سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-مجله سترگ –چشم انداز ایران – شماره 96- چند چشم انداز این جهانی را مورد توجه قرارداده استاول- روی داد های امروز -: اختلالی موقت؟؟!!- درفرایند- گسترش د نیای مدرن- مینویسد- دینای مدرن درفرایند گسترش ارام وطبیعی خود با فراز ونشیب موقت مواجه ست ؟؟؟ اولا دنیای مدرن را بخوبی درک نکردند- دنیای مدرن دراغاز ضد دیکاتوری های خشنی بود که ادعا میکرد بهترین روش برای پیشرفت دیکتاتوری است ولی درعمل جز بدبختی وضعفها وکمبود وجنگهای مداوم- نتچه ای ندادسرنوشتی برای مردم رقم زد که مطابق میل انها نبود وانگیزه زیادی برای کار کردن وحتی زندگانی کردند نداشتند- لذ این افراط که بادیدبه ذسمت تعادل برود به یک تفریط دیگری بدل شد ازادی مطلق وهرکس انچه دوست دارد بکند واسناها همه عاقل هستند وهرچه بلکنند روی منطق وعقل است ومیبایست پیشرفت درتمام امور باشد دوسال مانند هم نباشد ومیابیست خوشبختی را بوجود اورد کسی خودرا بدبخت نداد جناب جرجی زیدان در کتاب معروف اش تاریخ تمدن اسلامی جلد دوم میفرمیاد اسلام میخواهد کار مفید رابیاورد واز کاربد جلوگیری کند وخوشبختی بیاورد وبدبختی را نابود کند اما با کدام معیار مسلم است معیار اسلام ناب فقط میتواند خیلی عجیب است که باتمام دقتی که درتمدن اسلامی میخواهدتشریح کند وبسیار جاها موفق هم است جناب خلیفه دوم را یک عادل ناب اسلامی معرفی میکند میفرماید جناب اقای عمر در زمان نزدیک به مرگ پولی دربساط نداشت جز وام هشتاد هزار درهمی که بیت المال وام گرفته بود از بیت المال نمیشود وامگرفت از زکات اگراضافه امد ویاازخراج وباج اگر اضافه امد براساس رای مردم یاذخیره میکنند ویا به مردم بر میگردانند یا مثلا وام میدهنددرثانی ایشان فرمودند که فرزندان ایشان وظیفه دارند که ان پول که ایشان خانه باباغچه ای خریده است انر به بیت المال پس بدهند انزمان درامد روزانه بسیار نادر به دوازده درهم به روز میرسید چگونه ممکن بود که این پول را بتوانند پس بدهد وخلیفه سوم انرابرای بازماندگان ماستمالی کرد وبحث های دیگر به همان کتاب مراجعه کنید وبه کتب اهل سنت دیگر مراجعه کنید دقیقا این دومثال در ایشان صدق میکند که امد ابرو را درست کند چشمرا کور کرد ویا دوستی خاله خرسه-مدرننیزم خواست ازادی ورای مردم وپیشرفت درتمام ابعاد بوجود بیاید هیچ جا نگفته است فلان کار را انجام دهید این سرمایه داری غرب است گناه وشهوات را اور د هیچ ربطی به مدرنیزیم ندارد وانها بخوبی فهمیدندکه انسانها یا شیطان هستند یاعاقل هستند عده کمی مستضعف فکری هستند راه شهوات واعتیاد به ان وبدست اوردن ثروت از هر را راه دراوج ان که جنب جرجی زیدان دقیقا ملاک های عباسیانمیداند عمل کردن که مردمان بخوبی رام میشوند- این فراز ونشیب نبرد مردم با مافیا است به همین مجله- صفحه هفتادپنچ مقالهای دارد- بنام بحران مالکیت- گفت وگو با توماس پیکتی دقیقا این نشیب وفراز را مشخص میکند که مافیا مداوم مالیات رابه گردن مردم میاندازد وحقوق انها همیشه ثابت نگه میدارد ومالیات خوداش را کم میکند وبهره خود رازیادمیکند ومردم کم کم قدرت خرید کم میشود وکار زیادمیشود وکم کم حالت انقلابی شروع میشود ومجبور میشود که باج بدهد ربط به مدرنیسیم ندارد این حلیه غرب است که جبری درکار است هرگز جبری درکار نیست طبق یک اقتصاد سالم همیشه خوشبیختی روی خوشبختی میاید دو نکته دراین جا است مذهبون با دیدگاه دینی یعنی دیگاه مسحیت ویهودیت به تمدن غرب نگاه میکنند اینجا دواشکال بوجود می اید اولا تمام ملاک های دینی انها دقیق نیست دوم مذهب هم ایداهالیسم است وهم مقدس است مقدس یعنی تغیر نباید کند درهردو دردین مسحیت ویهودیت اشکال فراوان است دین بیادهم مقدس باشد وهم ایده ال باشد به شرطیهم کامل باشد وهم تمام باشدبقول قران مجید دواصطلاح خارجی دارند یکی اپ گریت یعنی کامل بودن ودیگیر اپ تودیت یعنی به روز بودن سکولار نه خود رامقدس میداند- ونه ایدهال میداند همیشه میگوید من سکولار هستم امروز بهتر از دیروز باشد کافی است نسبیت ولی مردم وسوسه مقدس بودن وکامل بودن دارند واین نبردی است بین مذهب وسکولار که دین مسحیت ویهودیت تاحدی جا زده است ولی اسلام بخصصو اسلام ناب داراد پرچم خودرا بلند میمند درحالیکه درحال عمل است عمل دیگرفرق اسلامی پرچم انهارابه پایئن اورده است ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99