سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امریکائی از اینکه ما انهارا شیطان بزرگ مینامیم سخت ناراحت هستند ولی درواقع برچسب دقیقی است- یک خیابانی در شیراز است- که به ان خیابان راهنمائی میگویند- علت ان این است اداره پلیس راهنمائی دران خیابان است- دریان خیبان یک کاروانسرا- بسیارقدیمی است که به همان شکل باقی مانده است ودارای حجره های بزرگ است – درهر حجره یک کاری انجام میگیرد- زمانی من به ادراه اب که یک شعبه ا اش انجا بود رفتم- به این کاروانسرا که رسیدم- یک دانشجوی تربیت معلم با لباس بسیارفاخر ایستاده بود- از اهل روستا بود از ایشان سئوال کردم اینجا چه میکنی؟؟ فرمودند من از اموزش وپرورش بیرون امدم- دریکی از این حجرها که یک دستگاه بیستهزارتومانی ساخت ایران نایلون را پاکت های مختلف میکرد کار کردم وبه تمام رموز ان اشنا شدم وبعدتوسط فامیل ودوستان انراخریدم واکنون در حساب بانکی من دومیلیون تومان است وخواهش میکنم از ان بازدید کنید وسپس به من گفت حجره بغلی میخواهدبرود وشما بیست هزار تومان به من بدهید- همه کارش بامکن وبعداز چند ماه شما صاحب دومیلیون تومان میشوید-کار زیاد است بیت وچهار ساعت هم کار کنید کار است ویک حجره که تقریبا ووسط سمت غرب بود به من نشان داد- یک حجره که کف ان خاک بود یک کارتون یخچالی کهانز مان قبلاز انقلاب ساخته نمیشود وبسیار خواستارداشت حتی یخچال فروش انرا فرد میخریدند زیرا بعضی کارتون یخچال دراه پاره میشودوافراد ان یخچال رانمیخریئند که درموقع تغیرمنزل به ان نیاز داشتند- درب خانه ها رامیزدند-و-انرا میخریدند وصسهتکیه کارتون کوچشک بعضی ازانها روغن به جسم اش رفته انداخته بودند درب نداشت کنار نزدیک بهدرب یک کودال گوچک که دران چندانه زعال لود ویک لوله که هواکش بود- ایشان فرمودند بعداز پایان کار مغازه معتادین اجازه بیایند دراین حجره اطراق کنند وشش صبح بیادخارج شوند وبسیاری از انها حتی سرشان روی کارتون قرار نمیگرفت درروی خاک باید بخوابند- وهرکس مریض باشد راه داده نمیشود وهرکس کثیف باشد بایدلباس تمیز داشته باشد ولی پول حمام داده میشد وصبح هم یکچای بانونی داده میشد- ایا هرچقدر این مواد لذت داشته باشدارزش دارد که نسان شان انسانیت وحرمت انسانیت ورفاه نسبی هرچقدر کم باشدازدست بدهد حتی زندگانی فرض کنیم بارنج بدنی میبایست سپری کن ایاغربی که این مواد رامیسازد این مطالب را نمی داند؟؟ چنین افرادی را طلب میکند ومداوم این موادرا پیشرفت میدهد ودر سراس جهان سوم بسیارارزان میفروشد ونیروی عظیمی باپول زیادبه استخدام درمیاورد درفیلیپین رسیدن مثلا هر دوهزارنقر یک فروشنه دارد ورسید به هر شصت نفر یک فروشنده است- کاملا مشخص است یک عنل سیاسی شیطانی است غرض ثروت اندوزی نیبست بخصوص فلیپین که یابیادباکشتی ویاهواپیما اینمواد حمل شوند یک سونامی یا درتایلند بوده است ویا درفلیپین یک دکه حصیری سالم مانده بود- این دکه لباس های دوتیکه شنار که برند باشد اویزان کرده بود- اینها به افراد فلیپینی ویاخارجی جهان سوم که بیکنی برند ندارندکرایه دهند؟؟ انگاه لباس شنای اسلامی درغرب از کفر شیطان هم الودهتر وخطرناکتر است- درحالیکه درامریکا از این خبر ها نیست!! این هدف را رسانه ها تبلیغات وافکارهای اجتماعی از عرب سوغات امده حتی دانشگاه ها بوجود میاورند ویک غلسفه پر زرق وبرق چاشنی ان میکنند- ایا ارزش حجاب دراین مورد شناخته نمیشود؟؟!! یک امریکائی تحقیق کرده است که طلاق درامریکا بنفع مافیا است وبهمین علت از طلاق حمایت میشود- اول خانم بایدیک سویت کرایه کند- یکتلفن داشته باشد یک تلویزیون بخرد اگر ماشین نداشت یکی بخرد وغالیا با دوستان زن بهرستوران فسد فوت وغیره برود چون دراوائل حوصله اشپزی ندارد- ووو-وگرنه ورق را برمیگرداند-

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99