سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه مقاله اقای مروان معاشر وزیرسابق امور خارجه کشور اردن-  در ژاپون ان لاین- محقق در بنیاد وقف شده مشهور کرانجی درباره صلح بین المللی استادیار دانشگاه یل وهمچنین نویسنده سازمان عرب درمقاله با عنوان": اسطوره کهن حقایق امروز:" بحث جالبی است که مدتها درغرب در زمینه تاثیر فرهنگ است یک نمونه جالبی دارد که اگر میزان مواد بهداشتی را درزوان عصر جاهلیت را روی منحی ببرید وسپس هم موادراپس از اسلام روی منحی بیرید خواهید دید چه قدر فرق کرده است واگر امروز را روی منحنی ببرید نسبت به زمان صدر اسلام بشدت تنزل کرده است بجر درافرادی که درغربودند وبخصوص اگر درغرب تحصیل کرده باشند ووفتوای امروز در عربستان این است که اب کافی است ولو شما به انها تفهیم کنید کافی نیست این اثر فرهنگ است ویا امر شورا کردن اگر زمان صدر اسلام را نسبت به اروپا بسنچید شاید ده ها برابر بوده است ولی امروز یک هزارم هم نیست واصلا قدغن است جزو برای افراد حکومتی گروه مستقلی که درمسائل نظر تخصصی هم بدهد یک دانه هم وجود ندارد درحالیکه دراسلام به امر شده است ولو فرد تشخیص ندهد که چه سودی دارد واین امر درغرب اثابت علمی شده است که تاثیرات شگرف دارد که به این زودی شاید فرد متوجه نمیشود بعضی متخصصان در غرب معتقد هستند که شورا درغرب بعلت کارهای بسیار مشکل وحیاتی شروع شد واز ارتش شروع والمان ها دراین امور پیشتاز بودند .به اصول علمی ان دست پیدا کردند وکم کم از ارتش به سازمانها ونهاد دیگر هم تسری پیدا کرد .کم کم به اروپای غربی هم رسید ولی در اروپای مرکزی بسار دیر وکم رنگ بود ودر اروپای شرقی رشد ناچیزی داشت در زمان جناب مارکس کمکم مشاوره سرعت بخوداش میگیرد ویک دلیل مهم ان به علت بوجود امدن گروه ها ی مستقل دانشگاهی است احزاب درغرب درتمام ابعاد کار میکردند منجله کارهای فرهنگی ولی دانشجویان گروهای مستقل را بوجود اوردند وچون بسیار مستند ودقیق عمل میکردند درچالش با دولت کم کم ضعف های دولت مشخص شد ومحبوبیت اش را دراین مورد سپس مسائل سیاسی مداوم ارام ارام از دست داد ومجبور شد که کار فرهنگی ضعیفی را انجام دهدوجالب ان هیچکس از سران این گروه ها به مقامات سیاسی وفرهنگی نرسیدند وامروزه هم مجبور هستند بعلت بسیار حساس بودن کار انها بسیار دست به عصا کارکنند گفته میشود دراثار جناب مارکس هرگاه گفته است که این نظر من است ویا نظر فلانی است یعنی نپخته است زیادروی حساب باز نکنید جناب مارکس بشدت به شورا ولو ازاد ولی پشتیبان منافع کار گر باشد ازاد است ایشان فقط انسانهارا یا جزو کارگر میداند ویا کارفرما انسان ازاد که بتواند خارج از مسائل افتصادی طبقاتی فکر کند به مخلیه اش نمیرسد که اتفاقا خوداش دراین گروه است بقول اروپائیان فردی که از مریخ امده است ولی با معیار درست عقلانی وبا انصاف فکر میکنند وبسیار تشویق میکردند با معیار های خودتان ویا با معیارهای دشمنان ما درباره ما با انصاف ارزیابی کنید- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99