سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است –دواصطلا ح است- یکی مانند مدسین- یعنی پزشکی – به این عنوان-که- بر اساس تحقیقات دقیق صحبت میکند به اصطلاح سند یا داکیومنت- دارد دوم پارا مدیسن- یعنی بعضی ها به طریقی معتقد میشوند فلان دارو گیاهی موثر است ولی سند ندارند- درتمام مارد این چنین است- حال پاراسیاست- داریم کهامروزه درجهان درحال شداست اخیرا درامریکا ومقداری دراروپا ولی همیشه درجهان سوم وجود داشته است وبسیارعجیب است- یک نمونه من بیاورم- من مدتی درتهران منزل دائی بودم به یکماه رسید ومادرم از شیرتاز مصر شد که من به شیرازبرگردم وبالاخرخه دائی من که ریس یک دیبرستان درتهران بود- ویکی از شاگردان قدیم اش نمایندگیشرکت ماسفر بر ی سی ال امداشت گفتندبلیط برای دوهفته فروخته شده است وایشان مداوم در ترمینال بودوسرانجام برای بلیط اینده بلیط بدست اورد ما به ترمینال رفتیم- یک جوان بسیار زیبا روی بود وبالباس بسیار شیک میچرخید وایشان کارگر یک پیراهن دوزی بسیار معروف شیراز بود که من باپارتی درخیابان زندنزدیک سینما متروپیش رفتم که پیراهن منرا ب بدوزد وایشان فرمودند دفعه بعد پارچه نیاور من بهترین پارچه وارد میکنم با سیلقه من پیراهن انتخاب کن ومن چند بار به نزد ایشان رفتم منرا درترمینال وفرمودند به شیراز میائی گفتم بله وایشان هم گفت من به شیراز می ایم- از ایشان سئال کردم که بلیط خریدی – ایشان فرمودند دوساعت قبل من گفتم چگونه امکان داشنته است افرادزیادی از صبح درترمینال هستند ایشان دم گوش من گفت من کمونیست هستم- بلیط را از زیر سنگ در میاورم- من به شیاز رفتم مدتها کنار مغازه بودم تا ریس ایشان رفت ومن به نزد ایشان رفتم وگفتم یکمقدار مطالب درباره کمونیست بیان کن- ایشان فرمودند اول شما درس دانشگاهی ایت تمام کن- من از فقر مطلق به این مرجله رسیدم وخواهروبرادرم وخانواده به جائی رساندم- من امروزه لنین ومارکس واستالین ومائو- درنظر من بچه های خرفت هستند درس کمونیست از من بایدیادبگیرند- تنها ایشان نیست درجهان سوم فراوان مانند ایشان هستند خیلی زود استاداکبر میشوند هیچ کس جز خودشان قبول ندارند ویا انچنان بندباز ی میکنند که همه چیز الت دستان انان است وفقط برای منافع است- علت پیشرفت وغرب وشرق را دراین مطلب وموضوع خلاصه میکنند پارپلیتیک وپارا سیاست به معنای واقعی انان است اهل کوفه واخل مدینه همین هستند ریشه این مطلب دردیانت یهود-موج میزند- جناب صدام به سمت شوروی متمایل بود درمراحله اول طرفدارن چین وغربی از جای خودشان تکان میخوردند اعدام میکرد این کومله که کمونیست دراوائل چنی بود جرئت العلام مواضع نداشت همین که کمی بین صدام وچین کمونیست رابطه ایجاد شد عدهای رفت به چین گفتند مامتایل شما هستیم وبه ما کمک ایده ومالی بدهید هیچکدام انها بدون کمک خارجی از لحاظ مالی وپشتبانی کاری نمیتوانند بکنند وکومله بوجود امد که طبق نقشه چین عمل کنندوبدون اجازه گزنکنند همینکه امریکا وارد صحنه عراق شد این بارهرکس باشوروی تماس داشت اعدام میشد به کومله صدام نیرو داد که طرفدران حزب دمکرات طرفدار روسیه درایران خورد کند وبعدمنافقین حسا ب کمونیست های طرفداران ایرانی -که طرفدار روسیه روسی بودندقلع وقم کرد – بعد انها به کمک ارتش صدام کردهای طرفدارشوروی قلع وقم کردند .کومله به سمت امریکا رفت وتا انجا که میتوانست طرفداران دمکرات قلع وقم کرد وضد ایرتان شد ومثل شیر میغرید ویک روحانی سنی درکردستان طرفدارکومله شد که بر روی اسحله نفری کلاشنکف سجده میکرد وامریکا تعریف کردبرای ایشان خدا وشیطان یکی است هرکدام به نفع منافع غرب باشد که درحقیقت این منافع دریک روز چهارفصل پیدا میکند وبسیارکم تعریف شده است واولین کشوری درمقابل امریکا ایستاد سویس بود درمسئله فولاد ساعت که امریکا بشدت درمسئله ساعت زاید کار میکردند که منافع زیادیدراین مطلب بدست اورند وسویستنها ریس ساعت ومداوم قیمت این فلز زیاد کردجهان نشود وکشورها غربی دانشمندان زیادی درامریکا دراند فررومل بدست اوردند صدای انرا در نمیاورند ولی فرانسویان فاش کردن بسیار از فرومول انها توط کشورهای اروپای غربی با مبلغ پنچ هزار دلار خرید وفروش شده است وزمانی این در سویس ساخته شد انگلیسی ها به سویس پیشنهادجالبی برای خرید این تکنولوژی را دادند ولی سویس های زماین حاضر شدن که این تکنولوژی به انگلیس هابدهد- که یکتکنولوژی مورد خواست خودرا بدست اورند واین معامله شکست خورد وبفکر تجارت جهانی افتادند- این کومله بعداز انکه لشکر صدام شکست خورد وکردهای به سمت ایران متمایل شدند وترور ریس حزب دمکارت وبختیار وجریان اخیرا- که ایرانبه راحتی توسط حشدالشعبی هرانفجاری در کردستان عراق میتواند انجام دهد امریکا دوباره کومله گربه رامی شده بود تجهیز کردن ورادیو وکانال تلویزونی برای انها درست کردن که این کانال یکخانم دکتر ی خودر درقالب لبیرال انسان دوست وبسیارمهربان وبسیار ارام سخنرانی بمیکند وفقط درباره ایران کمی خشنونت بکار میرد واز انهمه هیاهو ودادوفریاد ومشت وسنان نشان دادن خبری نیست اخیرا یک خزب طرفدار یعنی فذائی خلق جیدیدایجاد کردند که نقش جبهه ملی چپ راباز ی میکند بهاین عنوان بایداوص همه حزب های چب قبول داشته باشند وتنها هدف اش سرنگونی ایران است درجائی حزب دمکرات وکموله ودیگران سپر انداختند یکی از تاکتیک جنگ ان است مداوم هزینه چنگ طرف مقابل زیاد میکند تاکینک مشخص دارند وسربفلک میکشد ولی انها میخواهندگاهی حملهتی به ایران بشودوپولی از غرب بگیرنند وزندگانی خودرا بچرخانند وادعا میکنندبهترین طرح ها رادارند اگر چننی است انها درکردستان عراق اجرا کنند- تصور مکینندکه تبلیغات وهوچی گر ی کارها درست میشود بایدگفت عرض خود میبری – مامرد جنگ هستیم انهم باشرایط امروزی ارتش ایران مشخص میشود مرد کیست ونامردکیست

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99