سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است با الهام از نظریات جناب دکتر –محمد جواد غلامرضا کاشی- غرب خود سردرانگلستان دانشگاه لندن بودم- بعداز مدتی متوجه شدم- که قبلا یک سمیناری بوده است-تحت عنوان پیر تمدنی درشرق وشکوفائی مداوم تمدن غرب- واز جمله علت ها این بوده است درغرب ازادی وحمایت مردماز طرف دولتهای دلسوز وخودجوشی مردم باحمایت غرب در پیشرفت بوده است—البته این نظریات جنبه های درست وغلط دارد ولی غرب هم در راه پیر تمدنی است –دریک نمایشکاه که مقداری از کلاهای نوظهور که بزودی به بازارخواهد امد شرکت کردم جوانی درحال جمع اوری اطلاعات بود –اول تصور کردم که خبرنگار است- ولی بعد متوجه شدم که رشته میکانیک خوانده است وپس در رشته اقتصاد صنعت درس خوانده است- ایشان ازوضع صنعت انگلستان بسیارمایوس وپکربود سه کلا که یکی عبارت بود یک تلفن عمومی بشکل دوش حمام بود که باشماره گرفت دوش که ازان اب می ایدتلفن زده میشود- دوم هم یک هیتر مادون قرمز بود وسومی یک کلای دیگری بود- ومابقیه که درحدود هفتاد تا بود در نیمه راه بودن ایشان فرمودند این گلاهای که تا دوسال دیگر به بازار شایدبیایدسه درصد کلاهای ئی است درحال سخت است وزمانی که به بازار می اید امریکا بلافاصله تکنولوژی میخرد ونمیتوان نفروخت زیار انهاهم تکنولوژی به ما میفروشند واین کلا هارا سریعا ارتقا میدهند چون ذخیره علمی وحشتانکی دارند زمین تمام شده است دارندبه شناخت اسمان میروند اتفاقا حدیث داریک طاغوت از قله کوه تا ژرفنای اقیانوس خواهدکاوید یک –ماده ترکیبی امریکا ساخته است که قیمت اندر گرم از الماس گرانتر است درفضا درخاکسترهای فضائی انرابصور ت ساخته شده پیدا کرده است ومیخواهد یک دودکشی به سمان بسازد وان خاکرا تخلیه کند وخاک وگازهای اسمانی مورد ازمایش قرار دهد- امریکا سریعا ان کالارا میتواند سریعا ارتقا دهد ودر کارخانجات معظم خود کار با سرعت بیشتری تولید کند ودرنتجه سود بیشتری از انگلستان- بدست اورددوقرن قبل درانگلستان چکش درست میشد سود سرشار داشت واره درستمیشد سود سرشار جهانی داشت- امریکا هم پنجاد درصدکلاهای خودا میتواند به بازار وارد بهترین سرمایه گذاری تولید کالای سودمند استولی بعلت انکه جمعیت انگلستان وامریکا بسیارکم است نمیتوانند این کالاهای باتمام تولد خودکفا شوند فقط چهارده درصد قدرت خرید داخلی است ومابقیه درخارج بایدبرسد درنتجه غرب مجبور است کشورهای تک محص.ولی موادخانم را گرانتر کند واین دوداش به چشم همه میرود موادخام بایدارزان باقی بماند ولی کالا به شرط انکه مفید واقع شود وبه میزانی که سودمندی دارد قیمت پیداغ کند ودم امروزه همه با کالای بومی خود بسر میبرنند ولو کالای غربی به مرتب بهتر باشد- چناچه غرب همکاری اقتصادی میکرد این عمل وتفاهم باغرب امکان پذیربود ولو چون بفکر چپاول است تنهاران زورمداری است وانهم درداغراز مدت منجر به رادیکل شدن کشورهای صوفی منفعل میشود که هزینه سنگینی برانها وارد میسازد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99