سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب چپ یکی از اشکالها اختلاف طبقاتی درایران را ملاک میاورند که این بحث دربین دانشجویان جا انداخته شده بود- ولی بی انصافی زیاد است در زمان شاه حقوق ریس سازمان خون ماهی هشتادهزارتومان بود درحالیکه یک کسی پشت دخل نانوانی بود حداگثر ماهی هزارتومان بود من میدانستم که جناب دکتر عباسیون متخصص مغز ماهی ده هزارتومان میگیرد ونانواها حقوق انها زیاد شد همان کسی پشت دخل مینشست حقوق دوهزارتومان وپانصد تومان شد درحایکه دکتر عباسیون حق مطب نداشت وهفته هم یکجراجی مغز مجانی بایدمیکرد- گرچه مکن بود هردو حقوق مکفی نباشد پسدرکل اختلاف طبقاتی کم شده است اما قران میفرماید دراختلافات افراددقت کنید یکسان نیستند کم وزیاد- درتمام ابعاد هستند واین کارمن است درتماممجودات هم این چنین است درفرشتگان بدین نحو است وبعدمیفماید من علیم وحکیم است البته تمام این موضعات کلیداصلی شناخت خداوندمنان است که کاری ااسن نیست بخصوص فردی گفتار دروسوسه خناس گرفتار شود ویا اهل حسد- ودرقایمت رمز رابرای همه افراد بیان خواهد وحتی خداوندمنان از فقرا عذرخواهی میکند من زمانی با افرادی درکنار رودخانه دروزن میرفتیم- اتفاقا به یک دانشجویان تربیت معلم من برخورد کردم- ایشان ماربه منزل خوداش برد یک خانه درکل شیادچهل مترمربع بود تمام خانه هااینطوری بودند ودانشجوی مربوطه فرمودندمن شمارا به منزل کسی میبرم که فقرتین فرد بود حال میلیونر است- وباخوشحالی میگفت مثلا نابغه ده ایشان است منزل ایشان چهل متری بودولی اسبا اثایهبهتری داشت البتهثروت ایشان درشیراز بود ایشان بیان کردبیان کردکه من درفقیرترین خانواده بودم که پول مدرسه رفتن نداشتم واز بچه کگی کار میکردم سواداز بچه که مدرسه میرفتند یادگرفتم اب از رودخانه میاوردم وبعدابار عملگی به مرودشت . یا زرقان میرفتم وچون درزمستانرفتن خطرناک بود من در شالیزارها کار میکردم وهر مشکلی در شالیزارها بوجود میامد من میگفتم اجازه بدهیدمن بروم از مراکز خاص سئوال کنم وبهترین کارگر شدم وک روز تیشه خریدم کوه مقابل درست مقداری از لب جاده باریکی بودم تراشیدم تامقدارزیادی وبغل کوه خاکی بود تراشیدموبرنج کاشتم وباسطل از رودخانه اب میرختم کم کم افرادچون دردهکده زمین بسیارکم است انرابهمن محلکردند خودشان به شیراز ویا شهرستانها رفتن ومن از برنج سهمی میرگرفتم وتعدادانهازیادشد وبعد گفتن ماانهارا میفرو شیم وهرچه منسعی کردم نکنید وضع بهترخواهد شد قبل میکردندوکگفتن برویداجازه بگیرید که ما کوه راصاف کنیم گفتندارزش ندارد ومن کم کم مال انهاخریدم وگسترش دادم وبعد واردکارهای دیگری شدم چطوردروسیه یک لنین پیدا میشوددرچین یکمعلم روستائی بنام مائو پیدا میشوددیگران کاره نیستند حتی قران به میزان عمرها اشاره میکند ومیفرمایددکارمن است لذا انسان در تور وچهارچوب قضای الهی است انسان نادان است کهمیخواهداینبرنماه الهی به هم بزند وهم خراب میشوندوهم امکان پذیرنیست میفرمیاد که ما ملتهای را در امکانات وغیرعه به چرخش درمیاوریم یک دفعه بالاهستند وسپس به سمت پائین نزول میکنند- این نزول بهاین معنا نیست کوشش انها را کم میکنند کوشش ها انها سراجای اس است ودیگرا جلوتر میفتند درحالیکه به ظاهر قدرت اینکارراندارند- وبعدمیفرماید برای پیشرفت از طیبات استفاده کنید   از خبیثات استفاده نکنید خبیثات دونوع است نجس ورجس نجس مثل خون اگر روی دست ریخت ویافرد خورد دراوائل ضرر کم دارد وقابل جبران است مانندخون درروی دست که قابل پاک شدن است لی رجس ضربه میزندماننداسید برروی دست ودرخوردن شخصیت انسانی راتغیرر میدهد مانند شراب وموادمخدره و وپول حرام غیره یکی از انها زن بارگی است که امریکا وقتیکه مسائل داخلی شدید پیدا کرد چون راه منطقی انرابلدنبود ویا نمیخواست بصورت منطقی انراحل کند به رجس متوسل شذد ازجمله همین شهوات جنسی وغیره رهرحال بیاددرک کرد بهترین روش -روش الهی است لی کدام روش حقیقتا روش ناب الهی است پیدا کردنکمی مشکل است ولی از نشانه لطف خداوندمنان به بشریت زمانی مشخص میشوداین شناخت را درحال اسان کردن است واین روش ما مال شیعه ناب الهی است که الحمدالله باتمام قدرت اهل سفهات وحماقت وظلم درحال اوج گرفتن است وروزی این بشریت بهان پی خواهد ودعا ما در سرعت بخشین به ظهور حضرت مهدی صلواته الله علیه باعث خواهد که خداوندمنان شرایط ظهور جلو بیاندازد انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99