سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است جناب حافظ رحمت الله علیه میفرماید عالم همه دریا شود دریا زهیبت لا شود -ادم نماند وادمی گرخویش بر ادم زند هرکس وارد حوزه مذهب الهی میشود نسبت به شرایط روز تقریبا دریک شرایط سنی خاص درارای روحیات یکسانی است ونسبت به زمان ومکان هم فرق میکند مثلا دوره من بیشتر   رادیکال بودند یک رادیکال ارام وکاملا به این خلق وخوی اشراف دارند وانرا طبیعی میدانند دریک بحث ناگهان حس میکند یک حالت شربتی وحلوائی دارد گرچه سعی میکند که مطلب را جدی بیان کند ولی به نحوی دیگری بیان میکند که همانمطور که حافظ فرموده است عالم همه دریا شود وعجیب باروح دران زمان هماهنگ است که خود فرد تعجب میکند که فرد درحالیکه مطلب جدی را دارد میگوید مخاطب خنده بر لبش میاید اصلا این نقش جدی مورد توجه اونبوده است وهیچگونه تمرینی هم دراین زمینه نداشته است- حافظ میفرماید ادمی نماند وادمی گرخویش بر ادمی زند یعنی با ادم ادمی رفتار کن تازه این سبک را تجربه میکند ادامه میدهد بشکافد اسمان نه کون ماند ونه مکان درست همین است درهمان زمان نه مکانی هستی ونه زمانی ومیخواهی همیشه الی ابد چنین باشی – ادامه میدهد شوری درافتد درجهان این شور درماتم زند- این راجناب حافظ نظر بازی میگوید شاید این سبک بیشتر درنظر بازی های خاصی بوده است- درنظر بازی من بی خبران حیرانند- من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانند- جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست- ماه وخورشید همین اینه میگردانند- جناب حافظ میفرماید عشقت رسد به فریاد گر خودبسان حافظ قران زبر بخوانی درچهارده روایت- طبیعی است واحادیث فراوانی داریم که کسانی که در راه الهی گام میزنند از برکات وکراماتی دراینجهان بر خوردارخواهند بودا وحتی از حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که موحد هم نیستند ولی کارهای خوبی میکنند دراین دنیا کارهای عجیبی خداوند به انها عنایت میکند که بعضی مسلمانان در زمان ایشان ازانه تعجب میکردند- اما نکته مهم از جناب حافظ این نکته است که جهان هیچ درهیچ است این را جناب حافظ برا ی سالوسیان وحقه بازان وفریب کارانفرموده است که فکر نکیند زرنگ هستید ان برنامهای شما دراین جهان ناگهان هیچ درهیچ میشود ولی ازاینکه درپشت این هیچ درهیچ نظم متقنی وجود دارد شک ندارد لذا بدنبال جام جهان بین است که نظم واقعی را درک کند- مرا به رندی وعشق ان فضول عیب کند- که اعتراض بر اسرارعلم غیب کند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99