سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروز به دفتر خاطرات خودم رفتم-؟؟ ان خاطرزنده شد- توی دفترم درلندن شروع به گریه کردم – بچه ها پیش خانم ایکس رفتند جریان گفتند ایشان با کمی گفتند   بان لهجه زیبا اسکاتلندی   ک بسیارنادر است گفتند بخشی از ا ن دربرنامه بگو حتما عده ای هم مانندتو درحال احوال گذشته هستند وبیاناتی خواهند کردکه شما مقداری ارامش پیدا میکنی ومسببین این جرینات شایدکمی به خود بیاند وبفهمند چه کرده اندقول دادم برخودمسلط شوم وشمه ای هم  از ان بگویم عجب دوران بودی نادر این مرد بزرگ من رابه خانمی در رشت معرفی کرد وباهم به خانه ایشان رفتیم وبه من گفت با این  خانم درباره روزگاری گزرانده گفت و گفتی ی داشته باش ومن هم کناربساط تریاک شاهد قضایاباشم چه عرض کنم زنی بااین همه گنچینه حکمت وتجربه واگاهی کمیاب بود همیشه بدنبال علم وحکمت بود وان شوهرنامرد ونفهماش   او مداوم با زجر میداد وبااو سرستیز بر میامد ایشان چون ریشه ای یک درخت قطور که باخاک مبارزه میکند وچیزی نمیگوید چین وچر.ک ورتاش گویای اشکاراین حقایق بود- ایشان جملانی ا زهاملت –مکبث بیان میکرد وبا روزگار ش تطبیق میکرد که-من مات ومبهوت بودم کتاب جنگ وصلح تولستوی خوانده بود گویا بیست هقت بار انرا خوانده بود وبا زمان جملات اش تطبیق میداد بدرستی تولستوی را شناخته بود همان درکی که امروز ما ازخودمان داریم تولستوی هم همین درک درزمان خود داشت وتزارها ومردم تزار زده درک او ضاع نمیکردند -فرهاد خداوند واعجوبه روزنگاری ایران مدتی درهاروارد درس روزنامه نگاری خوانده بود واستادخوداش رادرجیب داشت یک جملاتی مینوشت من درکناراوبودم مات ومبهوت میشدم فقط شاه میفهید که چه به او میگوید انطورنقل کردندشاه مداوم دریک اطاقی دوراز چشم فرح میرفته است وبرا ی اینده ایران فکر میکرده است وگریه میکرده است ونامه ای به فرهاد نوشته است با اسم کوچک من چکارباید بکنم- هروز درروزنامه میبایست یک شرکت معظم افتتاح شده باشد وروز ی اسمی نبودهویدا را خواست وگفت چرا امروز اسمی نبردید فرمودندقربانت گردم بدنبال یک طرح عظیم هستیم که امریکائی ها حاضر هستندمیلیاردهاتومان رشوه بدهند که دران شرکت کنند ومن  گفتم منافع این طرح عظیم فقط برای مردم ایران است شاه گفت هرمشگلی دارد بگوتامن مرتفع کنم فرمودند قربانت گردم تمام مشکلات حل شده است بزودی کلنک اش را میزنیم امروز ه بحث اندیشه صاحب جواهر است این صاحب جواهر درزمان خوداش نواوری کرد علما طرد اش کردن ایشان میگفت یکقطره اشک برای امام حسین علیه السلام بااگاهی از تن های اشک بدون اگاهی برتر است ولی مطالب اش هیچگونه اشکی دراوائل بوجود نمیاورد حالا مداوم حرف صاحب جواهر است ولی بدنبال اشگ دراوردن هستند روز ی جریان  را افرهاد بحث کردم چه کنیم فرمودند من دوجمله خواهم نوشتولباس کفنم راخواهم پوشید نوشت امام حسین علیه السلام اگر میخواهید بشناسید اورابا سقراط-و- افلاطون وهوگو وشکسپیر وسرانجام مانند مسیح علیه السلام مقایسه کنید فحش بود که نثاراش شد وتهدید به مرگ شد مردمان همیشه به سنتهای تارعنکبوتی میچسبندند گفته انداسب حضرت امام حسین علیه السلام ذوالجنان با ان پیکرخونین وزین واژگونه شده به نزد چادر اهلبیت امد وگریان بود وبه زبان فصیح عربی اشعاری در منقبت وعزای امام حسین علیه اسلام خواندکهمه افسراورا گرفتهبودندوبشدت میگریستندویکدفعه افسار را رها کردند وذوالجنان فرارکرد

که تاثرات اش تمام شودومعلوم نشد کجا رفت وجائئ بنام قبر او هست ودرقیامت این اسب همراه امام  حسین علیه السلم خواهدبود باهمان وضع وان اشعاررا خواهد خواندوهم گریان خواهند شادحتی قتله امام حسین علیه السلام .باهمان اسب امام علیه السلام  به بهشت خواهدرفت  من مدتها درعراق تحصیل کردم هرچه گشتم سندی پیدا نکردم هنوز میخواهندان تارعنکوبتهای گذشته  را حفظ کنند از مدرن شدن وحشت دارند کسی که کروات بزند اسلام رابه بزیراب برده است فرح میگوید من روز ی به ان اطاق شاه رفتم وگفتم این قطار که با این سرعت بر ق میرود حتی سرعت اش از امریکا بیشتر است سرانجام سر پیچی از ریل خارج خواهد شد ومردم فکر میکنند دارند-که دارند امریکائی میشوند ونمیتوانداین وضعیت راتحمل کنند

شاه  گفت ولواز ریل خارح شودبهتراست تا عقب باشند ومردم بعدارزوی حقایق را  درک خواهند کرد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99