سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- انقلاب مصر درسال1919 توسط سعید زغلول نشان داد کخ مصر هرگاه روحاش راازجسم اش جدا میکنند با ناسیونالیسم بعلاوه تفکرات شافعی وکمی هم بارنگ کمرنگ فاطمی دوباره روح اش را باز میگرداند وغرب با احساس ناسیونالیستی دوباره روح اش را ازبدنش جدا کردند وغرب هم به این ناسیونالیسیم هم رحم نکرد وقافیه ناسیونالیسیم باخته شده است ودر میدان تحریر یک امتحان بزرگی برای ناسیونالیسیم مصر بود در ست مانند قیام تبریز در ایران وسفیده تخم مرغ رابرای گرفتن اشغال در دیگ شکر اشغال داررا زدند وهمان پاسخی که ملت ایران به انرسید انها هم رسیدند که وزنه مذهب را باید قوی تر کنند در مسجد مولا در شیراز من قراربا یک افراد تیز هوش انقلابی مذهبی داشتم وساعت دوبعداز ظهر انجا بودم اتفاقا یک ربع به ساعت چهار فرد ساواکی معروفی امد من خیلی تعجب کردم زیرا سه نفر درمسجد بودیم من ودوستم ویک دانش اموزی خود رابرای کنکور امده میکرد سر ساعت چهار یک طلبه میان سالی که اهل ابده بود امد ورفت منبر بعدا فهمیدیم که یک نفر بانی این قضیه است ایشان یک درگیر لفظی با ساواکی پیدا کرد سر یک خبر درباره حادثهای دراباده وایشان نامه نوشته بوده به روزنامه اطلاعات که ان خبر کذب است وقضیه راهم شرح داده بود براساس تحقیقات دقیق شخصی تلویزوین در باره ان گرد وخاک بود وفرد ساواکی این مسئله از ایشان پرسید وجواب رد به ایشان داد وایشان کمی عصبانی شدند وادرس فرد رادادند وجریان راشرح دادند باز ساواکی قبول نکر وایشان فرمودند من دورغگو قلمداد کردی درحالیکه من ادرس میدهم وشما حتی تلویزوین نگاه نمیکنی دیشت انرا تکذیب کرد ایشان گقت من شب اخر ساعت به منزل امدم حوصله تلویزوین کردم نداشتم ایشان گفت معلوم است سر کار بودی ومشعولیات زیاداست این دفعه خانم ات مامور کن که جای تو تلویزوین را ببیند- من یکدوست دانشجوداشتم هر وقت پیش من میاید خبرهای داغ داشت من جمله اشرف با شمس دعوای ومرافعه کرده است وشاه گفته به جفت انهاکه ابروی مارانبرید ویا انکه هویدا هشتادملیون دلار برای قبر پدرش به عکا دادهاست ودومیلیارد دلار به اسرائیل داده است که حافظ بهائیت است وچهار میلیارد دلار به امریکا داده است که حافظ اسرائیل است منهم باور میکردم ایشان گویا میدانسته که ساواک جرئت سئوال کردن دراین موضوعات از شاه وهویدا نیست ساواکی پس از رفتن طلبه شریف رو کرد به من وگفت چه کسی منبع نشرعوای شاه با شمس واشرف هست بایک حالت معصومانه من درانجا فهمیدم این شایعه عجب پیچیده است واینها چه میترسند که از شاه بپرسند درست است یاغلط است رفیقم بعدا متذکرشد من خودم به کوچه علی چب زدم که انرا نشنیدهام گفتم منبع اصلی باید شما پیدا کنی- الیشان مت ومبهوت شد باز پرسید که قضیه بحث افتائی بین حضرت ایت اللهالعظمی شهید دستغیب رحمت الله علیه باحضرت ایت الله العظمی بهاالدین محلاتی چیست من گفتم من این را شنیدم انراهم از یک رفیقی در زندان بوده است واو را درزندان خواسته بودند واین سئوال پرسیده بودند وایشان هم این جواب داده بود که امام رحمتالله دریک نماز حکم به احتیاط واجب داده است حضر ایت اللهالعظمی شهید دستغیب رحمت الله علیه فرموده بودندذ به چناب حضرت ایتالله العظمی محلاتی که به نظر ایشان این حکم درست است چناب ایت العظمی محلاتی رحمت الله علیه فرموده بودن دراین قضیه من حکمی ندارم وبرای من قابل تامل است دراین اوین فرصت خدمتشان خواهم رسید ومدت ششماه هم گذاشتم که درباره ان با ایشان بحث کنم ساواکی رنگ به رنگ شد وگفت اقای خمینی که مرید زیادندارد من دیدم هرجوابی بدهم بازنده هستم سکوت کردم وایشان سر معنادار تکان داد ورفت دوستم فرمودند متوجه قضای که شدهای من به زودی دها موضوع میسازم گفتم من هم را خبر کن وتلفن بزن ایشان گفتند تلفن صلاح نیست ولی من در فترچه در بغلم هست هروقت درخیابان شما رادیدم بهت میگویم


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99