سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در روز نامه تهران تایمز –درباره فولاد بندرعباس شرح مفصل داده بود- که تاامروز میلیونها دلار ضررکرده است ونوشته بود از صددرصد تولید فقط هشت درصد سهم انهااز فولاد ایران است- ونمیتوان فولاد در ذخیره کرد وبازار هند هم بدستورامریکا از دست داد وبازارهای دیگر- من خیلی تعجب کردم- که ماهنوز سیاست جهانی رامیفهمی ونه اقتصاد میفهمیم درحایکه میبایست یک ذوب اهن دوازده درصدی خریداری میشود- وادامه اداده بود مدیریت جدید باروش جدید گفته است که انشا الله چهارده ریال ازچندماه بعد به سهم داران اضافه خواهد شد انهم دراگر بود البته اخیر فرمودند وضع بهتر شده است وباز بیان کرده بودن-که میبایست کارخانجات زیردستی بوجود اید تا این کارخانه بتواندرشد مناسب داشته باشد وبحثی از ایجادفولادهای بسیارمقام برای مستحکم کردن خانه بیان کردهبود که متاسفانه قدرت خریدندارد؟؟ درامریکا باهمین وضعیت روبرو شدن ودستوردادند که خانه بایدتا مقاومت هشت ریشتهری مستحکم شوندواسمان خراش هاتانه ریشتهری  وتمام پلها تا نه ریشتهر- وام بدهند وبسیارناچیز از پنجاه سال به بعدقسط دهند- درباره پل ها بایدمستحکم سازی کنند در رسانها تک تک پل ها راشرح دادن از مردم متخصص درخواست طرح کردن- وبه اینتجه رسیدند پلها بی اش از هشت ریشتهر مقاوم باشند ودر نزدیکی ان یک پل بیشاز نه ریشتهرساخته شود وگاهی مکان مناسب نبود وبافاصله زیادباید پل را میساختند وبسیارهزینه بر میشود ولی قبول نکردن وگفتند بایدبسیارنزدیک باشد که اگر اتفااقی افتادبتوان بهان پل کمک کرد ولی پل بالتر ساخته ش.د که بعداکشتی های بزرگتری از زیران ردشودودوطبقه ساخته میشود واز یک طبقه ماشینهای سواری وقطار ردخواهد شد درحالیکه امریکا همه جای ان زلزله خیز نیست- خدای نکرده درایران اگر زلزله خیز شود ومردم امیدشان به حکومت برمیگرد واین حکومت مانندحکومت سابق خواهند دید وحاضر میشوند میلیونها دلار به غرب بروند که از ایران فرار کنند- میبایست فکر اساسی کرد- در زمان سابق من به جلسه عظمت مرحومایت الله کرامت الله ملک الحسینی رحمت الله علیه میرفتم- این جلسات توسط بازاری ها میچرخید- بحث عدالت شد یکی از اقایان موسس وبارزی گردن کلفت فرمودند رژیم منحس پهلوی نصف پول هزینه تهران میکند واین عدالت نیست من متوجه شدم که حضرت اش رحمتالله علیه خیلی ساده عبور کرد گذشت ما باهم بیرون امدیک ومن جریان گفتم=- ایشان فرمودندانجا نمیشد بعضی حقایق را گفت-تاحدی کارانهادرست است مردم انچه میبیندند راقبولدارند وتحت تاثیر واقع میشوند –نه انچه عقلانی است- غرب وشرق ثروتمند پایتخت بزرگ باشکوه دارند وهروز نزد می ایند اقای سریه بکویت بزنید وسری به لندن بزنید کشورهای اسلامی وعربی فقط یک پایخت بزرگ دارند- اگر قراراست عدالت شود تهران فوق اش نیم میلیونمیشود که اکثرخانه انها متوسط است واین مردم روحیه خودشان راازدست میدهند من به فردی گفتم شماقرض کردید وان مراسن عروسی را ه انداختی حال ان پول صرف اینده بچه میکردید ایشان فرمودند مردم انچه میبینند قضاوت میکنند به بعدان کاری ندارند میگوینداین ها بیچارههستند تا ابد این دیگاده دربارانها صدق میکند ماهم ابرو داریم مجبور هستیم- اما رژیم منحوس پول ها درست هزینه نکرد الان تهران بخش جنوباش مایه ننگ است واینهمه افرادنبایدبه تهران مهاجرت کنند اگر درست هزینه کرده بوداینچنین نمیشود حال بایدمااز تاریخ درس بگیریم هم رشد فرهنگی بالابرود وهم کارها براساس درستی عمل شود


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99