سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-پاسخ دادن به اشکالات فرد نادان بخصوص درمسائل مذهبی- واجب است ولی برای افراد احمق واجب نیست بلکه باید سعی کند به انها تفهیم کند که احمق هستند گرچه بسیاری از انها ممکن است تا ابد الادهر خودرا معالجه نکنند وتمام انها خداوند منان به نحوی که مطابق عقل انها است اصول دین را اثبات میکند ولی انها به خاطر حماقت انرا قبول نمی کنند- بخشش الهی است که مدتی در زندگانی جولانی بزنند ویک سری لذتها ببرنند- یکی از علما میفرمودند من خیلی مایل هستم که یک کسی باخداوندمنان کشتی بگیرد ویکی از طلبه های ایشان میفرمودند خواهی دید که مانند حیوانات سیرک میشود- گرچه جواب دادن به انها مرض انهارازیادتر میکند ولی برای کسانی که نادان هستند- ممکن است مدتی – تحت تاثیر واقع شوند بیان کنم خانمی ان ور اب است میفرماید زنان دراین ایران- مسائل اجتماعی زنان بعنوان انکه خانواده بسیار مهم است وفلان است انها تحمیق میکنند ونمی گذارند دراجتماع نفشی داشته باشند ولی مهم نقش فردی است که انرا کتمان میکنند وبه ان بها نمیدهند وخانم دیگری میفرمیاد شما مردان زن نیستید تا سختی حجاب را بفهمید- امام سجادعلیه السلام میفرمایددشمنان ما الحمدالله احمق هستند- چر ایشان نبیاد اشکال به حقوق فردی کند زیرا درقران درحقوق فردی یکسان هستند همان صفاتی برای مومن قران بکار میبرد همان صفات هم برای مومنات بکار یمبرد درنقش اجتماعی است که اختلاف دارد صادق باشد با ایمانباشد عبد باشد وغیره- اما زمانی که حضرت موسی علیه السلام به پیش فرعون رفت- وجناب فرعون فرمودند خداوند خودرا به من بشناس- یعنی اثبات کند خداوند خودت را وصفات خداوندمنان را بیان کند- حضرت موسی علیه السلام بقول علما یک دلیل حسی اورد-و- ظاهری نه فلسفی وجالب است درغرب فلسفه سنتی است ومدرن است وفرا مدرن است مثلا دیلذ فلسفی فرا مدرن بیاورید که بیشتر پایه حسی دارد- از اعجاز دور شده است- فرمودند هر موجود مخصا ذی الشعور نگاه کنی چه مرد وچه زن وچه بچه براساس حکمتی ساخته شده است ومیتواند نقش خودرا وزندگانی خودرا به نحو احسن اداره کند پس در مرد وزن این مسئله رعایت شده است هردو میتوانند نقش وتکالیف خودرا به نحو احسن عمل کنند سپس حجاب برای خانم-ها ها نمیتواند شاق باشد وبقیه مسائل مشکلات انسان مال خود انسان است همچنان مردان برای کاربیرونمسائل نمیتوادسخت باشد واگر سخت بود راه اسان کردن اش را میتواندبدست اورد- درامریکا کارهای اتوماتیک واسان کردن فکر میکردند که کارخوبی است بعد متجه شدن این کاراسان کسالت اور است ومداوم یک کاراست خرفتی وبی حوصلگی بدست میاورد واز کار لذتی نمیبرد از جهتی از هوش واستعدادزیاداستفاده نمیکند لذا باید کاررا بدست ربات داد وانسانهارابه سمت علوم پیچیده کشاند هم لذت بیشتری ببرند وهم کارا ئی بیشتری داشته باشند واثبات شده است به کتاب تاچ استون دو دربحث تکنولوژی- مینویسددیگر تکنولوژی مداوم انسان را سحر نمیکند بعداز مدتی یکنواخت میشود درست که بهر ها وکمک هائی میکند ولی خستگی ویکنواختی هم میاورد ومداوم باید تغیر کند دقیا قران