سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی برکلام قهرمان مبارزه جناب اقای عموئی-بخش دوم- بستر سازی کاری اسانی نیست سالها بلکه قرن ها زمان میخواهد-فرنگ انگلیس یت فرانسوی ویا المانی در طول تاریخ باتمام ارتباطات هم چنان خاص باقی مانده اند وهرکدام راه خود میرونند- درجریان کمونیست بعلت انکه غرب با سرمایه داری امپریالیستی خوداش مورد نفرت جهان سوم واقع شد وبهترین مبارزبرعلیه انها کمونیست بود که با ازاد شدن ازدیکتاتوری توانست درسایه کمونیست جولانی بدهد ولی همین دیکتاتوری دربسیاراز پیشرفت این کشورهای کمونیستی کاست چرا به فرهنگ سابق باز گشتند- چون فرهنگ سابق را براساس جبرنبوده وبراساس ازادی قبول کرده بودند البته مسائلی که دراین بین موثر واقع شد پذیرفتند واین تجربه بزرگی است که درمقابل حقایق تعصب بخرج ندهند وگرنه روزی مجبور بقبول ان خواهند شد- دراذربایجان شهری بنام خوی است این شهرتمدن ساز سابق ان بخش ایران بوده است مانند نیشابور ویاقم و غیره تبریز موقعیت انچنانی نداشته است ودنبال رو خوی بوده است دراین شهر درحدود 140 نفر از فرهنگیان ودانشگاهیان وافراد فرهیخته کمونیست شدند ومسلم بود درمنطقه تاثیری شگرف میگذارند شوروی که زیاد شناخت عمیقی از ایران نداشت وغرب بسیار قوی بود با احتیاط عمل میکرد واز درون حزب ومردم شوروی درفشاربود که همسیگان را کمک کنندتابقول انها کارگران ازادشوند وشوروی هم قوی تر شود اینجریان کشوراذربایجان را تحریک کرد برای پیوستن ادربایجان به کشور اذربایجان اقدام کند وتصور میکرد کار بسیار اسان است صدنفراز افراد خوی انتخاب کرد به باکو رفتند ودوره دیدند ومقالات وروزنامه های را به چاپ رساندند وبعضی از انها به خوی باز گشتن- مقدمه بعد امام الزمان علیه السلام هیچگاه به فرد عادی حتی طلبه ها یک حکم وفتوایاد نداده است ولی انها درموارد دیگر هدایت کرده است ودرمسئله فتوافرد را به مرجعی ارجاع داده است ومراجع قبلازانکه به بحران برخورد کنند هدایت کرده است وتمام مراجع یکان هستند ولی بخاطربعضی خصوصیات گاهی جلو میافتند- بعنوان مسائل درعراق حضرت ایت الله العظمی عظمت محن حکیم انتخاب شد ودرمقابل صدام قرار گرفت که افکار کمونیستی داشت ایشان چند بار ایشان را مخفیانه نصیحت کرد وصدام جواب داد با قبائل سنی شما شیعیان راتارومار میکنم- ایشان حکم جهاد داد چون بزرگترین قبیله شیعی عراق هستندمردم بسیار ترسیدند که چه وضعی شد صدام لعین ایشان را باسم کشتند-موقعیت برای ایت الله العظمی عظمت خوئی رحمت الله علیه درسن هیجده الگی که اعلام اجتهاد بفرمان امام الزمان صلواته الله علیه والسلم کرد- چون ایرانی بود وقبیله ای نداشت بعنوان یکفرد بی طرف محوب میشد که صدام متوجه شد که بسیارزیرک وماهر ات ولذا دربرنامه خود تا حدی عقب نشینی کرد- اما تاثیر ی شگرف بر خوی گذاشت ورق برگشت ومردم دته بدسته به ایشان پیوستند وایان درحقیق به شوروی هشدار داد که من هم هستم!! ودرتبریز تغیرات شروع شد بعدها ایت الله العظمی شریتمداری هم موثر واقع شد وغرب به این بهانه که مردم عاشق دین خودهتند شاه را کیش کردن واذربایجان به ایران ملحق کردن وکم کم ایشان به شور ی هشدار میداد وشاخ وشانه میکشید وتنها امید غرب درایران نیروهای سکولاربودند که غالیا تکنو کرات بدند که انز مان سخت بوجود انها نیاز بود وبه کلاهای غربی هم نیاز بود وانهاهم درحقیقت ضد مذهب بودند وحداقل ماندغرب مذهب خودرا بکناری بکشد اینرا ضعف مذهب میدانستند درحالیکه سکولار ها بزرگترین خدمت را به مذهب را کردند باضعف های خودشان چپاول وباند باز ی وحزب باز ی وفریب دادن وغیره مذهب توانستدامن خودرا بخوبی پاک نگه دار وبا کوچکترین مظرابی که میزد طرفداران زیادی بوجود می امد وشاه مجبور میشد ظاهر تا حدی حفظ کند وخودرا محبوب الهی قلمداد کند که باکفار درایران مبارزه خواهد کرد- زیرا فرنگ الامی ازادانه دربین مردم ودرقلب ها لانه کرده بود این امری است که کمونیست ها درک نمی کنند- وهنوز هم درک نمیکنند- وامروزه چندین گروه شدندکه اغاز نابودی انها است-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99