سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- با الهام از یک فیلسوف ورزشی رومانیائی-بخش دوم- بچه ها ارام خندیدندوایشان متعجب شد ارام شد ساعت خوداش را دراورد نگاه کرد وفرمودند یک بنده خدا ازقم قرار است به منزنگ بزند واکر سر ساعت نباشم دلواپس میشود وبه یک مغازهدار اندیمشکی زنگ خواهد زد که ایشان زبع ساعت قبلاش زنگ تلفن را میکشد که به موقع زنگ بخورد صحیح نیست کار ایشان را معطل کنم وایشان خداحافظی کرد رفت ومسلما بدستور ایشان فردا انروز یک هاوک درفاصله دوساعت ونیم با موتور از اندیمشک به اهواز یک هاوک کنار جاده کار میگذارنند وبرجک پرتاپ پشت تیه مخفی میکنند وانرا روی خاموش میگذارنند که همه فکر کنند که یک مدل ماکت است ویا عراقی سوخته است قبلا یک مخازن عظیم بنزین وگازوئیل را در وسط بیابان کنار جاده های دهات عرب نشین درداخل صحرا مستقر میکنند که نزدیک یک ده عرب نشین بوده است که ازانجا ماست ونان وخرما واحتمالا غذا اماده میشده است ویک استراحتگاه برای بچه هم درانجا تدارک شده بود وده دارای حمام هم بود دژبانی منطقه در دست بچه های عرب بود وبشدت هم کنترول میکردند بچه در تپه ها تونل کننده بودند وجند هاوک هم درانجا مستقر شده بود- عراق خیلی سعی کردکه انجا رابزند ولی مداوم هواپیمای اش سقوط کرد وبچه گودال های بزرگی را ساخته بودند که داخل انها مشعل های بزرگی که توسط گاز روشن میبشد ومداوم هم میسوخت هم نهیه کرده بودند وکم کم به بچه های عرب مشکوک شدند که بی جهت بود البته انجا از لحاظ استتار نظامی کلا اشکال داشت جاسوسان درتمام اقشار ونژاد ها بودند به عنوان مثال ئذ واحد خودمن تانکهای سوخت زیادی در عرض وطول چیده بودند که هیچکدام بر اساس واصول چیدن ماکتها نبود روزی به یک مسئولین انها گفتم این تانکها سالم هستند گفت اثر انهاسالمهستند که بعد فهمیدم خلاف گفته است این مهم نبود گفتم داخل انها تانگ سوخته یا مدل بگذارید ایشان گفت تجربه به نشان داده است که عراق میقهمد کدام سوخته است ویا مدل است وکدام سالم است واین امر برای بچه ها اثبات میشود وروحیه انها ضعیف میشود من گفت مدل زدن یکی از روشهائی روی ان درغرب کار زیادشده است قاعده دارد ومداوم باید چابجائی بکنی بعدا به ایشان گفتم اینها سوخته است وباید سالم بگذاری بقول توجاسوس خبر میدهد الان میداند که سوخته است ولی انزمان وحشت میکند وبیاد طبق اصل نظامی همه رابزندوزمان میبرد البته یک روشی است بنام حداقل دفاع کا شه گودال اطراق تانک سوخته به روش خاصی میکنند ودونفر با تاکتیک پیچیده اطراف میجرخد که تانک مقابل تشخیص نمیدهد وان تانک رامیزند درامریکا یگ گروه توانسته اند در یک ازمایش سه تانگ را برنند وبیادمایوس نشوید تجربه کنید تا یاد بگرید روز بعد یک جوان قد بلند زیبا روی موی سرش المانیزده بود وجلی مویش زلف داشت ولباس هنرمندانه داشت وخیلی تیپ دانشجویان دراماتیک بودرفت وسوار تانک جلوی واحد ما که باچادرما 50 متر بیشتر فاصله نداشت وتانک را روشن کرد ومن باتعجب دیدم تانک به اندازه یکمتر جلو امد وموتوراش روشن بود من ازکنار اورد شدم ودیم درحال نوشتن نامه است وبچه فکر میکردند که دارد شنود میکند وپس از مدتی رفت فردا امد پائین از فکه به سمت خلیج جبهه مرده بود نه رادار داشت ونه هاوک داشت البته ضعف نظامی ما بود وگروهی خواستند انار فعال کنند که داستان جالبی دارد که بعدا بحث خواهم کرد یک مجسمه صدام بود بین بصره وفاو هواپیمای جنگی عراق از روی انجا وارد ایران میشدند وعراق روی نظمی کار میکرد به محض انکه عملیات روزانه هوائی پایان میافت بچه ها از روی ضد هوا بلند میشدند ومیرفتند یک هواپیما ازانجا وارد ایران شد وفقط یک ضدهوانئی فردی درپشت ان نشسته بوده است ودرحال کتاب خواندن بوده است ارکنار عبور میکند تا بخواهد بجمبد رفته بوده است ده قدمی ان تانک موشکی زد ورفت ولی بقول بچه رمل خیس بود فرو رفت دررمل حتی شن نتوانست به تانک برسد وان جناب تانک را به کنار کوهپایه چسباند وپس از مدتی دوباره به جای اصلی امد ورفت ودیگر نیامد این نشان میدهد که جاسوس عراق درسطح پائین همه جا حضورداشتند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99