سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است درگیری ایران وگرجستان-قبل ا ز نوشتن این مقاله- من تحلیل خودم رادرذهن خودم مرور کردم به این نتجه رسیدم که بقول سفیر گرجستان در تهران سیصدوپنجاه هزار مسافر یراین به گرجستان درسال درحدود 400 واندی مورد باز خواست واقع شدن طبیعی است کشور گرجستان وغرب با افراد کمی لا ابالی کاری ندارد- با افراد خاصی برخورد میکند واز طرز کار مشخص بودواقعیت رادقیقا شفاف بیان نمیکند یکنوع موش مردگی که از تکنیک های کشورهای غربی دارد استفاده میکند جهان سوم از خوداش متاسفانه درکوهوشی ندارد گرچه کشوری مانند گرجستان که تمدن بسیارقدیمی است حضرتاستادمعزز مرحوم ایت الله حائری عزیز رحمت الهعلیه – میفرمیاد- استعمار یعنی تعطیل فکر- نه به ان معنا که اجازه ندهند شما فکر کنید- بلکه به ان معنا که- فرصت ندهند- شما فکر کنید—استعمار نو- استعمار رسیدن به جواب قبل از رسیدن به سئوال است- جناب اقای ترامپ- باروش جدیدی میخواهد هژمونی امریکا رادرجهان پیش ببرد- ونمیتواند شاهد باشد که درامریکا اتشفشانی میشود- درگرجستان ارامش است وبدنبال یک ملیارد دلار دادوستد را به سه ملیارد دلار باایران بر ساند این یعنی اب کردن درخون اقای ترامپ است- به یک مجله گرجستانی رفتم- مقاله ای درباره ایران وگرجستان نداشت- دریک مقاله دقیقا داستان لحاف ملانصرالدین گرچی ها از امریکا یادگرفتند که مردم راچگونه ساکت کند که بیان خواهم کرد وفرانسه به متخصصین گرجستانی سه ماه ویزا وکار میدهد وبرای پول دارهای گرجستنانی بشرط خرید موقتا ششما ه اجازه میدهد روز گذشته خان ریس جمهور خواسته بوداز یک کاخ قدیمی باز کند برای اولین بار گردان زن پلیس دران محل نقل مکان کرذده است ونرده گذاشته است وریس احزاب مخالف باعده ای پشت نرده ریس جمهوری هنوز عرق اش خشک نشده اعتراض به قوانین اساسی شروع شده شده است که سردراز دارد واز لا میله به پلیس گل میدهند وریس گردان پلیس به انها میگوید- اگر مرد هستید با ایشان کشتی بگیرید-کامل روش جدید اقای ترامپ به سبک گرجی درحال پیاده شدن است وخانم ها حقوق مدنی خودرا خواستار شدن هیچ چیزی با ارامش وگفتمان صلح مدارپیش نمی رود- در گوگل این عنوان جست وجو کردم- اتفاقا یک روزنامه بنام گرجی نو دریام مورد مقاله داشت- به تحلیل توجه کنید از زمان هخامنشیان تا سا سانی همیشه اروز های پادشاهان ایرانی فائق شدن بر خاور میانه بوده است وهم چنین جنوب قفقاز وبخش از اسیای مرکزی – جنگ سرد امریکا با ایران که دران تحریم غرب همیشه بعلت مسائل اتمی-برعلیه ایران بوده است وایران سعی کرده است پاسخ امریکا را در گسترش نفش خود درمنطقه داده باشد- لذا اقای ترامپ هیچگونه اهرمی که بتواند ایران رامحدود کند ندارد واز طرفی جریاناتی که امریکا برای ایران وترکیه وروسیه ایجادکرده است این سه کشور یک اتحادمثلت دادند- برای حفظ اقتصاد وقدرت ساسی ومبارزه با امریکا خاورمیانه وجنوب قفقاز وبخش از اسیا مرکز ی با بخش عمده- برای رسویه که همیشه رقیب سرخت منطقه است وتقشیم بعدی بین ایران وترکیه که جاه طلبی ایران سایه برجاه طلبی ترکیه افتاده است ونمونه ان مسل لوله کشن نفت اریان به اروپا بود که بهترین راه از گرجستان ویا اذربایجان انجام میشد ولی ترکیه جبران ونفت ایران از طریق ترکیه اروپا میرود وغرب میخاست از طرق گرچستان واذربایجان وارمنستان یک خط قطاربه اروپا کشیده شود ولی منفعت زیادنداشت وهزینه سنگین بود وخط قطارایران توانست کارامد شود ومابقیه ماجرا اصلا ایشان درک نمیکند که ایران به کمک همسایگان که مسلمان هم هستند ودتحت فاشار غرب واقع شدندومظلوم هم میباشند واین امریکا وغرب است درمنطقه تاخت وتاز میکنند چه ربط ی این مثلث به جاه طلبی دارد امدی است واقع کشور متمدن خودشان رانبازنند وفریب غرب فتنه انگیزرا نخورند وهمان معصمیت وشفافیت وعقل را ملاک قراردهند-انشالله

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99