همین را میگوید که این دنیا شادابی ان درتغیر است زیرا هر امر دنیائی تاریخ مصرف دارد مانند درخت که از شادبی یک زمان خشک میشود وعیب هم این است انسانرامعتاد میکند- از طرفی تکنولوژِی اسنان رامعتاد میکندوازب طرفی خسته ویکنواخت است- از امام صادق علیه السلام سوئل شد که همه کتب مذهبی روزی نسخ شدند- چراقران اینطور نیست- مام علیه السلام میفرماید بامثال من که دریا همیشه ماهی تازه دارد باهردیدی وباهر نگرشی باهر زمانی شما بهقرا مرجعه کنید متوجه میشوید گویا قران فقط برای ان زمان امدهاست مانندهمان ماهی تازه است حرف روز رامیزند جناباقای هبته الله شهرستانی – کتابی دارد النحل والملل این کتاب یکی کتب کلیدی ومورد علاقه من بود که مداوم میخواندم بهمذت دهسال مدارکی درخاور میانه درباره اید.ولوژی های مذهبی جمع اوری کرده است ونتوانسته است که مدارک بیشتری بدست اورد چون خودصوفیان وعرفا به تنهای بیشاز شصد وهفتصد فرقه هستند ومتاسفانه باهم درجنگ بودند وبه همین دلیل است- که نیازمند دیکتاتوری مثبت هستند درغرب تعدادفرق بسیار کم است- یک مثال هم جنس گرها درغرب قوانین ان کشور را مراعات میکنندجنگ وجدلائی وجود ندارد ولی سرانجام به نتایجی رسیدند- اما روسیه یک کشور پشرفته به محض ازادی به خاطر تقلیداز غرب- چرا درازادی بحث هاسرانجام پخته میشود- وتقلید کور کورانه مدت زیادی نمیتوان باقی باشد مگرانسان خودرافریب دهد- دردیکتاوری این چنین نیست وتاحدی هم سرعت پیشرفت است مدتها درافریقا زنان تقریبا برهنه بودن وهیچگاه خانم های ایراین انهاراسوه قرارندادند ولی زنان غرب- اسوه شدن یک دفع دریکزمان کوتاهی سیصدهزارنفر در روسیه ادعا کردن هم جنسر گراهستند وگفتن سریعا همان حقوقیکه هم جنس گراین غرب پساز سالها بدست اوردند سریعا به مابدهید وگرنه ماباشما وار چالش میشویم وزدوخورد با پلیس شروع کردند وشکست خوردن یکفرد مشهور انگلیسی اوردن که بهانه کمک کند اینفرد انگلیسی فرمودند شما سالها بیادکتاب بنویسید وجلسلت بگذارید وحقانیت خودتات را اثبات کنید وتظاهران مسالمت ایجاد کنید وبگذرید پلیس شماراخونی کند ومظلوم نمائی کندگوش نکردندوگفتن پلیس سرانها درکیسه میکند زندان میکند وافرادمیترسند ومداوم تعدادکم میشود فردی کرد ایرانی از دانشگاه تهران لیسانس ادبیات فارسی گرفته است وبه کردستان عراق رفته است- جزو حزب چپ دمکرات شده است- ایشان تحقیقات کرده است چرا حزب دمکرات ایران روبه زوال گذاشته است رسیده به نکته که دلیل ان حسن اسیونالیستی است ما شخصتهای ایدلوژیکی همه خارجی هستند- امده است از شعرا ودانشمندان ایرانی کد اورده است بزرگان ایرانی دونوع صحبت دارند یکی منشا گرفته از مذهب است ویکی منشا گرفته از عقل است انچه که منشاگرفته از عقل است ومطابق عقاید اقایان است کد اورده است باایشان مخالف شده است که این امر باعث محکم شدن انها میشود ودرنتجه به سمت مذهب میروند عقل درحد کودکان وایشان بعدا دراصول هم با اقایان اختلاف پیدا کرده است ایشان راطرد کردند وروزی خواهید باهم برخورد فیزیکی میکنند-ادامه دارد

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99