سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروزه درامریکا بعضی فرق مسیحیت- بشدت به اسلام میتازند چون بخوبی تشخیص دادند که ازجهت اسلام زیرفشار واقع شدن وهمه نوع دروغ پردازی به رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم انجام میدهند ومیگویند بهترین دین پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مذهب وهابی است- که هرکس ضد اسلام باشد چه طفل باشد وغیره از دم تیغ بایدبگذرد-درحالیکه عظمت گسترده و وسعت بی نظیر رحمت پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم برکسی پوشیده نیست وخداوند پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بر ای رحمت الهی ارسال کردهاند کهاین بیاره به کتب ا راستین بایدپی ببرنند وان مطالبرا درحوزه ای رستین اسلامی مطالعهه کنند ودست از لجالت بر دارند دن اسلام یکسری سخت گیر یهای منطقی دارد- منندانکه اجکام باداز طرف الهی باشد وتحریف وتغیرکرده است وبدون اجازه وحی حتی استنباط امکان  ندارد یهود گفتند ما فرزندان خداوندمنان هستیم قرا در قیامت میفرمایدسندی از طرف من دارید اگر دارید اشکار کنید کهمن هیچگاه تعهد خودم رالغو نمیکنم وانها اهل چهنم میشوند وبه حضرت مسیح علیه السلام در قیامت میگوید شما گفته ایدکهمن خدا هستم حضرت مسیح علیه السلام میفرماید هرچه من گفتم شمامی دانید وتقاضای عفو افرادمسیحی میکند ولی خداوندمنان نمی پذیرد وانها اهل جهنم میشوند تحریفات دردین بسیار رخ داده است ولی بقول حضرت سجادعلیه السلام باتمام زیرکی نتواستند- احمقانه تحریف کردهاند که بخبی قابل شناخت است- اقایان یهودی ومسیحی جنایات یهودیان ومسیحیان رادرطول تاریخ بخوبی میشناسند چگونه انهارا مطرح نمیکنند جنایات مسلمان را مطرح میکنند ومیگویند طبق خواست پیامبر اکرم صلواته االله علیعه واله والسلم- ابن تیمیه- یک حرف درست داد ولی جنایات ز یادی کرده است- کها ن حرف درست بخوبی مذاهب اهل سنت را رد وباطل میکند ومطالب بسیاراحمقانه ای هم داردبعداز انکه حضرتعلی علیه السلام اهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم میفرمیاید کسی به گرد-انها نمیرسد ولی حضرت علی علیه یک اعوذباالله حماقت کرد که اجماع مسلیمن- درانتخاب خلافت قبول نکرد واین یک نقطه ضعف بزرگ ایشان است؟؟ درک ضعیف واحمقانه ایشان بخوبی مشخص میشود پیامبر ان عظام صلواته الله علیه واله والسلام- یک ستنباط –کوچکی کردند موردمواخده قرار گرفتند چگونه ممکن است احکام الهی راافراد استباط غلط کند وانها هم درموردمطالب وموضوع کلیدی وخداوند به انها پاداش دهد- پیامبران گذشته بسیارقواین ساده اوردن ومدوام پیامبران امدند ودرموردمطالب ساده انهارا اهنمائی کردند ولی درزومان یامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- بحثهای پیچیه فلسفی ودراحکام موضوعات متنوع وپیچیده احکامی که قابل درک درزانهای مختلفحتی نیست وبسیارکم درباره اطلاعات جزئی علمی درک شده است- مثلا درحلا ها وحرام ها انرابه استباط افراد واگذار کنند مانندان است معلم ی بحث های ساده ریاضایت رایاد دهد ولی مسائل بغرنج وپیچیده ریاضی رابگوید خودتان حل کنید انچه کهامروزه بسیار ی از دانشمندان رحل ان عاجز هستندولی عجیب است که بعضی از انها بقدری شیفته شدند که میگیود کاشی مرگ مارسد ومابخدمت رسول اکرم صلواته الله علیه دربهشت نائل شویم وحقایق ناب را بفهمیم- ابن تیمیه مکوید درشناخت حدیث هیچ راه ای جز این