سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم -به بهانه اسلام هراسی احمقانه امریکا- بخش دوم- در سراسر عالم از ابتدا وتا نهایت این قانون سیاسی وجود دارد که سرانجام افراد باهرنوع سیاسیت مجبورهستند بسیاری از ملاحظات را بکنند و.مکنونانت قلبی را خودرا به خاطر انکه نظم حکومت به هم نخورد بیان نکنند چه مثبت باشد وچه منفی واین انبیا وسپس اولیا الله که این مکنونات را بیرون میریزنند ودر اخر زمان کار علمای اعظام الهی است یک انگلیسی که احتمالا چپ بوده است وعربی دان هم بوده است به سودان میرود اولاکه ایشان فرموه است که عربی رب وداغونی دارنند خوب اسرائیل تمام تخصص ها ر دراین مورد دارند چرا استفاده نمیکنند- ایشان به کنار رودخانه ی میرود که جمعیت عظیمی بیکار انجا زندگانی میکنند وتنها راه موجود برای جوان که سرگرمی هم هست- ودراین راه هم پیشرفت زیادی کردهاند ودولت سودان سابق برای انکه انها مایوس نشوند به بزرگان شهرها فرموده است برای عروسی ازانها ستفاده کنید وایشان انجا به انهایاد میدهد که چگونه از نی ها وچوب ها قایق بسازنند وتورهای ساده ای درست کنند وماهی گیری کنند دولت سودان وقتی میفهمد ایشان سخت مجازات میکند وسرزنش میکند وقتیکه به انگلستان میاید دولت انگلستان ایشان بشدت سرزنش میکند که چرا نظم انجا راکه همه قبولدارند؟ شمابه هم زدید مسلم است ان نظم به نفع انگلستان هم بوده است! یک دانشجوی شیعه یک کشور افریقائی بنام ":ت:" به من میگفت برادران سنی رفته بودند به سفارت انگلستان دران کشور که دولت حق مارا رعایت نمیکند سفارت گفته بوده است ما به دولت میگویئم که انعطاف لازم را بدهد ودولت هم داده بود وشیعیان درانجا بسیار اندک هستند انها هم به سفارت رفته بود وهمان مطلب راگفته بودند سفارت گفته بود اول جمعیت شماکم است وشما بیاداز قوانین دولت وسفارت تبعیت کنید ما نسبت به شما حساس هستیم- درهمین انگلستان افرادی هستند بسیار خوب ایران را میشناسند ونسبت به ایران حس همدردی دارند ویا نسبت به گشور دیگرهم اینچنن است ولی جرئت نمیکنند که نظم را بقول خودشان برهم بزنند ویا برعکس هستند وانها جرئت نمیکنند باز نظم به مبزنند وسیاست با پیچیده گی زیاد عمل میکند وهمه جوانب را میسنجد که بهترین روش را انتخاب کنند در طول تاریخ همین طور بوده است تنها این پیامبران اکرم هستند که قدرت مافوق تصور دارند حقایق درون افراد را مجبور میکنند که فاش کنند وچهره فریب را کنار بگذارنند ویا ازهیچ چیزی نترسند قوم لوط سرانجام امدند وگفتند ما میخواهیم بقول شما ادم کثیفی باشیم وشما که میخوهاید پاک باشید یا کاری به ما نداشته باشید ویامهاجرت کنید یا قوم حضرت صالح علیه السلام امدند وگفتند که صلاح خودرا دراین میدانیم که شتر ا شمارا ذبح کنیم وشما خود دانید اگر میخواهید عذاب تان بیاورید جناب اقای رضا شاه چه ربطی داشت جلوی عزاداری امام حسین علیه السلام را بگیرد مجبور شد محمد رضا شاه انسخنارانی سخیف واحمقانه در قم کرد وبدنبال ان اعمال بسیار کودکانه واحمقانه رانجام داد که هیچ عقل سیاسی انرا نمی پذیرد ولی مجبور شد- در زمان پایمبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم که هزان بوسه برمقبره نورانیش باد در عربستان نمونه ای وجود ندارد که یک برده بر علیه ارزباین حود به خاط اعتقادات قیام کرده باشد ویا فرزندان وهسران بر علیه همسر ویا پدر خود قیام کرده باشند ویا شیوخ ثبادل کوچک بر علیه کل نظام قیام کرده باشند ولی پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم تمام سدها راشکست- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99