سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه اسلام هراسی احمقانه امریکا- زمانی ک جناب صادق هدایت به فرنگ میرفتند که که ایشان بسیار باهوش بوده است زیرا شغل حسابداری در فرنگ شغل ساده ای نیست وبه زبان وریاضایت قوی نیاز داشت مداوم فرد متوجه میشد که ابتکارت زیادی درامر حسابداری هرروز رخ میدهد که بسیاری به خاطر همین امر خسته میکرد وروزنامه ها مداوم از پیشرفت ها خبر میدادند بخصوص چاپ کتب علمی بسیار زیاد فرد جهان سومی مداوم تخلیه روانی میشد وقتیکه میپرسید دلیل این پیشرفت چیست جواب میدادند کنار گذاشتن مذهب وانتخاب و سکولاریسیم وانتخاب یخش خصوصی بجای بخش دولتی و ارتقا دانشگاها وهمت عالی شما این همت عالی را درک نمیکنید چون مذهبی هستید اقتصاد شمارا خداوند میجرخاند مانند پاکستان هرچقدر جمعیت هم زیادشوند باز میچرخد ولو همه معتاد باشند .کنار ده دراز کش چرت میزنند واتفاقا ما که همیشه غم فردا داریم بیادبرویم ورمز انان کشف کنیم در پاریس بیست شکولات ساز درسطح خلاقیت درسطح دکتری دارنند شوخی نسیت نیویرک چهل تا دارد واگر فورمول شگلات پس وپیش بگوئی ادم بیسواد وکم سواد هستی ومستوجب شماتت همانطر هم بادبک سازی وقس علیالهذا کشور شما با فاصله زیاد از تمدن مصر است اثبات علمیشده است که زحمت سنگین جنابان راسل وساتر انجام دادند که همیشه انسان سکولار بوده است ومذهبیون مانع پیشرفت انان بودهاند ومذهبیون برعکس میگویند تمدن ها این فرمول را اثابت کردند دلیلا اش یکی غرب است بله کسانی زیادی ادعا میکنند که خداوند به انها کمک کرده است ولی باید بگویند که الهام خودشان بودهاست اولا به عقل نزدیک تر است درثانی دلالانی .جود دارند فورا میگویندما نماینده همان خدائی هستیم که توراکمک کرد چه بلائیسر اوخواهند اورد تاریخ باز گو میکند وهمه میترسند وبه کلیسا سر میزنند ومتحیر ونمیدانند به کی پناه ببرنند مصریها درزمان پادشاهد سکولار اهرام ثلالثهراساختند خیلی زحمت کیشدند وشما ها درزمان خسرو پرویز پادشاه سکولار ان طاق کسری ساختید وشما هم زیاد زحمت کشیدید .وامرزوه به گرد ما نمی رسید مگرانکه ز بان کشورتان را انگلیسی کنید وامریکا سمبول سکولاریسیم بیش ازهمه پیشرفت کرده است- یک زمان خانم استاد انگلیسی در دانشگاه لندن که من ایشان را نمی شاختم منرا در راهور با گارد تمام وبسیار غعضبناک این مطالب به من گفت ومن تعجب کردم چند جمله سر کلاس چطور شده است ظرفیت ایشان تمام شده است درحالیکه همین انگلیسی به روسها میگفتند چرا ظرفیت شما درمقابل مجلات ما زود تمام میشود؟ شما اجازه دهید که مجلات ما به روسیه بیاید وشما جواب دهید وما خوشحال میشویم وخواستم به این استادمحترم بگویم پیش گوئی من این است که اگرشمات تمام پیشرفت خودتام مدیون خداوند ندانید خداوند قدرت را ازشما میگیرد وبه دشمنان شما خواهد داد تا متوجه شوید ولی نگفتم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99