نیست- که بهردیار شهر وروستا- درگذشته مراجعه کنیم وعقلای انشرح هرحدیثی که صحیح میداندقبول کنیم از بین نها انتخاب کینم که مثلاعقلانی تراست حال دربسیاری درقبل بعلت سیاسی تحریفاتی کردندکه تصور میکردندبنفع ان دیار شهراست انهارا صحیح قلم داد که تعدادانکی ازانهارتواستند درک کنند وازمیرات امویان وعباسیان که بعضی مواقع بالاجباربوده است یافریب خوردن هوز ئهم مطرح است حضرت استادعظمت ایت الله زبرجد رحمت الله- علیه درباره اقا بخاری میفرمودند اگر اقای بخاری کهتنها بخش یا جغرافیای برداران سنی را گشت- دراخر سفر پولاش درحال تمام شدن بود ومیخویاست بعض ی شهرها وروستا نرود بزور ایشانمیبرئند یکده ساعتی انجا بود احادیثی داشت میکرد کهانها میگفتنداینها صحیح هستند وتعدای هم میکفتند اینهامثلاجسن وموثق هستندویا ضعیف هستدفرصتی پیدا نمیکردبحث کند که به چه دلیل شرعی اینها صحیح هستند وتا به مکه رسید دودفتر داشت یکی احادیث صحیح بود ویکی احادیث غیرصحیح وانهمبلاختصار ومیفرموداینهمه حدیث حفظ کردم بعدایاشن رفته است به مکه تنها شصدهزار حدیث ظبط کرده است درحالیکه احادیث بیشاز یکیمیلون بوده است تصور میروید کاغذ کم اورده است بعد یک روش انتخاب کرده است که احادیث صحیح را انتخاب کند ومقدایربشتراز احادیث صحیح است ومقئاری از احادیثی غیر صحیح است که تشخیص داده است که انها صحیح تعدادانتخاب 60 هزارتا بوده است بعدابرای هرکدام دورکعت نماز در مسجد حرام خوانده است- براساس الهام اشراق 6000 اتخاب رده است که اینششهزار براچه اساسی عددمناسب است تازهاین کتاب رابه خدمت عباسیان اورده است- انها مطالعه کردن وگفتنداین کتاب تو شیعه را اثبات میکند این برای خودت برای ما بایداهل سنت راثبات کند وبعدایشات تغیرا عمده است وابز شدهاست شش هزار تا است معلوم میشوکه عباسیان فقط بریشش هزز حدیث پول میدادنند- وجناباقیا بن تمیه هممیفرمیادغیراز این راهی دیگرنیتالبته ایشان شایدکمی بهتردرک کند- درفقه اسلامی یک اصطلاح بنام عذر داشتن- یعنی دلیلی که قابل قبول است حتی اگر اشتباه باشد درک واستنباط بایدعذر بیار باشدتاخداودمنان بپذیرد- حضرت اش رحمت اللهعلیه میفرمودند اگربخار ی کل جغرافبا اسلامی گشته بود فقط پنچاه حدیث-کل فریقین به ان ایمان داشته باشند ومنظور دانشمندان فرق است هربیسوادی که شعاردهت این پنچاه حدیث درقیامت عذراوراست ولو باطن انهابرفرض محال درست نباشد چون راهای دیگر هم نیست این اجماع درست است وفرمودد من این پنچاه حدیث راپیدا کردم دراصول ودرفروع زلزله ایجاد میکند وتنهافقه شیعه اثبات میکند باقبول این پنچاه حدیث مطالب زیادی هم اثبات میشود- ولی اقایان بر اس احساس وسلیقه منافع وکینه ها وغیره چنین کاری نمیککنند وبر جسب میزنند برافراد پاک ومحققق ودانشمندان خود که درزمن خودبوخبی وعلم شهره بودند ومدارک خاصی با دلیل داندان شکن از افرادسنی شاهداوردند که عدم قبول انان اینهم یکجرم عظیم است وبخوص حادیث ائمه اطهارعلیهم السلام باترفندهای بچه گانه ومضحک وخنده ار نپذیرفتند که جنایتی عظیم است وبخصوص عقل یک ملاک شرعی هم است کهجناب علمای سابق در دلیل اوردن بسیارازان استفاده کردن بخصوص علامه شیخ اصاری برای هرحکم شرعی دلیل عقلانی هم اورده است که دربرداران سنی بقدراندکی از عقل استفاده شده است

                                                                                 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99