سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بحث نقش مادری در بچه اوردن که در بی بی سی مطرح بود بعلت بعضی مسائل من تمام ان بحث نتوانستم پی گیری کنم- مسئله سواد وبچه اوردن دراسلام مورد توجه قرار بدیهم- مقدمتا- چند نکته مهم است- اول اصل دقی و عرفی – دراصل دقی  پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حکم الهی را بیان میکند- وربطی به عرف ندارد ودرحکم عرفی حکم درارتباط با مسئله عرف است- بعنوان مثال هر فرهنگی میتواندطول عمرمرد ویازن را قسیم کند مثلا کودک بگوید ونوجوان بگوید ومیانسال تعریف کند وپیر وکهن سال برای عنوان سنی را تعریف کند- این امر یک امر عرفی است- دراعراب کمترین سالی که دختری تاز مان قاعده شدن که نه سال بود دختر گفته میشد وسپس زن گفته میشد وپسران زمانی که اب منی خارج میشد پسر گفته میشد وبعد مرد گفته میشد وگر یک مرد ویا پسر درجمعی بازنان بود جمع مذکر یامردانه بکار میرفت اینعرف را اسلام پذیرفت- مقدمه دوم درزمان بسیارقدیم در دوران بسیارکهن هرهزارسال جمعیت دوبرابر میشد در زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام براساس حافظه هرسیصدسال جمعیت دوبرابر میشود یک ازتمدنهای بسیار پیشرفته در کشاورزی مصر باستان است اسکلتهای زیادی بدست امده است واثبات شده است یک عمرایده ال برای جمعیت سی وپنج ساله بوده است که بندرت بدست امده است وبسیاری سرانها شکسته شدهاست ویا پای انها شکسته شده است—مردان دربیرون جای وسایل صنعتی امروز کار میکردند ودرمعرض خطرات زیادی بودند یک از پادشاهان اشور تمدنی در عراق تصور میکنم انیبال باشد میگوید من حمله به ماد کردم ویکصدهزار فرد را اسیر کردم تا شمابتوایند زیگورات بسازید ورودخانه به وسط شهر اوردم واب اناردرکاخ جاری کردن وکاخ را گسترشدادم وبعدانهارابه شمافروختم لذاماده درشهر نزدیک اشور غارهای-در سلسل جبال زاگروس ایجاد کردند که بهانجافرار کند وجناچه تشخصی دهند اشور میایداز ان راجابجا کند واگرنتواستندسرببرند وبجنگند واگرنزدیک است تسلیم شوند خودکشی کنند –توجه به بچه اوردن مسلما درانزمان بسیارحیاتی بود درمجارست دراوائل قرن هیجدم ده پنچاه درصد بچه ها میمردند- خانمی نزدامام سجادعلیه السان درس میخواند ومعلم فقه درمراحل اول برای مردوزن وبعدابرای زنان شد مدتی خدما امام سجادعلیه نرسید وزمانی بنزد امام سجادعلیه سلام امد فرمودند که علت تاخیر شوهر من فوت کرده بد وبعدامن ازدواج کردم امامعلیه السلام بلند شدندوتکلیف کردند کهدرجای بنشنند تاانجا کهمن مطالعه کردم تنها ایشان است که ائمه اطهارعلیم السلام اجمعین چنین کاری کرده باشند در مدینه وبا امد وشروع کرد مردم رادرو کردن همه بهنزد سلمن فارسی امدند کهاز حضرت فاطمه علیها السلام درخواست دعا شدندوحضرت سلم رحمت الله علیه به نزد حضرت فاطمه علیها رفتند وجریان گفتند که وبا شهررا خالی خواهد کردوایشان دعائی را تعلیم دادن و وبا ریشه کن شد- کلمه رجل هم مرد درنمایندگی میکند وهم زن را- ویپامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلام دستوردادند قران واحادیث منرا بنویسید منافقین شایع کردن حضرت منصرف شدهاند وفقط قران رابنویسید وایشان قسم خوردن نوشتن احادیث من مانندقران مفید است وبه ان احتیاج دارید ولی تعداداندکی سواد داشتند وبیشتر بایداول مردان یابگیرنند وسپس مردان خانواده به خانواده یاد دهد اما حدیثی کهاز پیامبر اکرم صلواته الله علیه نقل شده است به زنان تعلیم خط نکنید این یک حدیث دقی نیست یک حدیث عرفی