سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- شیخ عبد الله منبع—عضو حیات علمای عربستان درفتوایی گفت-: استفاده از لنز های رنگی برای زیبائی وزینت به دلیل جایز نیست—دلیل اول این است که استفاده از چنین لنزهائی باعث تغیر خلقت خداوندمیشود؟؟- در حالی که هیچ نیاز ی ان نیست- دوم بیماری های چشمی از ان است ودیگر مانند انسان ها مومن به غیر مسلمانان است- اکراینطور است شما چرا رنگ موی ریش خود را سیاه کردهاید باخضاب کیند این یک تغیر در امر الهی است-!! واولین  بارهم کفار کردند چرا کلیه وقلب عوض میکنید اینهم دخالت درامر خلقت الهی است- !! تغیر رنگ چهره بر فرض ابی شود مگر چشم ابی ها نمیتواند مسلمان شوند- هرکس که میبایست مسلمان شودوبادچشم اش راتغیر دهد وباید یک چشم سیاه جای گزین کند انجا که گفتند به قیافه کفارتبدیل نشوید مشخصات خاصی است که هرزمان مخصوص کفار است وباعث میشوئد مسلمان درنزد مسلمانان کفار شناخته شود مثلا مردان زیر ابروی خودرا بر دارند هم شبیه زنان شدند وهم شبیه کفار شدند یا کروات مخصوصا کفاراست اگر روز یدر بین مسلمان جنان شایع شود که سمبل کفارنباشد اشکالی ندارد بعضی ها معتقد هستندکه کروات نشانه صلیب است- این مزخرفات- دوهدف دارد یکی غربیان انرا برای افراد خود مستمسک حماقت مسلمان معرفی کند- دوم یک سری افراد نادان وهابی وعربستانی وغیره فکرکنند بهترین نظریات اسلامی متعلق به وهابیت است- جرا شما جلوی فیلم ها وشوهای غربی مستهجن غربی در کانالهای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس منع نمیکنید چون رهبران بعلت بی عرضگی میفرمایند انها برای تفریحات است- در استان فارس عقب مانده ترین شهرستان شهرستان لامرد بود- حتی اب شیرین نداشت وهیچ گونه صیفی جات درانجا تولید نمیشددهمه چیز از بندرعباس به انجا میاید باقیمت چند ین بر ابر- یک زمین فوتبال خشک خالی نداشت یکی از دانشجویان تربیت معلم چون کمترین نمره را اورده بود به لامرد رفت- من روز ی ایشانرا  درشیراز دیدم تعجب کردم زیرا هنوز مدارس باز بودونزدیک امتحانات بود ایشان فرمودند من رفتم در چشمه که اب تلخ داشت با اب شیرین که خریده بودیم ترکیب کنم ومقداری هم بر ای وضو باخودبیاورم رشته دینی بود ویک پشه انجا منرا زد وچهل روز من درکما بودم چشم خودرا که باز کردم خودر دربیمارستان جهرم دیدم بیمارستان جهرم فرمودند شما یک مشکل خونی دارید ومن تخصصاش نداریم وشمارا به بیمارستان نماز ی شیراز میفرستیم این وضع لامرد بود وبیمارستان نماز شیراز فرموده بودند هر روز شما بایدخون بدهید ولذا من راب نامه کمسییون به شیراز منتقل کردند منپرسیدم وضع جوانان لامرد چگونه استا- ایشان فرمودند یک نسل سوخته بلکه جامعه سوخته-تمام جوانان مشروب میخورند- قمارباز ی میکننذ وبرای شهوات به کویت میرونند- وشبها شوهای غربی وفیلم های مستهجن- غربی از تلویزوین های امارات نگاه میکنند ومن پرسیدم  علمای اهل سنت-چون بیشتر برداران لامردی سنی هستند-  چرا اقدامی نمیکنند ایشان فرمودند من هم همین سئوال را ان بزگواران داشتم فرمودند ما به کویت رفتیم وهمین  سئوال را کردیم- پاسخ دادند انچه خسروکند شیرین بود- تحقیقات ایشان نشان میدهد قدیمی ترین ایرانیان درعراق سکنی گزیدنند لامردی ها بودند که غالبا دربصره بودند مردمانی بسیار فرهیخته وبسیارمودب وبسیار کاربلد وتجار بسیار خوب واز ترس تصاحب شدن املاک و هیچگونه کار مثبتی در لامرد انجام ندادند- مرحوم جناب اقای عباس کشتکاران که از فرهیخته های شیراز بودند- صاحب قلم واملاکی در روستاهای ببضا داشتند ایشان درانجا حمام ساخت ودرملنگاه ساخت ومسجد ساخت ودرشهر شیثرا زهم مسجدوغیره ساخت فرماندار شیراز ایشان میخواهد قبلاز انقلاب  ومیفرماید ما مایئم انرا افتتاح میکینم ومیگویئم که از پول فرمانداری  ساخته شده است وبعد جبران میکنیم امروزه دربار به پول نیاز دارد وبه همین میزان از بودجه دولت به جیب دربار میرود- درمرحله اول ایان قبول میکند ولی دوستان به ایشان هشدار میدهد بعضی ها که قبول کردندبا حادثه در راه املاک خود کشته شدن وایشان قبول میکند-ولی بعداز انقلاب سنگ تمام گذاشتند- فرودگاه بین اللملی ساختند بیمارستان عظیمی ساختند درهمان زمان میخواستند هواپیمیای غول پیکر بوئینگ بخرند ولی تهران موافقت نکرد- اینان که دربصره بودن زمانی که انگلیسی ها کویت را مستقل کردن دراقوامی که درکویت بودن اختلاف ایجاد شد عده ای طرفدار عراق بودن وعده ای طرفدارشیخ بودند انگلیسی ها میخواستند مستقل شوند لذا به جامعه لامردی بصره گفتند شما منتقل به کویت شوید وما امکانات لازم برای شماتهیه میکنیم از جمله وام های بلا عوض وبا بهره ذبسیار کم ومدت زیاد وودرامرتجارت هم شیخ .هم انگلیسی ها کمک فراوان کردند- ایشان درخانه یک از برادران اهل سنت طبقه د.م ر اجاره کرد وچون فوتبالیست بود وبسیار پسر شیک پوش وملایم شیراز ی وپرخنده واز یک خانواده فرهیخته- تواست دانش اموزان دراین خاه جذب کند که اکثر اهل سنت بودن وبحثهای قرانی غیرهاوانها ان اخلاق غربی را کنار گذاشتنذد وبچه های لامرد نزدی غروب فوتبال باز ی کردن وچون عرق زیادی میکردندجائی برای خنک شدن نداشتد لذا زیادمهم نبود ولی نزدیکی کارخانه برق یک پلی وجود داشت وایشا نزدیک این پول که قبلا هم سعی کرده بود زمین فوتبال تهیه کند واداره بر ق فرموده بود ممکن است کارخانه یکدفعه منفجر شود وانها انجارا رها کرده بودند وبعداز انکه ایشان با ریاست محترم کارخانه برق که اگر منفجر شدماهم منفجر شویم- اشکالی ندارد انجا به ز مین  فوتبال تبدیلکرده بودکه زمانی زیادعرق میکند به زیرپل برونند وایشان میفرمدند تمام سعی اداره اموزش وپروش قبل سی خط نبود یکروز خانم صاحب خانه- به ایشان میگوید که من راقبلا اگر میگشتید دختر به شیعه نمیدادم ولی میخواهم شما داماد من شوید-!!


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99