سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحن الرحیم-نظریات شخصی است با الهام از بیانات حجت اسلام- جناب اقای توحید رحمت الله علیه-چالشی درباره-عید یوم الغدیر-چه درکتب شیعه وچه درکتب برادران اهل سنت- درمقام حضرت علی علیه السلام از منظر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بخصوص درنوع تعریف-حدکمال است که بیان میفرمایند من وعلی سلام الله علیهما یک جان دردوکالبد ویا یک کالبد ودوجان هستیم وعجیب است بیان میکند ان سرور کائنات سب علی علیه السلام=دشنام دادن- سب من است وسب من- سب خداوند منان است هرگاه قبل از عید الغدیر وبعداز ان اصحاب از علی علیه السلام به نزد رسول اکرم صلواته الله علیهواله والسلم شکایت برده میشد ایشان- خشمگین میشدند میفرمودند دیگردرنزدمن از علی علیه اسلام شکایت نکنید پس یک حکم مطلق است- قبلاز عید وبعداز عید نداردویک باردلیل اوردند- عقا حضرت علی علیه السلامنزدیک است عقل الهی را لمس هم مقام علم رابیان کردند وهم عصمت رابیان کردند درحالیکه ظاهر تنها صحابه ای که از ایشان خطائی سرنزد بغیر از اهلبیت مکرم ایشان صلواته الله علیهواله والسلم- جناب حضرت سلمان فارسی است مابقیه از حضرت ابوذر صلواته الله علیه به پائین درجاهائی خطا داشتند که حضرت علی علیه السلام درسئوالی که نسبت شما با حضرت سلمان فارسی درچه حد است فرمودند هفتصد فرسنگ که هر فرسنگ از اقطاراسمانها بیشتر است- انبیا اعهظام صلواته الله علیهم اجمعین درجات علمی انان مشخص است مثلاحضرت عیسی علیه السلام در اسمان چهارم هستند با فرشتپان اسمان چهارم همراه ومحشور هستند حضرت ابراهیم السلامدر اسمان ششم هستند پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دراسمان هفتم- ایشان دکترا یش- در اسمان هفتم است وفوق دکترایش مافوق اسمان هفتم است که انجا فرشته ای دیگرنیست علی علیه السلا م هم این چنین است- استغفار چهارده معصوم علیهم اسلام اجمعین بعلت ناقص بودن درشکرالهی است که هیچ کس نمیتواندشکرالهی درحدکمال کند ووحد کمال-انرا خداوندمنان اندازه گرفته است- اما اجماع- پیامبر اکرمصلواته الله علیه واله والسلم فرمودندعلی جان شمادر اسمان مشهورتر ومحبوب ترباشکوه وجلال بیشتر ومطیع شما هستندپس اجامع هم جمع فرشتگان مومنین از افراد زمینی بیشتر است- اگر معیارالهی نباشد- وهرکس برای خود معیار داشته باشددلیلی ندارد خداوندمنان انرابپذیرد وسرانجام معیارها باهم برخورد پیدا میکنند وبه کشمشک وجنگ هفتاددوملت تبدیل میگردد- وایجاد سردرگمی میکند قران میفرماید احکام بعهده خداوندمنان است وبیان وتفسیر قران باز بعهده خداوند منان است ودیانم مورد میباسیت اسوه الهی مشخص شود- پس دلیلی برا سب کردن ودشمنی با حضرت علی علیه السلام معنا نمیدهد وباطل است در روز غدیر ایه امد که بیان کرد امروز کفار ومشرکین مایوس شدند واز انها نترسید یعنی قدرت شما به مراتب عظیم تراز انها وبنا چارهم به ظاهر مسلمان میشوند ونمی توانند با شما سرجنگ داشته باشند وفرمود از من بترسید که حکم منرا اجرا نگنید ودرانزمان من باشما سرجنگ خواهم داشت کفار فهمیده بودند چناچه بعداز رحلت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام- اگر علی علیه السلام جانشین شد- همان کاری را میکند پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم میکند ولی اگر دیگری بود انها با کفار ومشرکین به ظاهر مسلمان شده به توافق میرسند بخصوصد درمسائل مادی وتقسیم قدرت ودست اقایان برا تحمیق جامعه باز خواهد شد وقدرتاز دست رفته به جوب باز خواهد گشت


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99