سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی به عرب کیست وشخصیت اش چیست- این موضوع مقاله از جناب اقای مروان بشاره در سایت انگلیسی زبان الجزیره است به نظر نگارنده سعی کرده است که ازبعد روانشناسی اجتماعی جوامع عرب به انقلاب اعراب نگاه کند و وعمدا نقش اسلام را بطورکلی نادیده گرفته است وتاثیرات اقتصاد را بسیار سطحی برخورد کرده است گرچه از بسیاری از اعراب طرفدار غرب که انرا غیر منتظر میدانند دریک چهار چوب بسیار تنگ مسائل وبرخورد های منافع ملی گشورها بامنافع ملی اعراب رابسیار سطحی مورد توجه قرارداده است وناتوانی غرب درکنترول منطقه که تا حدودی به شگردهای بسیار مشخص انرا که بارها بیشتر توسط ترکها وسپس ایرانیان بیان شده است که این دوکشور بخصوص ترکها سعی کردند هم روابط اقتصادی خوبی وباغرب وبخصوص اسرائیل داشته باشند وهم منافع خودشان در سوریه وکشورهای عربی وفلسطین حفظ کنند مجبور به یک طرفه شدن روابط انان شد وغرب قدرت تزلزل دادن عراق وسوریه ولبنان به علت ذکر نشد خود به تلوتلو خوردن سیاسی درجاه رسیدن به منافع بخصوص امریکادچار شده است درهر حال میتوان نکاتی را ازان استخراج کرد ومن با الهام گرفتن ار نظریان ایشان دیدگاه خودم را به ان اضافه خواهم کرد تحلیل ایشان از نظر نگارنده دارای این ایراد اساسی است که اولا تمام ابعاد را بخوبی لحاض نکرده است گرچه عنوان بیانگر دیدگاه روانشناسی وجامعه شناسی سیاسی جامع اعراب است ولی موضوع راا ختصاصی به این دیدگاه نکرده است وبعضی ابعاد کلیدی موردتوجه دقیق قرار نداده است درثانی نوع تحقیقات بر میگردد به تحقیقات زمان اقای مارکس سطح فعلی حقیقت گرفته وثابت تصور کرده است وباز میگردد به عقب واز عقب تا وضع حاضر را فرومول بندی میکند وفقط حسنش ان است برای پیشگوئی اینده دربعضی مواد چند گزینه مطرح میکند- قران میفرماید که در کنار رودخانه خانه نسازید به زبان امروزی درسیاه چاله منزل نسازید ویا قران میفرماید حقایق را درتاریکی نبینید درنور ببینید واول حیات پید کنید وسپس درباره حیات تحقیق کنید- ایشان معتقد غرب همیشه متکی به دیکتاتور است چون معامله با ان اسان تر وامنیت اش بیشتر است واین دیکتاتور تکنوکرات های را مسوئل هدایت مملکت میکند که بارشوه گرفتن ویا برطرف کردن خواسته انها مانند فروختن اسلحه های گرانقیمت بی خاصیت که به انها یک قدرت کاذب میدهد به اهداف خوداش به راحتی دست پیدا میکند اسلحه وارتش همیشه در تمدنهای بشری سخت مورد توجه بوده است بخصوص غرب شرایطی ایجاد میکند که مقداری ازان حقیقی است ومیزان بسیاری موهوم است بعنوان مثال اگر بگویند ملت باید فلان مقدار پول بدهد تا کلانتری ها ازدیاد پیدا کنند بسیاری حاضر هستند حتی یک وعده غذا نخورند وپولشرا به کلانتری ها بدهند ولی میدانیم این عمل زمانی درست است که اولا به جا خرج شود ودرثانی به میزان مورد نیاز است وهمه جانبه مسائل دیده شده است دوامر برا ی باقی ماند یک تمدن در مرحله اول است یک استهلاک ثروت به معنای انکه خرجی اضافه شود وتاثیری نداشته باشد ودو تجدید وتولید ثروت از دسته رفته ومناسب با نیاز روز اضافه درامد داشته باشد وبعدا برخورداری از عدالت ومسائل دیگر است تیتویسیم دقیقا دراین دوبعد شکست خورد ورسیدن به نتایج بسیار پیچیده است- جامعه عرب به اینتجه رسید که حکومت را بیاد خلع کند به نحویکشورهای که دران رابطه باعث دوام این دیکتاتور بودند چاروب کند ورانی افراد دست به انقلاب میزنند که ایدلوژی خودشان را انتخاب کرده باشند واین بار اسلام تاثیر گرفته از خصوصیات اسلامی که درمنطقه استحکام وعوامل پیشرفت وقدرت تغیر دادن مسائل بخوبی نشان دادهاند مورد توجه واقع میشود نویسنده به صورت بسیار ساده واجمالی میفرماید انها به راهای که میرونند اطمینان دارند دلیل اش همین است که هیچگاه عجله نمیکنند وتغیری درطول مسیر ایجاد نمیکنند ولو شکست بخورند همین اندیشه پایدار خواهد بود- ودیگر به وضع سابق هیچگونه تمایل وعلاقمندی وجود ندارد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99