سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- قران مجید در سوره بقره قریب به این مضمون که کفار که شامل مشرکین هم میشود- حیله ای که درحقیق تش است وسوزانده ونابود کننده است بخصوص بر ای دیگران وتصور میکنند که برای خودشان ضربه ای وسختی ورنجی ندارد بلکه روشنائی دارد به میزان اندک روشنائی – مردم را فریب دهند-خداوند در مرحله نخست نمی خواد این جماعات را نابود کند بلکه میخماهد انهارا روشن کند بادی وبارانی میفرست این باد وباران ضد ان اتش هستند- در تاریکی قرار میگرنند- وهیچگونه راه حلی برای ان ندارند درنتجه موردتوجه واقع نمیشود مگر برای کسانی – این روش سودی داشته باشد- وسعی میکند که بیان کنند میتوان این نقطه ضعف را برطرف کرد- درمقاب خداوند صاعقه میزند نور ی خیره کننده امروزه درغرب وقبلا درشرق اثبات شده است- تحقیقات که بایدبصورت سیستمی- نظامند باشد این سیستم درطول تحقیقات ذره ذره مانند کاری زنبورذ عسل میکند ذره ذره انرا میسازد بدست میاید مانند ساختن یک بنا وساختمان که اولینبار امام صادق علیه السلام برا ی سیستم بکاربده است وامام جواد علیه اام برای ستارگان وامام باقر علیه السلام برای یک نخلستان ویا باغ- وعلتی که اسمان مطرح میشود یکی بعلت ان است قابل دست رس نیست وکار انسان نمیتواند باشد این صاعقه هر دفعه یک نوری میدهد وباران هم همین طور است قطره قطره میاید ولی بعد سیل ایجاد میکند ودر همان اتش افروز یمداومبایدچوب وخار وغیره بیاورید وگرنه اتش تمام میشود انهم نیازمند سیسیتم است ودران میماند- چون مردم نور صاعقه را بانور اتش مقایسه میکند- ونیمتوان صاعقه-را از بین برد ویا باران- وانها گیچ ومنگ میشوند- بر ای از بین بردن ان راچاره ای ندارند- درعلم پزشکی اثبات شده است سخت ترین رشته پزشکی امنیت بدن است در روانشاسی وجامعه شناسی از سخترین رشته امنیت جامعه است غرب اینرا فهمیده است برای امنیت بدن ایدز را درست کرد اما دلیل- زمانی که من دانشجوی دانشکده شیراز بودم- یکدانشجوی پزشکی بود وتاحد ی مذهبی بود ریش میگذاشت وکراوت نمی میزند- کاری به دختر نداشت توی لاک خوداش بود وبسیار درس خوان ایشان به سال ششم را تمام کرد- دکتر دوتس استادپزشکی بود گفته بود شما تابستان به غرب بروید وبگوئید مادربیارستان میخواهیم شاهد باشیم ورادرار شما نقطه کور را پیدا کند قول میدهم که به شما امکانات راخواد داد ایشان از دکتر دوتس سئوال میکند بهترین جا گذاشت یکمجله انگلیسی مال دانمارک را میدهد ایشان مجله رامیخواهدوشیفته پزشکی دانمارک میشود- .و- تابستان به دانمارک میرود دربیمارستن متوجه میشود هر صحبتی میشودوبدنبال دلیل هستند ودلیل ابکی راهم قبول ندارند ودرهمه زمینه تحقیقت برجسته ومفصل دارند ایاشن نمیتواند بین حق وباطل تشخیص دهد ولی استدلال دارد- درانجا میگویند شما بایدخللی مواظب باشید بعضی امراض ضربه به امنیت بدن میزنند وراه درمان ندارد بعد متوجه میشود که یکی اطاق ها که روی مثلا کلیه تحقیق میکند یک اطاق پشتی دارد که درباره کلیه تحقیق نمی کند ونمیگویند که انجا چکار میکنند؟؟- درانجا میتوجه میشودجوانان میاید ماچند مدتی مواد مصرف کردیم ومتوجه شدین بدرد نمیخورد راه درمانرا به مانشان دهید وتعدادانها بسیارزیادبود- درحالیکهجوانان ایرانی نمیگفتندما متعاد هستیم بههیمن دلیل به سختی میفهیدیم وگاهی هم به همین علت میمردند- ایشان به ایننتجه میرسد انها سرانجام حقایق را درک خواهند کرئ ودرمان میکنندومردم متوجه میشوند وهمکاری میکنندواین مرض به ایران بیاید درو میکند وحهان سوم همین طور است وتغیر عقیقه داد وریش زد وکروات زئ وبعداز فارغ التحصیلی به دانمارک رفت این مرض ایدز نه دراب است ونه درخاک است ونه درهوا است اگر بود دانشماند قبلانرا کشف کردهبودن وجماعت زادیدرا درو کرده بود وسرانجام میفهمیدند موضوع چیست دروغ هائی ساختنداز جمله کباب کردن بچه میمون- اتفاقا بدن میمون بسیار نزدیک به انسان است باداین مرض میمون هارانابود کند وافرادی که بچه میمون میخورند دچار این بلیه شود از زمانهایقبل سفلیس وسوزاک وشانکر را کشف کرده بودند وبه ان نام کوفت داه بودند ودمعالجه تاحدی موفق بودند فرانسه تحقیقاتی در هم جنس گراه کرد وفقط چهار نفر مبتلا بودند وتحقیقات نتواستند اثبات کند دلیل اش چه بوده است بخصوص هرمرضی یک سری نقطه ضعف دارد وپس ازمدتی کوتاه به طریق میتوان انرا شناخت ولی دراین مرض کاری انسانیشده است شناخت خیلی دیر تشخیص داده میشود وبسیار منظم وکارا است نقاط قدرت تمام میکرب های بهترین انها دراین مرض است درست مانند انتی ویروس ها کامپویتر دو دلیلی وجود دارد – اولی برای سود مالی چون هیگس بهاینمرض برخرد نکرده وراه حل سنتی گیاهی ندارد- علت دوم دوتا اصطلاح است در زبان انگلیسی یکی –گای- به مرد میگویند مثلا مردی - ویکی –گی- است به معنای شاد-هم جنس گراها خودرا –گی- معرفی – وعذابی برای ما از جانب الهی نمیاید برای انکه ما درست فکر میکنم یک احمقی مثلا انجیل درست از اب دراید امده است این ویروس را سصاخته است ودربین همجنس گرا نشر داده است-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99