سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

v

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نسل امروز دغدغه های کشنده- در دوران منحوس پهلوی را درک نمیکند- در طول تاریخ ضرب المثل از یک فرد شروع میشود تا یک مسئله یا مهم ویا پیچیده را اسان ورواج دهند- ولبخندی ویا نیش گزنده ای بوجود اورند-در دبیرستان شاپور سابق شیراز یک همشاگردی داشتم که بسیار ضرب المثل بلد بود واظهار میداشت همه انها را از پدرش یاد گرفته است ودرخواست روزی با پدر ایشان من اشنا شوم- پدر ایشان قبلا شغلی داشته است که از داربست استفاده میشده است واز داربست سقوط میکند- واز کمر به پایئن بسیار ضعیف میشود- بدنبال شغل خراطی میرود- چوب قیلان وپایه مبل وصندلی درست میکرد که درشیراز نمونه نداشت وحتی خارجی ها از ایشان خرید میکردند ودر سره احمدی مغازه ایشان بود ومن به اتفاق پسرش به ان مغازه رفتیم یک شاگرد خراطی های ارزان قیمتمیکرد ولی بخشی خاصاش هنمز یادنگرفته بودبه استاد میداد وایشان یک سرزنش به ایشان میکرد—در ضمن صحبت- یک ماشین گران قیمت ایستاد- فردی با ابساگران وکلاه شیک خارجی یعنی سینمائی وارئ شد پرسید شما فلان کس هستید فرمودند بله خود من هستم ایشانمن تا این حدود امدم واز مردم سئوال کردم ادرس غلط دادندوچند روز درحال جستجو بودم ایشان یک ظرب المثل بیان کردندبه من فرمودند طبق گفته قبلی ضرب المثل یکعلت اش هیمن است که ساخته میشود- جناب قهوهایث شد لبخنذی زد ولی ظرقیت بالا داشتولی متاسفانه خانم که بیان خواهم کرد اغلب این ظرفیت راندارند ومن از مادرم یادگرفته بودم که درچنین شرایطی چون بز اخوش نگاه کنم که ایشان بعدا به من یاد دادکهدرباره خانم ها سرت را پایئن بی انداز وسپس باحالت تعجب به من نگاه کن- ان اقا گفتن چوب قیلان میخواهم مقداری درست کرده وبعضی انها رنگ امیز ی میکرد فرمودند دانه- ای  یک تومان  ایشان فرمودند شما چوب قیلان مجلسی درست میکنید ایشان فرمودندبله تا چوب اش چه باشد یک صدتومان- ایشان مات شدفرمودند ان روز ی چنید میلمتر ساخته میشود چشم وریه من را نابود کرده است ا بعدان چوب درمایع های مختلفی قرار داده میشود که بخورد ان میرود وترک نمی خورد وسپس رنگ امیزی میشود که پا ک نمیشود ایشان مدتی درفکر فرو رفت وفرمودند یکی برای من درست کن ورفت ایشان به محض انکه در شب سرفه کنم دیگر تامدتها این سرفه دارموجندین جوشنده میخورم وقرص میخورم وبر ای انکه خانواده نارحت نشود به دم درمیروم وروی یک صندلی لم میدهم وهمه فکر میکنند که من یاسل گرفتم ویا معتاد هستم وپول می اندازند ومن انهارامجبور میکنمکه پول خودت رابردارند ومدتها ریه من میسوزد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99