سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-چند مقدمه ویک نتجه-خانم استاد درانگلستان میفرمودند خداوند به بنی اسرائیل فرمودند باید درحدود پنچ سال یا دهسال ویاتابیست سال بیادمعتکف شود درکنیسا تا ازانها خداوند جل وجلاله الشریف راضی شود این مطلب اول نشان میدهد که فقط روزهای شنبه نیست که باید بینند در کنسیا این مطلب را گرگهادرست کردند وچون حکومت در دست یهودیان بوده است ومیابیست از اخرین تغیرات ومطالب روشن شوند بهترین کارهم همین است یک روز همه دریک گردهمائی شرکت کنند وان روز را خداوند شنبه قرار داد وانرا اجباری کرد وگرنه پیامبران اعظام بنی اسرائیل ما مطلبی نداریم که فقط روز شنبه ازما سئوال کنید ویا فقط روز شنبه خداوند را اطاعت کنید وهمچنین از حضرت مسیح علیه السلام نداریم وچون حضرت مسیح علیه السلام به حکومت مرسید روز خاصی را مشخص نکرد وبعدا پاپ که بقدرت رسیدند از روش یهودیان خوششان امد انها روز یکشنبه را برای ان کار مشخص کردند اما این دستور که مدتها دراعتکاف باشید بهترین روش یادگیری علمی است که الانهم باید همین روش را پیاده کرد- اولا دستور این بوده است که تورات را حفظ کنید که باید امروزه هم علم را حفظ کرد دوم تناقضات تورات را پیدا کنید وان زمان پیدا کردن علت تناقضات بسیار اسان بوده است ودلیل اش راهم به خوبی میفهمیدند دلیل اش چیست ولی امروزه کمی پیچیده شده است ولی چناچه دلیلاش رانفهمیدید از پیامبران اعظام که درجلسه حضور دارد بپرسید وبعدیهود دستور منع حضور پیامبران در کنیسا صادر کرد جناب اقای کامرون ومیابیست به طریقی با انبیا اعظام تماس پیدا میکردند تناقضات دو وجه دارد کی در اصول یکی هستند در وجه مختلف هستند این تناقض نیست ولی زماین است که دراصول وریشه اختلاف دارند این مسائل علمی نیست بیاد فرد وجه درست را کشف کند وکاملا حقایق را درک کند اما بعد همیشه رندان ساز مخالف به طریقی ایجاد میکنند که کشش زیادی ودرایم مورد روح باید تزکیه .وپالایش شود واین بیان اقای راسل که عقل ضعیف است قابل قبول نیست عقل بالاخره میفهمد ولی کدام راه رانتخاب کند ازاد است وربطب به عقل ندارد مانند داستان حضرت ادم علیه اسلام وبیادتا تناقض را روشن نکرده دست از تلاش برندارد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99