سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته از نرم افزار –منجی دوازدهم—برکات حکومت ورهبری او---درهای خیر وبرکت از اسمان به روی مردم گشوده شود--- عمر ها به درازا کشد—مردم همه در رفاه وبی نیازی بسر برند-شهرها –همه بر اثرب- ابادانی وسرسبزی بهم پیوشته گردند—انچنان که مسافران را به برداشتن- توشه نیاز ی نخواهد بود- واگر زنی یا زنانی -تنها ازمشرق به مغرب روند—کس ی را با انها کاری نباشد—حضرت رسول صلواته الله علیه واله والسلم به جناب حضرت جابر بن عبد الله انصاری فرمودند—که نام اونام من باشد—وکنیه من کنیه او-وحجت خدا است- وبقیته الله – او درمیان مردمان—حق تعالی مشارق ومغارب را توسط اوبگشاید وا و از شیعه خود عنایت گردد—نکته مهم درمیان مر دمان است مانند کل انبیا اعظام صلواته الله علیهم اجمعین ومورد توجه وحمایت شیعاین خود خواهدبود که کل زمین را تصرف میکنند- وایشان تمام یادگاران که با انها معجزه میکرده است وکتب انان را در اختیار خود دارد---مشیت خداوند منان بران تعلق گرفته بود- که حجت خود را از گزند دشمنان حفظ کند- از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم—حضرت مهدی مردی است از فرزندان من که چهره اش چون اختر تابناک است- چهره منور یکی از نشانه های مهم ایمان است—مهدی طاووس بهشتیان است از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم معلوم میشود حضرت مهدی علیه السلام از حضرت یوسف علیه السلام زیبا تر هستند—حضرت علی علیه السلام با مهدی ما حجتها گسسته میشود شاید منظور این است حجت های نائب عام گسسته میشود—اوپایان بخش سلسله امامان پس امام پاک دوازده نفر بیشتر نیستند—نجات بخش است درتمام ابعاد بخصوص درعدالت وایمان- واوج نور وراز نهان است هر فردی که به دنیامی اید راز یاز خالق خود دارد که درعمر ان فرد تاحدی مشخص میشود وانبیا همیشه به صورت اجمال وکلی تعریف میشدند  وزمانی که مبعوث میشدند اسرار های نهان انها تاحدی روشن میشد- امام زمان – حضرت مهدی علیه السصلام رازهای همه انبیا را با راز های خود اشکار میکند که تبین –اوج نور است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99