سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خداوند منان غیب میداند ومدیریت این جهان با او است یانه- این دوموضوع در طول تاریخ بشریت مداوم مطرح بوده است- اثبات خداوند همیشه مسئله ساز بوده است- مدیریت الهی با دو عامل نیاز مند است- یکی علت ساز یعنی چیزی رابوجود اورد به اصطلاح میگویند سبب ساز ویا علت سوز ویاسبب سوز یعنی یک عاملی رااز بین بردن-همان حیات ومرگ است- ازطرفی درحیات درختان میوه ثمر میدهد واز طرفی افات وسرما وغیره میوه را ازبین میبرد وبدین نحو مثال میاورند –که نه جبر است ونه اختیار ولی مدیریت باخداوند منان است- که جناب حضرت ایتالله شهدی باعظمت ایت الله دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه نظراستاد خود علامه ایتالله مرحوم محمد حسین طبای طبائی رحمت الله علیه دراین قبول کرده است که حضرت استاد عظمت طباطبائی رحمت الله علیه رشیراز- نمونه این مدیریت در واقعه عاشورا مطرح کردند تمثیل مانند است – که شخصی سوارکشتی است وناخدا کشتی رابه سمت هدفی میبرد وکسی نمیتواند انراتغیر دهد ویا مثلاخود به دریا خودرابیاندازدولی داخل کشتی میتواند کارهائی انجام دهد- این مسئله براساس حیث دراخرالزمان هم شناخت اش بسیار مهم وبغرنج میشودوهم دشمنان قهاری پیدا میکند- ازحضرت رسول اکرم سئوال شد درانزمان که چنین بغرنج است- تنها راه نجات حضور معصوم علیه السلام چرابرای انکه معصوم ویا پیامبران باعلم غیبی که از طرف دارند این مسئله حل میشود وسرنوشت را بیان میکند که به کجا میرسد واین مسئله بخوبی قابل حل میشود مانندداستان حضرت یوسف علیه السلام – حال کسی به ان اعتنا نکند- ان یک مسئله شخصی است- فلب سلیم میخواهد- پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم- فرمودندنتجه بحث این است که به همین علت امام الزمان درپرده غیبت است- فرمودند- که دراخرالزمان این مسائل مطرح میشود وفتنه ها هم شدیداست خداوندمنان افرادی خاصی درمردمان بوجود میاورد کههوشی چون هوش حضرت مسیح علیه السلام دارند وتقوا وعدالت چون حضرت مسیح علیه السلام دارند وعلمی بیشتر از حضرت مسیح علیه السلام دارند- درمورد علم دونظر است گروهی معتقد است همان طور پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- چه علم ظاهری بروز دادند وچه عل باطنی که بروز ندادند از حضرت مسیح علیه السلام بیشتر است ولی عده ای معتقد هستد- علمی که علما شیعه علیهم السلام اجمعین بروز دادند مسلما بیشتراز علمی ااست که حضرت مسیح علیه السلام است – ولی علم باطنی رانمیدانیم این نطرهم طرفدارن زیادی دارد لذا حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند بدین علت است کهخداوندمنان امام الزمان درپرده غیبت قرارداده است وگرنه امامالزمان علیه السلام مبیایست حضور پیدا کند ومشخص میشود که رهبر باید حداقل علم حضرت مسیح علیه السلام راباید داشته باشد هم علم وهم توقا وعدالت- اما چطور غیبت امام الزمان علیه السلام میتواندمسائل راحل کند باارتباط قلبی ذبا امالزمان علیه السلام همانطور خواب رویا صادقه حجت است اشراق قلبی توسط امام الزمان علیهالسلام حجت است همانطور رویا صادقه علائم دارد اشراق امام الزمان علیه السلام علائم دارد اگر شخصی از امام حسین علیه السلام طلب حاجات کرد حضرت به حضرتمهدی علیه السلام درخواست میکند که ان مشکل راحل کند زمانی به غیر خداوندمنان متوسل میشویم- و-حل میشود- شک وشبهه ای باقی نمیاید که خداوندمنان وجود دارد وابین قدرت راهم دارد اگر کسی معلول است درروز من فلان مسافت رادردریا شنا میکند فرد سالم قدرت مندمسلما متواند ان کاربکند وبقول عالمی-اگرشبعه بانکی میتواند فلان مقداروام دهند – پس بانک مرکزی هم میتواند ان مقدار وام دهد روزی درحدود چهارم نوروز بود شیراز غلغله بود درخیابان زند نمیشد به اسانی حرکت کرد- انزمان من به حوزه نمیرفتم- مداوم کتب دنی های معروف میخریدم از ترس