سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- - با الهام از یک فیلسوف ورزشی رومانیائی –بخش سوم- چون نیاز شدیدی به هاوک داشتند وعراق هم دست بردار نبود ومداوم محل مخزنها میزد نفت وگازوئیل انرا تخلیه کرده بودند وتو ان اب کردند مدتی عراق نیامید شاید دلیل انشد که عرب وفارس راباهم ترکیب کنند و سپس همه رااهل غیر عرب کنند ومورد شماتت شیدید جوانان عربشد وکنترول هم جالب نبود دوباره به بچه های عرب دادند عراق علت انکه مدتی متوقف کرد بعلت ان بود که طرح موثری پیدا کند البته اطلاع پیدا کرده بود که هاوک هاربردند وبچه هم سنگ تمامی برای زدن هواپیماهایعراقی که شیرجه روی دهات عربنشین میزدند کرده اند وطرح جالبی ریختند وتعداد زیادی از هواپیماهای انها با دولول زدند بطوریکه صدام شروع به تحبیب عربها کرد .گفت ادرس انها را پیدا کنید وانها را بکشید وازانها با چای سمی پذیرائی کنید وبدنبال انتقام بود وشکست عراق درنزدن مخازن سنگین برای او تمام میشد- لذا طرح مشغول کردن ضد هوا باتعداد زیادی جت وشیرجه زدن یکی ازانهااز فاصله جلو وراست کردن ان وضربه زدن که بچه باکشیدن تعداد زیادی ضد هوائی به جلو انراخنثی کردند وبعد شیرجه زدن یکی ازانها درفاصله زیادی درعقب که انرا باز خنثی کردن وسرانجام مشغول کردن ضد هوائی باتعدادزیادی جت وریختن وبیشا ازدوتن مهان وموشک توسط هواپیمای بار کش از ارتفاع بالا یک جهنمی را بوجود اورد که همه مجبور شدن ضد هوائی را رها کنند به تونل ها کنار ضدهوائی بروند وخاک بقدری بود که چشم چشمرا نمیدید ودریچه های تونل هار باز کرده بودند وبا پیدا کردن کلنک دریچه را گشاد میکردند یکی از بچه ها در زمانی که در تونل بوده است متوجه میشود که یک موشک سنگین به جلوی تونل زده شده است بیرون میاید ولی اثاری از خاک نبوده است جلو میرود تا به جائی موشک خورده میرسد ناگهان بوی خمیر ویکس وپریسکام استشمام میکند وبه پیشانی شروع به سوزش شدید میکند وهمین طور چشم ایشان که مداوم با اب قمقمه میشسته است وکم کم گلوی او شروع به سوزش میکند وسینه اش شروع به خس خس میکند وتنفس برایش مشگل میشود وفکر میکند که ریهایش رااز دستداده است وعنقریب میمیرد وسریع به تونل بر میگردد که سریع یک وصیت نام بنویسد وبه نماز با ایستد ودر سجده باشد تا شهید شود ودوست اش ازاو دلیل کارش را میپرسد اوجریان را میگوید وایشان میگوید نه زاید خطرناک نیست شما زیاد جلو رفتهای ماست به صورت وبدنت بمال ایاشن ماست می میالد وسپس خرما میمالد وبعد نون راخمیر میکند به بدن میمالد وسپس برگ علف انجارا به بدنش میمالد وبه سختی تنفس میکرده است ونمی توانسته غدا بخورد وخواب سنگینی به ایشان وبچه دست میدهد وبعد مدتی که انها درخواب بودند عراق مجدد حمله هوائی میکنند که چند بچه دفاع میکنند وصدای توپ ضد هوائی او را از خواب بیدار نمی کند وزمانی که بیدار میشود میمید بچه درخواب هستند البته انها یک بار بیدار شده بودند مدتی نمیدانسته است که انجا کجا است وبرون میاید بچه ها خیلی تعجب کرده بودند ونمی توانسته است به افتاب نگاه کند وبدنش دربرخورد با نور خورشید سوزان میشده است یک بارانی میپوشد و تاثیرزیادی نداشته است ویک پتو نازم بدور خوداش میندند تا کم کم خوب میشود ایشان میفرمودند ماسک ها دراینشرایط دیگر بدرد نمیخورد زیرا ترکیبی میزند ودرضمن از موادی عراق استفاده میکند که مواد داخل خرطوم ترکیب شده ویک ماده بسیار مضر ایجاد میکند تنها راه ان است که ابداخل انشود وفیلترها ازدرشت به ریز نازک دران باشد ویا یک خرطوم یکمتری داشته باشید وبچه ها که هشت نقر اروند رود را طی میکنند وعراقی گول میخورنند وفکر میکنند جز گروه تحقیقات بصره هستند وبا نیروی ارتش درگیر میشوند وهمه فرار میکنند به خانه های که انواع مهمات داشته است بشکه های موادشیمیائیدرانجا ذخیره کرده بودند که چناچه نتوانند شهر باز پس بگیرنند انها را منفجر کنند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99