سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک بحث روانشناسی در اقتصاد است- بنام مطلوبیت-اکه- سنچش ان از صفر است تا صد-فرض کنید خانمی برای شوهر اش میخواهد یک- پیرهن بخرد همه بازار را جسجو میکند ومطابق میل اقایک پیراهن میخرد این پیراهن ان زمان نمره مطلبیت اش صد است ششم ماه دیگر اقا وخانم درغرب به بازاربرودمطلوبیت اش 99 است وهمچنان روه به افت استبرای بیست سال اینده مطلبیت میشود 29 مانندلبای معمول زمان قاجار دز شرایط امروز یکه همه اانرا تغیر میدهد- تز غرب ایست حدالگثر تا عدد 98 مردم بیشتر تحمل نداشته باشند لذا بازار از انوع مختلف سلیقه وپیشرفت درلباس مملو میکنند-در اسلام فرد بیشتراز سه دست لباس نمیتواند داشته باشد اگر دست چهارم میخواهدبخرد بایدیک دست را یا بفروشدویا به دیگری ببخشددراین مورذد حضرت علامه شهیر ایت اللهمحمد حسین طباطائی رحمت الله علیه میفرماید با ید-زهد- داشته باشد یعنی با کمترین پیراهن باشد وزندگانی را ساده کند بدوعلت- یکی بیشر به سمت درک علم دنیای مفید برود-که انهم بی نهایت است-درحد لازم زمان وهمچنین به سمت علوم اسلام واخرتی بورد که انهم بی نهایت است وحدی جز طاقت بشری-ندارئد وپول اضافی درجهت مردم خرج کند-که انهم اجر عظیم وتایثرات زیادی دارداد-بقول ظریفی میفرمودند- که مردم فکر میکننند حظریت علی علیه السلام مطلوبیت معقول درک نمیکند- لباس باید هزار وصله باشد علت انکه ایشان عارف واخلاق عظیم داشت به خاطر زهد انچنانی بود هرکس چنین کند عرفان از اسمان برایشان چون سیل خواهدامد- وجناب اق حافظ زحمت الله علیع این صوفیان دغل باز را به همین علت مورد سرزنش قرار میدهد که لباس دلقی بپوشیدوغذای سختی بخوریدعارف تمام عیار میشود وزحمت علم اموزی نمیخواهد- حضرت علی علیه السلام علت رابیا کرده است دل مردمان تاقیامت ارمش دهد وبدست اورد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99