سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه تیتویسیم- بشر سه مرحله در شناخت را گذرانده است- مرحله اول بودن علم ویا بسیارسطحی در باره موضوعات هستی چه مادی وغیره مادی رای صادرکرده است ودارای اصول کلی درباره هر موضوعی بوده است که اختصاصی بوده است ودرسطج جهان بسیار این اصولکلی مختلف ومتضاد بوده است وکک کسی هم نمیگزیده وهرکس به رای افراد بومی خوداش اعتقاد داشته است- از همه مهمتر برای اقتصاد ارزشی قائل نبود وجون جنگل های فراوان داشت- اب زیاد .وماهی وحیوانات بسیار زیاد واز اسراف ویا هدر دادن انها وحشتی نمیکرد- همه چیز را ساده میدید وهر عامل که اورا میترساند ویا ایجاد ازار میکرد به توجه داشت وبیشتر یک انسان طبیعی بود که بدنبال تنبلی وعیاشی بودودارای یک پارداوکس که درضمن تنبلی میخواست به همه اروزهایش برسد وسرامد باشد وتکی کار میکرد ولی کم کم متوجه ضعفهای خوداش یه شورائی ودست جمعی روی اورد وبسیار دیر تغیر میکرد وزود خشمگین میشد ودست به اسلحه میبرد- کم کم در مسائل مادی که ازجهتی شناخت اسان تربود وقابل تجربه بود به تحقیق به پردازند وبه یکسری وحدت اصول رسیدند- ولی درعلوم انسانی وایدلوژی وجهانی بینی ودینی تعصب وسیاست ومنافع عوامل بسیارمهم شکل دادن انها شد- غالبا جوامع هیچگونه اطلاعاتی دراین باره نداشتند وتنها گروهائیکه به منابع قدرت وثروت دست داشتند که قران انها راملا میگوید نظام های ارزشی وفکری تعین میکردند در زمان قرون وسطی یهودیانی که قبائل حضرن موسی علیه السلام وحضرت هارون علیه السلام بودند ادعا کردند تعین ایدلوژی لوژی وثروت وحکومت باید دردست انان باشد وپس ازمدتی دراصول کلی مذهب وجهابینی واحکام دین را به دلخواه تغیر میدادند وبعدپاپ ها ی این کار کردند واین قانون را یهود ومسیحیت ساختند که بعضی هاراخداوند جل وجلاله میخواهد که دراین دنیا فقیر باشند ونبایدانهارا از فقر نجات داد فقط بخور نمیری برای انها باید برای انها تهیه کرد- وهیچگونه اظهار نظری در باره هستی وجهان نباید کرد واگر قراباشد کسی انر انجام دهد رهبران مذهبی هستند بعداز بعث پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلام بنابر بعضی تحقیقات اعراب بیشترین اظهار نظر را کردهاند وبهترین شوراها درهمه زمینه ها بوجود اوردند ولی متاسفانه سیاست مدارا نانها همهان روش های پاپ هارا تعقیب کردند ومداوم دراصول کلی سازی درهمه زمینه های ایدی لوژی تغیرات به دلخواه دادهاند ودر اواخر دوره عباسیان که همه فرق برعلیه عباسیان فتوا جهاد دادند ودر ضمن با خودشان هم درنبرد بودند وبا وعده و وعید ودر باغ سبزی که به انها نشان دادند حکم تعطیل اجتهاد وجهاد را دادند واین باعث شد که همه اطلاعات علمی هم شامل این تعطیل بشود گرچه بعضی فرق مانند شیعه وبعضی دانشمندان به ان توجه نکردند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99