سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- علم مفید یک ارزش والائی است ولو فرد منکر خداوندمنان باشد این ارزش را دارا است واگر به مسلمانان ومردم جهان خدمت کند خداوند منان در مجازات او دراخرت تخفیف قائل میشود ودردنیا هم برکاتی پیدا میکند- یک از غول های اسلام وشیعه حضرت سید مرتضی رحمت الله علیه است- ایشان یک حکمی کرده بوده است- که هرکسی غیر مسلمان تا پیری درکشور مسلمان باشد ومسلمان نشود معاند است یعنی مخالف دین اسلام است از او دوری کنید- ایشان یکفرد یهودی استاد-ریاضی ایشان بوده است- یک روز خانواده ان فرد یهودی پیامی برای ایشان میاورد که ان فرد فوت است ومنتظر امدن ایشان نباشید حضرت سیدمرتضی ازانفرد سئوال میکند چه ساعتی واز کجا انفرد را تشییع میکند وانها میگویند ده دقیقه به ان ساعت ایشان با طلبه ها درخیابان منتطر ایشان میشوند تابوت می اید وحضرت سیدمرتضی- هفت قدم تابوت را بدرقه میکند وبر میگردند به سر درس طلبه ها اشکال میکند هنر طلبه اول اشکال فنی گرفتن که براساس هوش باشد نه عدم مطالعه اشکا بعلت عدم مطالعه جایز نیست دوم درس راخوب جابی اندازد وبتواتد درسطح فرد خوب تفهیم کند واستادی خوب است اگر طلبه اشکال به ذهن اش نرسید اورا یاری کند وبگوید به ظاهر این اشکال رادارد که درغرب مطرح است وجواب داندان شکن بدهد کاری علامه ایت الله العظمی طباطبائی  رحمت اللهعلیه در نفیه مادی پرستی کرده است وجالب است اخیرا پوچی گراها میفرمیاند- از طریق مثلا چهش کهراصل تصادف است ودرجهش منطقی شده است غلط است هیچگاه منطقی نمیشود حکمتی پیدا میکند پس این دینا خوش باشضد وانسان برای رفع نارحتی خودمنطقی جور میکند ولی ااس برپوچ گرائی است هرلحظه ممکن است اتفاقی رخ دهددر این مدت کم خوش باش – به جناب سیدمرتضی رحمت الله علیه طلبه ها گفتند- شما برعلیه حکم خودتان عمل کردید ایشان اول پیربود ودرثانی چندنوبت باشما ذاکره وگفتمان کرد ولی قبول نکرد ایشان از دیگرافراد وضعاش بدتر است- ایشان پاسخ داد من بخاطر مذهب ایشان بدرقه نکردم بهخاطر علم مفیدی به من یاد داد از این جهت صاحب کرامت شد واین هفت قدم خداوندمنان درمجازات اوتخفیف داد-حال اگرمن بودم درشک بدم گرچه میپذیرفتم از شخصیتی چون ایشان گفته است وبدنبال سندمیرفتم اتفاقا سند دارد شخصی کهتاخرعمراش مشرک مرد ولی به حضرت رسول اکرم از غار حرا پناهدنگی داد تا پیامبر اکرم راصلواته الله علیه واله والسلم رانکشند وحضرت فرمودند صلواته الله علیه واله والسلم ایشان درجهنم است ولی اتش درنزدیکی او است وازبهشت برای او مائده میاورند- دو روز گذشت- پسر ان یهودی نزد سید مرتضی رحمت الله علیه امد- .گفت پدرم را درخواب دیدم به من گفت نزد سیدمرتضی برو هرچه گفت بپذیر خداوندمنان بعلت انکه  ایشان هفت قدم منرا تشییع کردند درمجازات من تخفیف داد وایشان گفت من مسلمان شدم حال چه کنم- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99