سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در وبلاگ پارسی بلاگ که اخیرا همان مقالات در وبلاگ بیان چاپ میشود بنانم- فرهنگ عشق که سریال است- نشان میدهدیک شخصیت عالمی انرا تدوین ونوشته است ولی دریکی از این مقالاتنشان بر ان بود که ایشان درفرهنگ سیاسی کمی ضعف دارد—وایشان ضد کمونیستی میابشد- ولی مطلب بخوبی برای ایشان روشن نیست- ایاشن بطور مطلق ضد سرمایه داری وضود بوژروازی وخرده بورژوازی است- کارگرهم من به ان اضافه میکنم- این طبقات مخلوق هیچ کس نیستند بالاجبار وجود دارند سرمایه دار همان ملک التجار سات پول کلان دارد عمده وارد میکند ویا کارخانه میخرد ویا کارخانه تولید میکند بورژوازی واسطه بین سرمایه دارد وخرده بورژوازی است- خرده بورژوازی یعنی بقال وقصاب- که اصطلاحا بنگاه های خرد اقتصادی دارند گارگر ویا مردم هم که مشخص است درهچی سیستمی نمیتوان یک از انهارا حذف کرد درکمونیست همه اینها وجودارندولی دولتی هستند مثلا شرکت نفت وگاز شوروی پول کلان دارد ولی ودلتی است اید باید سرمایه دار ی حلال وحرام کرد مشکل حضرت علی علیه السلام این بود که معنیا احادیث وقران با نظرایشان زوایه پیدا کرد- پدر من در زمانی که در دبیرستان کالج بود بافردی دوست شد باهم درس میخواندند بعداپدرمن در کالج لیسان زبان انگلیسی گرفت وبعد دردانشگاه تهران لیسانس انگلیس گرفت ایشان از دانشگاه تهران لیسانس حقوق گرفت وبه المان رفت ودکتری گرفت ومترجم اشیانه عقاب استکه ایشان یک نورزی چند روزی مهمان مابود که ترجمه دوم به مراتب بهتراز تجربه اول است وبه ایران بازگشت وجزو حزب توده شد وبهد بقول ایشان زیر زمینی وفهمیدندبایدکار فر هنگی کنند واز جمله مطالب ساواک بر ضد حزب توده ایاشن نقد میکرد وضربه میزد- روزی باخوداش گفت نکنداینها یک سری اطلاعات درست دارند چون تابعیت المان داشت از طریق المان به روسیه رفت- وارد شهر مسکو شد- ایشان میفرمود روز اول د یدم درخیابان صف کشیدند- از کسی پرسیدم این صف برای چیست ایشان گفت شماهم درصف باشید- وقتیه به نزدیک مغازه رسیدم دیدم به هرکسی یک گوجه فرنگی میدهند همانجا میخورد ومال بعضی کال است درسطل اشغال میداندازد واین گوچه فرنگی مال یک کالخوز بود اسمان برسرمن خورد- خودکفائی حرف درستی است ولی خداوندمنان نعمتها را تقسیم کرده است- فرض کنید درشمال ایران خرما بوجود نمیاید نباید گفت بعلت خودکفائی ما خرما نمیخوریم- یا یک درخرما انجا بوجودمیاورذیم هرچه باشدانرا میخوریم- شوروی سیمان خوب داشت وکارخانجا سیمان داشت وکارخانجات خوب سیلوی گندم داشت انرا به ایران میداد- جای ان گوجه فرنگی میخرید- شوروی درهنر پیشرفت محیرالعقول کرد معروف ترین انگتشرها روسها میساختندزیرا دروس دانشگاهی درست انگشتری دویست دلار در روسیه بود درالمان هزار دلار خریده میشد- ایشانمیرود یک انگشتر بخرد یک مغازه طوالانی ویک دخترخانمی پشت خوان نشسته است ومجله میخواند به من گفت نگشتر مشخص کن کمتر از صد دلار انگشتر نبود-من یک انگشتر 120 دلار را انتخاب کردم ایشان به من دادکاملا بیروح- من نپسندیدم- ایشان فرمودند من بایداین مجله بخوانم شما انتخاب کنید بعدمن میایم دیگرمن مجبور شدم حرف نهائی بزنم یک دوست دلاری را انتخاب کردم که درالمان بهمن گفت حداقلهزاردلار می ارزد- خود روس ها نمیتواستند بخرند-؟؟ در داخل مغازه به انگلیسی نوشته بود لطفا تیپ ندهید یعنی انعام ندهید- من از ایشان پرسیدم این چه معنا میدهد ایشان فرمودند غربیان تیپ میدهند معلم میشدانها سوراخ دعا پیدا کردند ولی میگویندما زحماتی که میدهم بایدانعام بدهیم وقبلا پول میدادند وما این پول هار درصندوقی میگذاشتیم وکسی میا یمد انرا میبرد بعدا اینها ساعت میدهند جا کلیدی میدهنددولت انهارا به ما بخشید درهمین موقع یک امریکائی امد بلافاصله ایشان خوش امد گفت وقت گذاشت- ومن از حزب کمونیست توده خارج شدم وبه حزب کمونیست المانی طرفدرار شوروی پیوستم—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99