سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به ترور برادر ریس کره شمالی – قبل از انکه واردبحث شوم- مطالبی بایدعرض کنم- درارتش وسیستم های اطلاعاتی تعدادافرادی کهاطلاعات دقیق دارند بیشا ز پنچ درصدنیست ومابقیه طبق یک مکتب خاصی مقداری حقایق میداند که مورد نیاز انها است ومابقه اخبارجعلی ودروغ است کافراد خریداری شد بعداز مدتی سازمان های هدف متجه میشوند وبه فرد مشکوک میشوندذوفرد احساس خطر میکند وخودرا لو میدهد- فرمانده من در مرکز زرهی مداوم اخبار اطلاعات غلط به من میداد وبعضی بخوبی اشکار بود وبعضی من متوجه نمیشدم واستوار کریمی بعدحقاییق را میگفت وتعجب میکرد چرابهمن اینمطالب قلابی را میگوید وخودمن هم تعجب میکردم که دلیلی نداردکه این مطالب-را- به من بگوید- ییک از دروغ ایشان مثلا سی موشک که در روی داریه ای خاصی سوار کردند ظرف سه دقیقه محاسبه دقیق از روی را دار میکنم میزنم-درجبهه- دیده بان درامریکا چهارده سال تخصص دارد بهنظر میرسد که یکدفعه تانک اشکار میشود میتوان انرا به راحتی زد بسیار مشکل است بخصصو افراد حرفه باشند اصلا فردمتوجه نمیشود خیلی بامهارت داشته باشد وتجربه که صدایتانک وبلند شدن خاک راتشخیص دهد وبداند تانک الان کجا است بهموقع ظاهر شودبیش از هشت دقیقه فرصت نداردوگرنه مشوک تانک اورامیزندوبیادبلافاصله ظرف مدتی کوتاه از کوه پائین بیاید ویادرغار تمهیدات زیادی شده باشد مخفی شود معلوم نمیشوداز کجا میفهمند که فرد کجا است یک موشک پنچ سانتی اومیامد یکبار یک –به جناب سرهنگ گفته بودند فلان نقطه دیده بانی بسیار خطرناک است بچه ها میدانستند که دران اطراف موشکهای زمینی- که باماهواره شلیک میشد وجوددارد ولی نمیتوانستند انرا پیدا کنند وحتی میگفتند تعدادی ماکت انها وجودارد نزدیک انها شوی دمنفجر میشود ویادردست منفجر میشود- البته تمام خدمه تانک عراق ماهرنبودند بعضی ازانه ضعیفتراز مابودند حتی شکار میشدند وبعضی بسیارحرفه ای بودند جناب سرهنگ فرموده بودمن حساب اینهارامیرسم گفته بودندجناب سرهنگ خیلی زبلی ومهارت وتجربه میخواهد- فرمده بودندبیخودبهمن سرهنگی زودهنگام ندادند اشکال این است به ایشان که رهبر است رمز های اصلی میدهند که اطلاعات بدهدولی به گروهبان رمز فرعی میدهند اگر جناب سرهنگ شهید شد مشکلات ایجاد میشود وبیادتوسط هلی کوپتر یک رمز اصل به اوبدهند هلی کوپترهم درخطر ضربه است- از اینکه دعش در درعراق وسوریه تیراندازی های دقیقی داشت- مشخص میشود که امریکا هزینه سنگینی کرده است- قانونا برای هرنقطه دیده بانی یک دفترچه درست میشود که تمام خصوصیات بیان میشود وچگونه عمل کن هممشخص میشود هرچه بچه گفتهبودند بیاد شمامدت یبا ما بحث کنی ایشان به چند سئوال بیشتر توجه نکرده بود وگفته بود من سرهنگ هستم- گروهبان گفته بود اگر نتوانستید به موقع عمل کنید مهم نیست احتمالا پست بعدی میتوانداورابزند- ایشان در نقطه عملیات قرار میکگرد صدای تانک بلند میشود ولی بیشاز هشت دقیقه طول میکشدکهمورد مسلسل تانک قرار میگریرد واز کوه به سمت پائین میاید درحالی گروه درغاربودن ویک موشک به ایشان برخوردمیکند-درسازمانهای جاسوسی وضد جاسوسی اینچنین است- برادر ریس کره شمالی علاقه شدیدبه حکمتداری نداشته است مدیریت اساس ان خصلتهای ذاتی است وبعدعلوم مدیریتی کمک میکند چون بانسان سرکار داردیک کاریزما میخواهدیک حس جذب کننده بیا داشت وبتواندقلوب افرادراتسخیر کند واین امرنسبی درهمه است در راس بیادزیادباشد هم خصلت ها وهم هوش وعلوم مدیریتی که ایشان نداشته است- ولی فردی تو دل برو بوده است وتاحدی روحیات غربی داشته است خواستنداز ایشان بعناون یک سرپل باغرب استفاده کنند یک واسطه باشد- و ایشان اطلاعات خوداش را به کره شمالی بدهد وغربیان از اوضاع کره شمالی باخبر کند خوب این کاری خسته کننده است ومقداری پول به ایشان داده بودند خاست کلاسی برودوتجارت یکند وخانه ای داشتهباشد وکمی هم عیاشی کند امریکا طرح ریز ی میکند وزنان خاصی تربیت میکند یک ازانها اهل ویتنام است- وکم کم با با پولهای زیاد از ایشان اطلاعات درست راپیدا میکندمثلااز تجار کره شمالی درمالز ی بداند کدام جاسوس هستند وغیره ازاینکه ایشان بسیارزن باره باشد به نظر نمیرسد شش زن داشته است ولی میگویند یکی از تفریحات ایشان افرادی که خیلی خوب مهارت درکارهای سکسی داشته است باز نان معرفی مثلااز کشور چک دراطاقی عمیلت سکسی انجام میدادهاست وایشان بادئربین تماشضا میکردهاست که هم یادبگیرد وهمین لذت ببرد که حوصله سکس نداشته است – درکتابی میخواندم فض کنید دربهشت فردی نه زن ونه بچه .وهیچ کس درنزداش نیست ویا درفضای بسیاربزرگی درکاخی دیگر ی هستند هروقت فردبخواهد با حورالعین رابطه جنسی داشته باشد- حورالعین یک فضای نورانی تولید مانندکره وفرد وارداین کره میشود که هیچ چیزی از بیرن مشخص نیست وجنس بدن حورالعین از یکنوع شیشه است ابکهمخورد کامالا مشخص میشود وبهرنگهای مختلف ونورانی وباعطر مشاهده میشود حال چه برسد بدنیا- لذا برنامه کشتن ایشان را طرح ریزی کردند که عومال اطلاعاتی غرب یاگول خوردند ویاانها هم ناراحت نه نبودند-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99