سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-=- برگ سبزی از سمینار کوثر در شیراز – دربیانات حضرا ایت الله دژ کام رحمت الله علیه بعضی جملات از خودمن است که درپرانتز بیان کردم وبعضی موارد کمهی انشا را تغیردادم تا بهتر درک شود—مقام حضرت فاطمه سلام الله علیها در قیامت بسیار بالا است که اوج ان نامشخص است- و سوره  کوثر هم چنین است- اوج این سوره را-نمیشودتبین کرد- درحدیثی دیدم که معصومین علیهم السلام. احمعین- هرکدام یک حوری به شمایل حضرت فاطمه علیعا السلام دارند که مانندایشان صحبت میکند وبعضی مومنین هم درحد خود چنین حوری را دارا میشوند- سخنان حضرت ایت الله معزز دژکام رحمت الله علیه- اسلام بانظر کرامت به زن نگاه میکند- وخصصویات بسیارمهمی برای رشد انسان- درفطرت زن قرارداده است واصولا وظایف خانواده وجامعه بین مرد وزن تقسیم کرده است که رهبرمعزز به ان اشاره کردن در تداوم نسل نقش زنان به مراتب بیشترومهمتر از نقش مردان است- بایدنقش زنان را ازدید گاه اسلام مطرح وتحقیق کرد بخصوص  که براساس بیانات رهبری معظم گام دوم گام برای  جامعه ورزی وجامعه سنجی است- نقش حجت الله سازنده همه خیرات وسوزندهمه حرامها وشرها است—بیاد جواب های حرف های مفت واحمقانه معاندین داد وبیادگفت هذا محب الفاطمه یعنی ما پیروی راه زهرائیم- در حدیت است از پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم بدترین خلق خداوند منان کسانی هستند که به از نعمتهای زیادی استفاده فراوان میبرند-و- از غذاهای رنگا رنگ تناول میکنند- واز لباس های رنگا رنگ هم باز استفاده میکنند ولی حرف مفت بی پروا میزنند- قران میفرماید از پدران شایسته که پیامبران باشندواز نان کافرانها نسلی خراب وجود می اید مانند حضرت نوح علیه السلام- وعلت ادامه کار برای درک همین موضوع است- هرکاری باید بر ای ما درس باشد- کارخوبی که انسان انجام میدهد- باید یک کار مستمر وبا اخلاص باشد که هم شعور وهم علو وهم همت داشته باشد وجبری هم نباید باشد- ومداوم باز افرینی داضشته باشد ( باز خوردیا فید بک برای کامل کردن) باز افرینی به تناسب حرکت انقلاب   پیش میرود- وکاره دقیقتر میشود- و زیادتر میشود- وبه سئوالا پاسخ دقیقتر میدهد- چهل سال از انقلا بگذشته است میبایست حداقل ما چهل کتاب درباره حضرت فاطمه سلام الله علیها خوانده باشیم- وبه سئوالاتی-که- بوجود می اید- پاسخ دقیق بدهیم-وباید پاسخ مردم را باید دادنه برای یک عده فرهیخته – که زیاد اثری ندار--- جناب ملا صدرا رحمت الله علیه کتابی دارد که سئوالات فلسفی را از خود کرده وجواب داده است ولی اینکتاب درکتابخانه ها بایگانی شده است مردم بدنبال درک ان مطالب نیستند-؟؟ وایشان دربیانات خود فرمودند- من هم درکتاب نوشتن همین سبک را رعایت کردم- که غربی روشی به همین طریق بعنوان مسئله حل کردن- دارند- باید پرسش را به یک پرسش عمومی تبدیل کنیم- اما بیاددرچگونه پاسخ دادن درچهارچوب علوم اسلامی باشد-( کثرت دروحدت نه کثرت درکثرت عنوان شود که وحدت سازاست- برادران کرد دقت کنند ) باید مسائل جامعه را تبدیل به سئوالاتی برای عموم کرد-  وبایدپاسخ هارا تبیلغ کرد-تا جا بیفتد—ما درمقابل تهاجم فرهنگی غرب مداوم عقب نشینی میکنیم- ولی مابایدتک کنیم وجلو برویم( اگر ما بهغرب منظرو انگلستان نرفته بودم دانشمندان علوم انسانی انها درحدی ممتاز میدیدیم که بتوان یک سری مطالب عقلانی از انها بیرون بیاورم- ولی دردانشگاه لندن این غرب مانندیک کوه یخ فروریخت ودراب حل شئد وقتیکه استاد نقاط شعف فکری حناب راسل بیان کرد وفرمود بسیار مزخرف وبدون علم صحبت کرده است- بعدا یک حدیث از رسول اکرم صلواته  الله علیه واله والسلم- بسیاردقیق وبسیار قصار غرب را تعریف کرده است که علامه حضرت ایت الله دکتر شهید مرتضی مطهری رحمت الله انرا تبین وبیان کرده است حضرت اش میفرمیادد غرب درمسائل  دینی-و-.فلسفی وحشی است ولی درعلم تجربی دانشمندان مسیحی انها به علومی دست پیدا میکنند که ازانهاا ستفاده- کنید  وبرای انها احترام قائل  شوید- وعلوم میشود علوم انها متعلق له سکولارها نیست متعلق به دانشمندان الهی مسیحی است وبا زجناب دانشمند روحانی میفرمود درحدیث است که به جزیره مارها نروید- ومن پساز تحقیقات زیادتصور میکنم که منظور انگلستان است- البته برا ی علوم تجربی برای افراد فرهیخته تصورنمیشودکه اشکالی داشته باشد--) گرسنگی و لرزیدن  سه روزه حضرت زهرا علیها السلام بیادمهمتر از نان وغذا باشد- ومهتر از نان است که انرا میبخشد—برای امری مهمتر عمل کردن در جامعه ما گم شده است وباید پیدا شود وتبلیغ شود—تا جا بیفتد- وپسر حضرت زهرا علیها السلام- از اب گذشت وشهید شد—زیرا امری مهمتر وجود داشت- باید به مسائل مهم عمومی را مطرح کرد وحل کرد- .تبلیغ کرد- -در شناسائی مسئله وپاسخ دادن به مسئله بیادتغیر رفتار ایجاد کنیم – جناب حجت اسلام اقای زیبائی نژآد درقم روی مسائل زنان تحقیق میکنند-باید ایشان را کمک کرد- گویندگان ما- درباره یک مو.ضوع کد های مختلف بیان میکنند ومردم هاج و-واج هستند بادجامعه ناسی کرد علما از مردم جدا نشدند- مردم از علما جداشدند( چند روز قبل من همراه سه توریست ترک شیعه به مدرسه خان رفتم که زمان صف6وی درست شده است وزمانی جناب ملا صدرا رحمت الله علیه درانجا تدریس کرده است- مدرسهدرحال شیک کردن کرد هستند ویک سال بزرگ با مبلمان بسیار شیک ساختند که درب اش بسته است وهیچ کس انجا رفت وامد ندارد حتی میتوان گفت که نسبت به قبل از انقلابشایدیکهزارم افرادبه انجا نرودودرب حجره همه قفل است حضرت ایت الله دژکام- رحمت الله علیه بیان جالبی دارند که پس از انقلاب پاسخ گوئی به ادارات داده شد وتمام مراکز مردمی بسته شد ولذا مردم کم رفت وامدهم کردد وکم کم جدا شدند)-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99