپک ان اهرم کلیدی غرب نیست ونمیتواند ان نقش قبی راباز ی کند ودرنتجه فقط یک قدرت اقتصادی بنفع غرب است- ومانند زمانی که پاپ ها درایتالیا بفدرت رسیدند وان وحدت فرا جناحی را از بین بردندوبهیثکفرقه گرائی مذمو ومنحوس سیر کردند که رانجام به یک انقلاب اصلاح طلب دچار شدند همنی سرنوشت برای انها رقم خواهدخورد واقایان وحدت اهل سنت را چند پاره کردند واخیرا با حکومت شیعه وسنی عراق وحدت پیدا کردند؟؟ وامارات باسوریه اسدی به همکاری نزدیک شده است- مدتی مردم به بهانه اصلاح گرائی درعربستان مشغول کردندونماینده ان جناب ابن سلمان است کهدرجزیاتی مطابق میل امریکائی تغیرات نه چندان مهم  انجام داده است که اب پاکی برفقه اهنین وهابیت ریحته است!! واز پشت به اسلام ناب خنجر میزند ودر حکومت پادشاهی مطلقه هیچگونه حرکتی به سمت عدالت وفضیلت وتعادل وفراجناحی ومردمی – وجود ندارد وحتی یک صندلی به مردم عادی داده نشده است وفقط بفکر صندلی ومقام خودهستند وبرای حفظ خود تلاش میکنند- ویک سرخوردگی عمومی درجهان برای خودبوجوداوردهاند که اینده پایداری نمی شود برای انها پیش بینی کرد ودرجهان اسلام واعراب رشد ونمو سیاسی درحال شکل گرفتن است وبا رشد ان قدرت غرب و وهابیت روبه ضعف خواهد گذاشت-  وهابیت درکشورهای شرق رنگ باخته است وعلنا انها را مورد سرزنش واحزاب انها غیرقانونی قلمداد میکنند- وتوان ومحبویتی ندارند- متاسفانه ان شادابی که قبلا دراهل سنت دیده میشد به رکود رسیدهاست وهابیتی که بامیراث مسلمانان وجهان به مخالف بر خواست وحتی بنیاد پیشرفتهای مادی ودنیائی پیشرفته بهمخالف برخاست وازادی مشروع وعقلانی ومکفی را خدشه دار کرد وبخصوص موضعات مدنی رابه سخره گرفت- ومجادله احسن را جرم دانست- وحتی بابسیاری از ایات قران به مخالفت بر خاست- مسلم است دیگرذ رنگی نخواهد داشت انشااالله

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99