که روزی نایاب شود- یک کتابفروشی به کمک خیرین وقم درشیراز نزدیکی های میدان شهدا که به میدان شهرداری مشهوراست رفتم بعدا سپاه کتابفروشی معروف مطهری رحمت الله تاسیس کرد وچند جلد کتاب خریدم دریک پاکت نایلونی سفید گذاشتم من همیشه یک ریش بلند میکذاشتم درمحل خودمان تصور میکردندمن طلبه هستم وبهمادرمن گفتند ممکن استبرای ایشان خطر داشته باشد ولی من اعتنائی نمیکردم ازان طرف خیابان به سمت دیگری شهرداری درانجا بود امدم شلوغ بوداندکی ایستادمتا کمی خلوت شودیکدفعهندای اقائی من را بخوداورد وبه سمت ندا برگشتم ایشان امد تصور کردکهمن طلبه هستم کتاب هارادیدوگفت شما طلبه هستید گفتمخیر لی علاقمند به کتب مذهبی هست دراوائل انقلاب ککی درتنبان بازاری ها واهل اقتصادافتاده بود که تا زمانی کهمن درحوزه بودم بودم که یکی ازانهاشرح میدهم- ایشان فرمودندمن اهل طهران هستم وشرکت دارم ودسمائل اقتصادی نتوانستند علمای طهران وضع من رامشخص کنندوبعضی فرمودندمانمیتوانم مسوله شماراحل کنیم وشیراز که امدم خدمت ایت الله حائری رحمتاالله رسیدم جواب سربالا دادند منگفتم چه ان مسئله ایشان گفتم ومن گفتم که این خیلی ساده است وجواب اش بسیارساده است فرمودنداینطور نیست؟؟"یک دفعه یک انقلاب عجیبی دروح منشروع شدماننددین یک فیلم نگهان همهچیز دردرون سیاه میشود ویک دفعه سرخ میشد ویک فیلم هیچانی نشان دادمیشد باصدای وحشتناک ویک کسی ماندانهائی که باری فیلم تبلیغ میکند شروع به تبلیغ فیلم میکرد اگران جریان ها درظاهربود من فرار کرده بودم سه بار گفت- مثلا احمدمحمدی پور- درحالیکهبخوبی به ایشان خیره شدم وهیچگونه مشکلی ایجاد نمیکرد-من به ایشان گفتم لطفا شما اسم خودتان بگوید وشماره تلفن خودرابدهید ومناز علما سئوال میکنم وجوابش باتلفن به شما میگویم- ایشان مثلا گفن مجیدحسنی زاد- ناگهان امپرمن بالارفت خیلی عجیب بودمن زیاداهل تعصب نبودم- گفتم چرا اقا شما دروغ میگوید؟؟ شما احمد محمدی پور هستی ایشان باعصبانیت فرمودند شما درید توهین میکنید باز برشدت عصبانیت که دست خودنبد من باز تکرار کردم شما اقای احمد محمدی پور هستی ب-ناگهان ایشان اهی کشید وکمی عمامه بالا زد تکیه داد درفکر فرو رفت وکمی سرخ شد وگفت فلانی حرکتکرد به نزد مابیاید وحال منرابگیرد- چیزینگشت یک بازاری بالباس لباده بازاری درست مانند کسی ماراورانیش زده امد وسط اقایان نشست از بغل دستی پرسید درس کی تمام میشود گفتند رع ساعت دیگر یک نگاه عجیب وامنیتی بهمن انداخت کهمن را اولین بار میدید- ومنتاحدی رنگ خودرا باخته بودم درس تمام شد ایشان باعصبانیت تمام فرمودند فلانی شما پسرم درقابل تجهیز کردی بردارمن که شریک من است مخالف من کردی- چندبار بگیوم شما درمسائل اقتصادی اشتباه میکن من سالها کار کردم منچند نفر برای شما مثال اوردم که درست وضع انها مانندمن است ولی شما حکم دیگری میدهد من چه اش شوری برای شما پختم-حضرت فرمودندوضع شما بانها اختلاف دارد – پسرشما میخواهدحج برود وازدواج کندمهریه میخواهد بدهد وپدر دختر فرموده بایدحلا ل باشدمن بارها شماره تلفن مراجع اعظام وادرس خانه نها ودفترانها ونام مسئول انهارابه شمادادم بهترین فرد از لحاظ مادی دحضرت ایت الله العظمی مکارم رحمت الله شیرازی است شما مقلد هر ایت الله کمتر میگیرد بشوید نه وقت منرا بگیرید ونه مطالب کذب بگوید وایشان پس از رجز خواندم رفتن- ومن مات ومبهوت شدم-خداوندمنان میفرمیاد گاهی ما میوه ها کم میکینم افت میفرستیم کمبود اب است ومرگ افرادمثلا وسیع میگیریم این موضوعات ربطی به انسان نداردان مسئله اش جدا است وبعد میفرمیادانهائی که صبر میکنند اجر میبرنند – دراین مدتبیا من مشخص شده است هم استعداد های خاصی وهم فرشتگان ویااجنه اطرف خداوندمنان مسئله راحل میکنند وانسانهارا یاری میدهند هم سببساز است وهم سببسوز تاانسانها پی به خداوندمنان ببرند-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99