سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی به مجله گرانسنگ-منجی- که درشیراز به سرپرستی حضرت ایت الله دانشمند فاضل جناب اقای حاج شیخ-محمد رضا حدائق رحمت الله علیه چاپ میشود—دراغازبحثی از اصل انتظار دارد- حدیثی از رسول اکرم صلواته الله علیه اله والسلم ذکر ده است- افضل اعباده انتظار فرج- برترین عبادت انتظار فرج است وباز میفرمایند اعمال امتی انتظار الفرج – برترین کارها ی امت من انتظار فرج است- خود رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سالهامنتظربود که نبوت ایشان زمان اش برسد چون غیراز این کار کار مهمی دیگر ی به ظاهرنمی تواست بکند- یعی خداوندمنان کارا اسان کرده است تاهرحدی که ولو انتظار کشیدن است باشد کافی است واجر عظیمی دارد- این حداقل ممکن است- درحدیث است دراخرالزمان اگرفرد ده درصد احکام راعمل کند اهل بهشت است- معلوم میشود مانند زمان پیامبر اکرم صلواته الله لیه واله والسلم سخت خواهد بود-ولی به اینمعنا نیست که کاری بیشتربتواندبکند نه کند-!!ودقیقا بایدشخصیت مومن که عمده اش در پشت پرده است- تاثیر گذار مثبت باشد نه تاثسیر گذار منفی به اصطلاح حدیت –خشک مقدس ک تاثیر منفی میگذارد- یکفرد عالم واگاه وروشنفکر حقیقی بامنش دلپذیر وجادوئی ولو ارتباطیب کم داشته باشد- جناب حضرت استادرحمت اله علیه درتفسیر زیارت ال یاسین- ایه قران که درگفتمان علت خلقت انسان بعنوان خلیفه الهی –خداوندمنان درجواب ملائکه که اصل خلقت برای تسبیح- وت تحمید وتقدیس الهی وبندگی او است علاوهبرانکه انجام نمیدهد-خوبان راهم هم به فساد میکشند وهم به قتل میرساند-خداوندمنان میفرماید- من چیزی میدانم که شما نمی دانید—خداوندمنان درقران میفرماید وظیفه شمای پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فقط ابلاغ است- وگاهی میفرمیادفلات مطلب را باقل میاورد نه ترس بگو- انسان همچنان که در درس خوان یک زمان طوطی واری میخواند –خیلی هم زحمت میکشد به اصطلاح خرخوانی میکند ولی بعدا متوجه میشود که بجائی نرسیده است درحل مسائل مانده است رشدواقعی پیدا نکرده است ومتوجه میشود انجائی که مطلبرافهمیده است کمک به اومیکند- ارزش علم در درک درست ان است اگردرک درستی پیدا نکند- به اصطلاح مغز ساز ی نکرده باشد- عمر خودرا ببطالت گذارنده است ونتجهای هم عایدان نمیشود ولو دربی به تخته بخورد وبه نوائی برسد احساس شخصیت برجسته نمیکند وخیلی زود به امراض روانی دچار میشود که کمکم نفسش را از شسماره میاندازد ونمیتواند انرا مهار کند روانشناسان اصطلاحی دارند تخلیه فرد از فکر خوداش –مثلا سوظن بی جا دارد=- یاخودرا حقیر میشمارد وغیره از طریق نمایش روانی یک رل مخالف ان به اومیدهند دریک جمع که جمع میشه تاثیر گذار است باز ی کند مثلا نقش یکفرد فکور دانشمند واقعی راباز ی کند- خداوندمنان میداد که کم کم فرد به این نتجه میرسد- خیلی جالب است که ابولهب یکمرضی گرفت که درعربستان فقط چهارنفر گرفته بودند ان است که اعضا ی بدن عفونت پیدامیکند وپوسیده میشود وتبدیل به کرم میشود که اعضلات را میخوردبطوریکه راه بروداین کرم ها ازبردنش میریزند وبوی زنندهای ازاونشر پیدا میکند وعاقبت دربستر بیماری میرد-کفار مکه گفتند این نفرین الهی اورا گرفت- هستی این جهان چون باهوش است به انسان درس میدهد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99