سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حج مزد خدامند منان نیست- بلکه ادم شدن انسان استکه احیای قلوب میت شده ومرده است وتحصیل کمالات است- که اسلام چگونه وحدت وتفاهم ولذت های معنوی را بوجود میاورد وبه قدرت وشکوه بی نظیر میرسد که دراوج قدرت- دراوج انسانیت وفروتنی است شیاطین منکوب وبه اسارت میاورد- که تفکر کنند وراه حل واقعی بدست اورند واز بحرانها وعقده ها وجاه طلبی شیطانی دست بردارند که باه بحران روحی یهود نامیده ام- ببینیم انهائی که هرچه از انسانیت واسلام دور میشوند ادعا میکنند که به اسلام نزدیکتر شده اند واستنباط ها درست است-درحالیکه حقایقی اسلام را میذپرنند که انهارا به راه نجات میبردولی برای رسیدن به مطاع دنیائی درعمل انهارا رها کرده است وبه سمت شپور شیطانی حرکت میکنند – که ابن تیمیه سر دسته اینها است- ایشان درکتاب –علم حدیث میفرماید-پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-جز از وحی سخنی نمیگوید-وجزچیزهائی را که حق ثابت است- وادمی رااز گمراهی نجات میدهد-تقریر- یعنی نوشتن ویادستوربه نوشتن نمیدهد- وباز میفرماید-حدیث انچه را درقران به اجمال مطرح شده-یغنی مختر ومفید گفته شده است روشن میسازد واطلاعات ان را مقید میکند   قید یعنی محدودکردن مانند دستنبندی که پلیس به فرد خاطی میزند مثلا میگویند شما درمخالفت با کسی که خاطی است شرکت کنید میگوید من قیدی دارم یعنی بعلتی نمیتوانم شرکت کنم قید برعکس دستورکلی است درقران برای روزه بعنوان مثال گفته است همه باید به سن شرعی رسیدند روزه بگیرندولی قید میزند برای مسافرین وکسانی مریض هستند وغیره قید میزند-کهروزهنگیرنند چون قران درحقیقت دین احکام نیست وگرنه مثنوی وهفتادمن کاغذمیشد-اساس اصول دین که اگر کسی انراپذیرفت- درک وپذیراش احکام ساده است-انانکه از پرتو درخشان احادیث- هدایت بجویند- در دگرگونی هایروزگار ارز راستی وسعادت محروم نمی مانند—کسانی که به این اصل اساسی چنگ زنند- بهحیات مبارک وپاکیزه دست می ابند- مردمانی تنها کتاب را برای دینداری کافی بدانند- وبه ان بسنده کنند- وبه سنت پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم- سنت یعنی اقوال وکردار وعمل ونوشته ها ویا دستور بنوشتن داده شده است سنت میگویند- شیعه اگر درجائی پیامبر اکرم قولی را شنیدن وسکوت کردن انهم جز سنت است ولی قبلا انرا صحیح میدانستند وچون پامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم تقیه ندارد ولی احتیاط دارد وبینایندو فرق زیاد است تقیه ترسیدن ازگفتن حقیقت است که پامبران ندارند ولیاحتیاد دارند که بحرانی بوجود نیایدکهاصطلاحا مصلحت میگویند که بعضی مواقع دروغ صلح اور به ازراست فتنه انگیزاست—مردمانی که تنها کتاب رابرایدینداری- کافی بدانند- وبه بسنده کنند وبه سنت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بیاعتنا باشند- بهره درست ازدین ندارندواشاره به خلیفه اول ودوم ودیگرخلفا است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99