است- دلیل اول ان است که درپیامبر ان گذشته زنان هم باسوادبودند ومنعی نیامد حضرت مریم علیها السام درمعبد درس تورات به مردان وزنان میدادوانها مینوشتندمسلما افرادی بخصوص پدران امدندکه دختران ما خط بلد هستندنامه به پسران مینویسند که بیاید بامن ازدواج کنید وخانواده انا می ایند ومن راضی نیستم چه کنم اینجا حضرت فرمودندبه انها خط یادندهیدمنظور کل زنان نیست زنای که این طور هستند  رسم عرب انبوده است بعضی کم بکار میبردند چند نمه بیاوریم زمانی که خانم عایشه انجنگ جمل را ایجاد کرد که دقیقا تربیت غلط پدر ومادر بود که به ایشان بها زیاد دادند حفضه دختر جناب خلیفه دوم بود وخانم حفضه به منزل میرفته است ومیگفته است وما پیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم مدیریت میکنیم میخماهد زن دیگری بگیرد ومااجازه نمیدهیم وچه میکینم؟؟ ماد ر ایشان سخت عصبان شماغلط میکنید که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امر ونهی کنید واینجریان به چناب عمر گفت وفرمود که اینخصلت بد تو است بهدخترت سرایت کرده استوایشان به منزل رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امد ویک کشیده بگوش حفضه است وپیامبر اکرم عصبانی شدن وفرمودندحفضه زن من اسن من باید مدیریت تربیت ایشان کنم زمانی که خانم عایشه به جنگ جمل میرفت به یارغارخود گفت خانم حفضه همراه من بیا ایشا جواب دادپیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم فرموده است ازخانه خارج نشوید مگر برای کاری ضروری ودرضمن مادروبرادر من هم موافق نیستند اصحب خیلی ناراحت شدندکه اینچه اتفاقی افتاد حضرت برای دلداری فرمودند زنان ناقص عقل هستند یعنی بعضی زنان ناقص عقل هستند امروز بسیاری مردان از سوادخودشانسو استفاده میکند پس انهاهم بیاداز خط نوشتن محروم باشند وگرنه تبعیضی غیرقابل قبول است در ضمن حضرت فاطمه سلام اللهعلیها وحضرت خدیجه صلواته اللهعلیها کهمسلما سوادداشته است وحضرت زینبکبری سلام الله علیها اناهم نمی بایست سواد داشته باشند وناقص العقل باشند نمونه دیگر بصره اکثریت ان نسبت به حضرت علی علیه االسلام درمراحل اولیه مرید حضرت علی علیه السلام بود با کارخناسان برعکس شد ومداوم استاندارن ایشان دربصره موردسزنش وتهدیدوحتی موردقتل واقع میشدند ودراین شهر قوی ترین یاران حضرت علی علیه السلام وجو داشتند ولی حضرت به بصره امدند وفرمودند یا اشباه الرجال ای مردانی نامرد هستتدزیاربسیار منافق بودند ولی ان مطلب خوبان را دربر نمیگیرد البته کمکم ورق برگشت وامروز بصره قویترین پایگاه دشیعه درعراق است- اما کاربیرون در زمان قبلها کاربسیارسخت بوده است- تغدیه ا نارسا بوده است ودرمعرض خطرها وزودپیر شدن ها بوده است لذا حدی ثاس از حضرت علی علیه السلام کارسخت به زنان ندهدید- قهرمان وقهرمانه درفارس ی جای کلمه بطل است بطل یعنی قهرمان جنگی وکلمه قهرمان وقهرمانه یعنیکسی که رسخت میکند به هالتر وسنگبلند کردن گفتندکارقهرمان زیرا کاری سخت است ودرضمن کار کم بوده است مردان بخاطر کار کردن مهاجرت میکردند طبیعی بوده است که زنان درمنزل باشندویا کارهای سبک انجام بدهند وبر خلاف نظر غرب هرچه زنان بچه بیاورند سالم تر میشوند وفقط مسئله تربیت است کهبلد نیستند وزمانه راه کج رفته است وایجاد مشکل میکند امروزه عقلا ودانشمندان بایدتکلیف هم مردان وهم زناندرچهرچوب اسلام مشخص کند که از هردوجنس به ره سودمندی هردوجنس برای خود وبرای جامعه بدست اید انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99