سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-این سئوال برای من مطرح است که فیلم – تاکسی – مال حجت اسلام پناهی-باسازمانی ای مانند- سازمان تبلیغات اسلامی هم برخوردی داشته است؟؟-درانجیل امده است- حضرت مسیح علیه السلامبه مغازه یکفر شاید یهودی جوان رفت که میدانست انصافی در او است- وکنار میز کارگاهی نشست که ان جوان مجسمه گرندهای درست میکرد ورنگ امیزی میکرد برای زیبائی واسباب باز ی بچه ها میفروخت- حضرت مسیح علیه السلام فرمودند که من امدم این کاررا یادبگیرم- ظرف دو وسه ساعت ان را بلد شد جوان گفت شما قبلا بلد بودید- ایشان گفتخیر تازه یاد گرفتم این قابل قبول است چنین استعدای هم وجودارد ولی مال حضرت مسیح علیه السلام کمی بیشتر است- این جهان حرکت کند دارد وپیشرفت اش کند است حضرت مسیح علیه السلام فرمودندجوان میخواهی این پرنده پرواز کندمات ومبهوت شد وحضرت مسیحئ علیه السام فرمودند به اذن الله- که انراتبدیل کردن به نام پدر؟ ودعا خواندنچناچه حضرت مسیح علیه السلام نقش الهی هم داشته باشدنیز به اذن واز خدا خواستننداشتمعلوم میشودان برچسب ها قلابی است پرن واز مغازه بیرون رفت افراد دم مغازه مات ومبهوت شدن وپرند باز گشت وبر شانه حضرت مسیح علیه السلام قرار گرفت وانجوان فرمودند به این پرنده بگوئید برشانه من قراربگیرد وحضرت مسیح علیه السلام والصلوات انرا بیان کردند وپرنده بر شانه ان جان قرار گرفت که مدهوش شد ایضشان بهوش اوردند این جهش بزرگ کار فقط خداوندمنان است مردم گفتند که حضرت صلواه اللهعلیه این نر است ویک ماده هم درست کن ایشان فرمودند این پرنده به ماده نیازندارد وبه اب ودانه هم- نیاز ندارد بلای سر شماچرخ میزند وکاری به ان نداشته باشیدتا رلت اش فرا برسد—اخرین پامبر انجلی حضرت بحیری سلام الله علیه است که پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه والسلم درنوجوانی با ایشان ملاقات داشته است-حال مطالبی که انجناب تدریس میکرد با مطالبی کهپیامبر اکرم صلواه اللهعلیه واله والسلم تدریس کرده است یک جهش عظیم است که جز خداوندمنان کسی را یارای ساخت ان نبوده است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99