سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاه به فیلم ": جمجمه ها:"برای اولین بار توسط اقای راب کوهن در سال2000 بوجود امد ایشان به نظر میرسد یک   جامعه شناس بسیارمبرز ویک سیاست شناس مبرز هم باشد کلمه جمجه درغرب بسیار شناخته شده است دزدان دریائی جمجه واستخوان را درپرچم خودشان داشتند جزیره جمجه به بعنوان یک مرکز اسرار امیز شناخته میشود که بیشتر در ایرلند است جنگهای جمجه مشهوراست وجادو گران از جمجه بسیار استفاده میبکند موضوع فیلم خیلی جالب است که در مورد دانشجویان دانشگاه یل که یکی از مشهورترین دانشگاه های امریکا است وتا حدودی درمسائل سیاسی وعلوم انسانی پیشتاز بوده است بعضی معتقد هستند مانند جناب ریس جمهور اسبق کندی دانشگاه هاروارد را گرفته است- درغرب از بعداز جنگ جهانی دوم کم کم غرب از دانشجویان جهان سوم ترسی پیداشد حتی کشور های بسیار کوچک افریقائی بسیار فقیر دلیل اش واضح بود مثلا در رشته حقوق که حقوق بسیار پیشرفته بومی انان که به نظر نگارنده از لحاظ فرم به شدت از اسلام اقتباس شده بود که دریک میدان مردم وریش سفید ان جمع میشد ودونفر اهل نزاع بحث ها رامیکردند وسرانجام ریش سفیدان به کمک مردم معما را حل میکردند وسرانجام حکم صادر میکردند وبرای رفع مسئله کمک های مالی هم میکردند که مسئله فیصله بخوبی پیدا کردند انگلستان انر کوبید ودرتمام مظاهر های دیگر مثل ساختمان وروابط اجتماعی انها را تحقیر کرد یک چیز نتراشیده ونخراشیدهای جای گزین کرد مثلا همین حقوق بشدن سیاسی شد به نفع حمکرانان رایا داده میشد وپول دارها وهمیشه انگلستان از این حقوق دفاع کرد ودانشجویان فقیر با استعداد این کشورها که تنها به کمک بورس دولت ویا بورس انگلستان وارد انگلستان ویا غرب میشدند اگراین بورس نبود هرگز نمیتوانستند از کشورشان خارج شوند وزمانی که به انگلستان میامدند توقع داشتند مسائل حقوقی وابهامات حقوقی کشور شان را دردانشگاههای انها حل کنند ولی پاسخی نمیافتند وبا تمام سختی انگلستان را ترک میکردند وبه امریکا میرفتند وبات بدبختی چون بورس نداشتند کار میکردند ودرس میخوانند اوائل امریکا پاسخ میداد وزمانی که کشورشان بر میگشتند شروع به اعتراض میکردند وسرانجام به زندان میافتادند وبه انها میگفتند اگر میخواهید کشته نشوید مملکت را ترک کنید بعضی به الجزایر میرفتند که مبارزه وبعضی به غرب میرفتند وبعضی هاهم کشته میشدند- ادامه دارد- درست حالتی که در زمان ساسانیان ایران درحال مسیحی شدن است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99