سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- گفتمان جناب اقای عموئی که یک قهرمان ملی است با جناب اقای دکتر محمد حسین رفیعی در اینترنت دیدم- نقاط ضعف بارزی رادرگفتار جناب اقای عموئی مشاهده میشود-چون ایشان را فردی حقیقت جو میدانم که حقایق راقبول میکند این مطالب را بین – میکنم- اولین مسئله مقایسه ایران با چین که بافاصله یکسال حزب کمونیست بوجود امدوچین به یک قدرت تبدیل شد درزیر سایه کمونیست وایران در اولین قدم هم نیست اما واقعیت- ها- یک سرزمین عظیمی بود-که بین مذاهب هچیگاه نبردی رخ نمیداد ونبرد شیطانی تلقی میشد که بدنبالش عذاب می اید بخصوص. افات های کشاورزی – برخلاف ایران که نبرد بین اقوام ونژاد ها ومذاهب مدوام وجود داشت که برتراز قوم مغول درایران عمل کردند- شما چین مهد تمدن چین است با روسیه همیشه روابط حسنه داشته است وروسها به چینی ها بورسیه دانشگاه میدادند وروابط تجارتی تنگاتنگ واسلحه میفروختندودرجریان کمونیستی استالین کمک بی حد به شمال کرد- بهترین داستانعای شما که جزو مفاخر چین است مادی بچه پنج ساله به بیرون شهر میبرد تا تیراندازی یادبگیرید وبچه مداوم نق خانه میزند وداستان بشوند مادربه شرطی تیرانداز ی یادبگیرد حاضر است داستان بگوید زمانی که این بچه تیراندازی یادگرفت به خانه بر میگردد- معروفترین زنگ بزرگ فولادی زنگ نمی زند ودرست وقرینه بودن این زنگ که گویاتوسط یک دانشمند پرتقالی ویا اسپانیائی کهبه شمال رفته است ساخته میشودکه درنوع خود بی نظیر است جنوب همیشه تمدن را از شمال یاد گرفته است فقط تمدنی که از طریقدریا ویا کشورهای خارجی به چین وارد شده است به شمال رفته است-درحالیکه روسیه تزاری درایران منجربه تقسیم بخش های اباد ایران شد- چنینی ها فقط یک حمله مغول بود که بعدا مغولها درجهت پیشرفت چین بسیار کار کردند وبعدهم دیوار چین ساخته شد تا زمانی که استعمارانگلستان امد مردم صوفی فریب خوردندانهم جنوبی ها فریب خ.ردند شمت به انگلیسی اجازه ورود واقامت ندارد وتمدن خودرا حفظ کرد وبعدامریکائی وسپس ژاپونی وژآپونی اشتباه بزرگ انها به کاخانجات شما ومعادن سنگ ان منچوری دلبسته شدند وتا انجا قطار کشیدند ولی قیام درمنچوری مردم جنگلی شروع کردند وقیام کم کم شروع شد ومردم صوفی مسئلک بودائی بودند وتصوراین همه جنایات را نداشتند که انگلیسی ها یک قحطی مصنوعی درجنوب راه انداختند وچهل میلیون مردند وبعد ژاپونی این روش پیش گرفتند وانگلیسی ها درهند باز همین کار کردند وهیچده میلیون مردند ودرایران بقول ده میلیون مردند ومدتی درقم قحطی بود وحضرت ایالله اعظمی مرحوم حائی یزدی رحمت الله اجازه مهاجرت طلابنداد مگر تعدا دکمی که شبه چمنهای اطراف چوب های میخوردندواز درختان میوه وبرگ انگور زندگانی میکردند بفولی شخص امامز مان علیه السلام برای انها پول کافی اورد-بخشی از ایران باقی ماند وضعیت بسیاراسفناک بجز شمال ایران داشت وبی سوادی وامراض بیداد میکرد کمبود دکتر که بعدا بیان میکنم تنهابرای شهرستان مرودشت که بزرکترین شهرستان شیراز بود یک دکتر داشت که انهم با سعی جناب مرحوم علی سامی برای تخت جمشیدبرای کار گران که درحدود هشتادنفر بودند ومداوم مریض میشدند ویا زا داربست سقوط میکردند یا ما میزد ویاعقرب میزد ویا سیل خفه میکرد انهم بلز.ر یک باستان شناس المانی که وقتیکه جریان تخت درالمان مطرحمیشود چون خوداش قبلا پزشک بوده است .