سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب ایت الله حضرت استاد علی رضا پناهیان رحمت الله علیه-کتاب چه دارند بنام تحلیلی بر نگاه امام راحل علیه السلام به هنر ورسانه-درپشگفتارمیفرمایندبه زبان من درجاده استراتژیک زندگانی هرفرد امام درکجا قرار دارد- وچه نفشی برای انها به اصطلاح ایشان- درهستی انها دارد- که اصطلاح دقیقی است- کلکه قرانی که حیات میگوید شاید بهتربود چه میزان درحیات فرد نقش دارد وچه میزان فطرت فرد را احیا وارتقا میدهد-قران مجید- درکتاب- حضرت مهدی علیه السلام درحدیث ثقلین- این کلمه ثقلین حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وقران بدرستی بکار رفته است –ثقلین دومعنا میدهد- یکی وزن بیشتر- که این معنا متعلق به تمدن های گذشته است هرچه وزن اش بیشترباشد ارزش بیشتر است کمیت بیشترباشدلذا درحدیث اسصت حورالعین قدانچندین کلیمتر است وفرد مومن هم قدا ش ا همان اندازه است- ولی امروز نفیس بودن مهم است موبایل مداوم وزنش کم میشود ولی باارزش تر میشود امروز ه- باید نفبس بودن ترجمه کرد کیفیت مطرح است- قران قانون اساسی است- یعنی تمام کلی که نیاز انسان برای تکامل که این تکمال تدریجی وسیستمی رشد میکند وبهترین مثال اش که قران اورده رشد درختی است بطوریکه نیازمند کفر نیست و.کافر نیازمند او است- وقوانین ونشانه های حق تا باطل تاقیامت را مشخص وروشن وشفاف کرده است وطرز برخورد با انها تبین کرده است بیشتر این تبین توسط حدیث انجام میشود- رهبر اقدام اش مشخص کردن مصداق های حق وباطل است براساس قانون ا ساسی اسلام که قران وحدیث است- وچگونه با انها برخورد شود- چه شخصی وچه فامیلی وجمعی وجهانی- وفرد در صراط المستقیمبتواند اول این صراط را تشخیص دهد وبدرستی دران به سمت توحید حرکت کند- و دراین صراط تنها عامل اول عقل است که متصل به موتور وحی میشود-ایه 24 سوره نور –میفرماید—اگر ازپیامبر اطاعت کند- هدایت میشوید وراه درست را می یابید- ودلیل انرا قران درسوره 3-4 نجم- که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- از روی هوا وبر اساس هوای نفس وپرایش های ونادرست وغیر الهی ذسخن نمیگوید گفتار او همانم چیزی است که به او وحی شده است-هوای نفس حتی سرانجام بربعضی عقلای چهان حاکم میشود- که قران انرا –فتنه مینامد- واین فتنه سرانجام به زورمداری وجنگ کشیده میشود وبه تاریکی غلیظی منجر میگردد که عذاب هم به همرا ه میاورد-اصحاب از پیامبر اکرم صلواته الله وعلیه واله والسلم سئوال کردند ما که تمدن قابل ملاحظهدرمقابل ایران وخیره= عراق –و- شام نداریم وجمعیتی نداریم چگونه است مابرانها مسلط میشویم وانها از ما تبعیت میکنند- پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم به تعبیرمن از بدو تولد من خداوندانهارا رها کرده است – وشیطان را اجازه داده است برانها مسلط شود وشیطان انهارا مانند عربستان به او بدبختی کشانده است لذا دین اسلام بسیار درخشان میشود- بنا برحذیثی اخرالزمان هم همین نحو خواهد شد- گفتند اگر ما گمراهی شویم انها هم گمراه میشویم فرمودند ومدتی خواهند شد ولی عقولی وهوشی زیاد پیدا میکند وبخصوص اهلبیت من علیم السلام اجمعین ومقداری از طرف داران ایشان از اعراب که خداوندهوشی عظیم تر ازیهود به انهامیدهد اجمله قبلیه اسدی یا بنی اسد- که تردید از من است که تصور میکند اسد درست تر است که تاقیمت تمام افرادان به بهشت میرونند وسادات که هوشی بیشتراز انهادارند مردم عرب وعجم را روشن میکنند که دربین عجم ایرانیان هستند که علم درثریا میبیند وپیدا میکنند- این قبلیه اسد همرا ه علی علیه السلام بودند وسرانجام به کوفه رفتند- من که به عتباتمشرف شدم دربقعه نور علی علیه السلام درنماز جمعه از بغل دستی که مهندس کامیپوتر همین سئوال کردم که قبیله اسد شاخص است= فرمودندبله هوشی عجیب دارند ومن هم همشاگردی از قبیله اسد دشتم وهم استاد بسیار باهوش هستند ومن پرسیدم اهل مطالعه وتحقیقات وکتاب نوشتن هم هستند ایشان فرمود سنت عراق شفاهی است الکترونیک خواند بود ومقداری درتعمیر موبایل کار کرده بود به عراق باز میگردد- اصطلاحات به عربی ترجمه میکندکه پس ازتحقیق خیلی شگفت زده میشوند که بهتر اصطلاحات المانی است وشفاهی تدریس کرده است امروزه تحقیق کردند گه پانزده درصد روش تعمیر غلط شده است-من گفتم کا این کار دانشگاه ویا مراکز تحقیقتی باشد ومکتوب شود ایشان فرمودندهیچ استادیتقبل نمیکند وبودجه ای هم نمیدهند-ادامهدارد

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99