سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در رسانه های مجازی – بقول معروف حاجی –کی به کیه- خرت رابران- یکسری محقق که دکتری را کباده میکشند نمایان شدن- من جمله دکتر سیروس غنی – از ایشان کتاب - ایران وبر امدن رضا شاه- مینویسد رضاشاه مامور انگلیس نبود وحتی ضد انگلیسی ها بود ومستشارهای انگلیسی از ایران اخراج کرد و علت ان این بود که اثر قزازق های روسی را درایران تضعیف میکردند و فرق ی بین مستشارهای قزاق وانگیسی نبود وافسران قول دادن که مابراساس روش روسی تربیت خواهیم کرد وبه انهاهم نیاز ی نیست- وقبلا هم مستشار روس ی بود وهم انگلیسی وبهداز ایشان هم هم مستشار انگلیسی بود وهم امریکائی ولی جناب اقای دکتر غنی این مطلب را نخواندند که روسها درزمان استالین تانک جدیدی ساختند وبه مرز ایران فرستادن- انگلیسی فرصت غنیمت شمردن وبیان کردند که ما مقداری اسلحه ازجمله تانک به شما میدهیم وبخشی ازان رایگان است وتانک هائی موتوران مالشرکت معروف رویس ورویز بود که بسیار دران زمان برخلاف تانک های روسی پیچیده بود این شرکت هم تانک وهم ماشین وهم موتور هواپیما وهم موتور کشتی میساخت ویک ماشین رویس رویز به جناب رضاشاه داد وچون راندگی تانک ها مانند رانندگی ماشین رویس ورویز جناب رضا شاه ان ماشینرا به ارتش داد-که از لحاظ راندگی وتعمیرات انها یادبگیرنند ومجبور شدن مستشارها یانگلیس یبرگردندوبعدا انگلستان پولان رایگان هاراهم گرفت ودر مسئله قیمت نفت که انگلیسی ها قیمت تعین کرده بودندلعضی از وزرا مخالف شدن رضا شاه اول مخالف قیمت انگلیسی ها شد وبعدفهمید تاج وتخت درروی هوا است درحالیکه مخالف میکرد انرا تصویب کرد ویکی از ورا مخالفت کرد وایشانراترور کر دن-حال بعضی از وزرا مانند جناب قوام باوجودانکه جزو باندانگلستان بود وشعوری داشت دربعضی موارد کهمیتوانست مفید واقع شد وبعضی چون رزم ارا احمق کودن بود به ضررایران عمل میکرد-از جناب اقای صادق هدایت کداورده است که ایشان مخالف قاجاربوده است وموافق رضاشاه فرموده است همان حدیثی درباره زمان امام الزمان علیه السلام نقل میشود کهزنی با طشت طلابرسر از یمن تا کربلا می اید چنین اقدامی درزمان رضاشاه شده است –چنین فرموده است – که اگر زنی یک تشت طلابسرش بگیره واز ماکو تا بندر چاه بهار بره کسی معترش نمیشه –بیخود نیست که میگند – چه فرمان یزدان وچه فرمان شاه- اولا بزرگترین دزد وادم کش خود اقای رضاشاه است ودوم اگر چه فرمان یزدان وچه فرمان شاه پس قاجار هم دراین طبقه قرار میگیرند به چه علت انها نجس هستندوایشان از شیرمادر حلالتر- نکته بعدی- فرمودند اقای جمشید مشایخی از دوستان مرحوم غلامرضا تختی میگوید –تختی  خود کشی کرد ودلیل خود کشیش همسرش بود واو کشته نشد بلکه خوداش خودکشی کرد- اولا اگرچنین بود که ایشان مرید ویارغار حضرت ایت الله مجاهد مرحوم طالقانی رحمت بود به ایشان بیان میکرد ویا ان خانم راطلاق میداد درثانی این اتفاق زمانی رخ داد وشاه نمی خواست به تماشای مسابقه کشتی بیاید محقیقن نوشتهبودند وضع فدراسیون کشتی بسیار وخیم است وپولی دربساط نیست- مردم درحقیقت کشتی را اداره میکنند وشاه عکس العملی نشان نداد انزمان مطرح شد که هنزر امریکا وارد گود کشتی نشده بود وقهرمان شدن ایران یک ضربه مهم یبه اروپا ی غربی میزند چون کشتی بلوک شرق قوی بود ولی بعدامرامریکائی در ورزش عقبتراز روس ها بودند کشتی ایران راتشویق میکردند که مدال روس ها کم شود وشاه میدانست ممکن است در محل کشتی هو شود لذا بهایشانقول دادند که بیشترافرادارتشی ومامورین اطلاعاتی غیره هستد ولی زمانی که تختی واردمحل کشتی شد چون یک سمبل وطنی وایرانی بود همانافرادبشدت از تختی استقال کردندوبهمدت ده دقیقه دست زدند وهمه متوجه شدن که شاهدرخوداش فرو رفت حتی فرح پهلوی بلند شد وبه همان مدت دست زد وبه شاه گفتند ما جبران میکنیم- جسد مبارک جناب اقا تختی درحوض بوده است درحالیکه گفته شده است توسط خانم اش سم داده شده است ودکالبد شناسی سمی تشخیص دادهنشد وفرمودند یاتوسط گاز سه-او خفه شده است ویا توسط فردی خفه شده است وجسدان بزرگوار را خانم اش نمیتواست درحوض بهاین سبک روبه بالا درست قراردهد وچناچه سم داده شده بود ایشان متوجه وخیم شدن حال خودمیشد – درهرحال اقایان به دست وپا افتادند که رژِیم پهلوی را تطهیر کنند انقلاب زمانی رخ میدهد که شعور ودرک یک ملت یک سویه میشود واین مر به راحتی وبه اسانی بدست نمیاید بخصوص مورخین خرجی که اطلاعات بیشتری دارند جریان خاندان پهلوی را بخوبی تشریح کرده اند هم انگلیسی ه فرمودهاند رضاشاه نوکرما بود وهم یکجناب سیاست مدار انگلیسی فرموده است که جناب اقای دکترمصدق نمیداندکه در-د ربار ما یک اجنت یاعامل بسیارمهم داریم-یکی از مراجع اعظام میفرماید عظمت علی علیه السلام این است که درمان نزدیک به هادت فرمودند من در دوره زندگانی ام یک دروغ نگفتم این امرسخترین امر اخلاق است- انسان راست بگویدولو به ضرر ایشان باشد خداوندمنان جبران میکند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99