وسپس باستان شناس شده است به ایران میاید وطبق سنت المانها دریکموردخاص تحقیقات خودرا شروع میکند وتوسط خیرین المان دارو وشیرخشک برای کارگران می اورد- این کار گران در دهکدهای در کنار کوه رحمت که تخت جمشید دردرون ان است جای میدهندویک پاسگاه ژندارمریمیگذارند تاروز اخر رژیم منحوس پهلوی کسی حق نزدیک شدن نداشت وپزشک هم نداشت درزمان دانشجوی من یک سمنیار بنام تمدن ایران در دانشگاه شیراز بر پا شد ودرحقیقت بر ای بزرگ داشت دکتر مرحوم پوپ بود که ایشان یک امریکائی بودعاشق تمدن ایران بود ایشان فرموده بود که تمدن ایران پنج درصدی بیش کشف نشده است دمن دلیل عاشق بودن ایشان را نمیدانستم چیست –ومن میدانستم به خاطر تمدن مادی نیست کنفرانس شروع شد اول گفتن هیچ دانشجوئی حق امدن ندارد- بعد گفتن فقط دانشجویان تاریه وسپس گفته دانشجویان رشته جغرافیا وبهد گفتن دوردیف دانشجواین که دانشجواین هم درس داشتند وهم بایکوت کردن- اولین مسئله از دختران دانشجو بر ای هر فرد یک دختردرنظر گفته بودند که مشکلی دارند حل کنند مثلا خودکار بیاورند.کاغد به ریاست بیاورند درموقع تتوقف بیشتر این شخصیتها درجای خود بودنددرحالیکه در راهر وهال همچیز فراهم کرده بودند وچون میخواستندبا هم صحبت کنند این دختران برای انها می اوردندوسپس بعنوان مترجم درشهرانها را می گردانند البته درغرب برای دختران یک افتخار است ولی درتمدن اسلامی این امر ضد حرمت زنان است تنها کسی خوداش امد دکتر عینیاز تاجیکستان بود-جریان ایشان خواهم گفت که انروز من به عظمت اسلام وتمدن کشورهای اسلامی ایران وتاجیکستان پی بردم هر سئوالی از دانشجویان فارسی کرد که بیشتراهل استان فارس بودن یک جواب منطقی علمی از گذشتگان گرفت که مداوم تحسین میکرد ایشان ازکه ایشاناز سرطان پرسید ایا در روستا شما شناختی از سرطان بوده است گفتند بوده است بنام هزار ریشه شهرت داشته است وایشان تحسین کرد وفرمودند درتاجیکستان به ان هزار ریشه گفته مشود درقرون وسط سرطان شناخته شده بود فرمودندمعنی سرطان می شناسید گفتند بله یعین خرچنگ ایشان گفت چرا خرچنگ میگیویند این یک لغت عربی است گفتند نمیدانیم فرمودند که خرچنگ یک دست قوی دارد وهم موجودات کوچک باان دست میگیرد ومیخورد ولغت بی مسائی است ومن درتاجیکستان سعی میکنم لغت ها مال خودمان باشد باتلفظ فصاحتی وبلاغی جدید وبعدفرمودند ایا دوائی پیدائی برای ان پیدا شده است گفتن یک معجونی را میساختند که تصور میکنم که مسکن قوی بوده است- ایشانفرمودند درتاجیکستان همین طور است درشما تاجیکستان یک کوه ای است علفی دارد که به سرطانی میداند وتصور من این است انهم مسکن بوده است از نجوم وریاضایت ولغت ودستورزبان بصورت ساده کردن ومتنوع کرد وهمه چیز سئوال کردوانها جواب دادند- انروز نزدیک امتحانات بود ومن به یک کلاس رفتم که اولین امتحان ما زبان انگیسی بود مقداری انگیسی بخوانم دریک کلاس باز کردم جناب اقای دکتر پوپ باچند امریگایئ قدر نشسته بودند ومن هم نزدیک شدم وچیزی به من نگفت یکی از انها به اقای پوپ گفت من مسئول گزارش این سمینار به امریکا هستم به نظر شما چه بگویم چیزی نگفت ایشان فرمودند درزمان که درتخت جمشید کار میکردم 65نفر دوشیفت کار میکردند وبا پول نا چیزی در زمان من هشتادنفر از داربست افتادند ومردند مارمیزد عقرب میزد یک پزشک نبود من سخت ناراحت میشدند وکاری نمیتوانستم بکنم وبه من میگفتند شما نارحن ئنباشید ما خودمان معالجه میکنم رضاشاه پدر ما است وکار ی نمیتواند بکند این دلیال ایشان است جناب مرحوم سامی به من فرمودند دردوره من 65 نفر از کارگان مردند تنها یک دکتر المانی تاحدی میتوانست مکم کند ورضا شاه به ایشان گفت طرح شما تمام شده است چرااز ایران نمیروید ایشان گفت موضوعی دیگر انتخاب کردم تا دکترنیاید بیست سال هم شده خواهم ماند مگرمنرا اعدام کنید وبعدتلاش زیاد یک دکتر به مادادند وبعداز شش ماه دستوردادند ایشان به مرودشت برود چگونه چنین ملتی میتواند مانند چین انقلاب کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99