سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه درک فلسفه وعرفان- امروزه به خوبی اثبات میشود که فلیسوفان ار مبنای های مختلف حرکت میکند تا به فلسقه برسند واین امر درک فلسفهای مختلف برای فیلسوفان مشگل کرده است چون نتایج فلسفی بر مقدمات های خاص ان پایه گذاری شده است گرچه امروزه کوشش میشود ملاک های عقلانی که نردبان ترقی فیلسوف است کشف شود ومورد مقایسه واقع شود فیلسوف مشعلی را پیدا میکند که وارد یک عالم جدیدی شود که که مرز خیالبافی وحقبقت یابی عقلانی است وباید ازتخیل عبور کند وارد یک دنیا روشنائی خاصی شود این جا است که با علم تجربی اختلاف پیدا میکند این مبنا میتواند هنر باشد مسائل اجتماعی باشد وغیره چون مقدمات بسیارمهم است بحث دوفیلسوف که مقدمات مختلف را دارند کاری مشکل است- سئوالاتی برای فلیسوف مطرح میشود که این سئوالات خاص اورا فلیسوفی میکند مثلا فلیسوفی بدنبال ان بوده است که وقتیکه حضرت مسیح علیه السلام فهمید پیامبر است تاز مان قبل ار ÷امبری جه تغیراتی درمنش ورفتار وفکر او رخ داد وچرا در سوئد پادشاهی افسرده میشود وناتوان از حل مشکلات اجتماعی شده است به اومیگویند دهی است که خوش اب هوا دارد ومردمان فکور وشاه دوست وارام دارد به انجا میرود وبا جوانی که هم چوپان است وهم شکارجی به شکار میرود ودرضمن بحث ها متوجه میشود که اوپسر شجاع وفهیمی است بعضی مشکلات جامعه را میتواند به خوبی حل کند وارا به کاخ میبرد فیلسوف بدنبال این مسئله میرود متوجه میشود که شکارچیان این مسائل راحل کردند فردی در حین بحث های مسائل اجتماعی به راه حل دست پیدا کرده است فلیسوف به نظم معتقد است نظم را هم به سه قسمت میکند نظم ساده ونظم متوسط ونظم پیچیده همان فلیسوف در یک قهوه هانه با یم فردی که معدن کار خبرهای بود است بحث میکند درضمن بحث معدن کار یک گوی نقره فامی را به موقع به گردش میاندازد که یک مسئله فلیسوف حل میشود اینجا است که فلیسوف چند پله بالارفته است این نظم را فلیسوف پیچیده طبقه بندی میکند حالا سئوال این است که این درک عقلانی بوده است یا یک اشراق بوده است چناچه اشراق بگذاریم طبقه جدیدی نام گذاری میشود بنام عرفان ایا عرفان دنبال فلسفه است که برای بعضی فیلسوفان به همین معنا است وچون عرفان طبقه بندی کردند ومرز انرا مشخص نکردند چه فلیسوف خوداش به اشراق برسد ویا از عالم غیب باشد همان عرفان است حال فلیسوق بدنبال درک این نظم بر میاید درمسائل مذهبی ما همیشه باهمان سطحی که بیان شده است نائل میشویم تصور کنید که خانمی را درجهنم به یک موی اوبه درختی اویزان کردند- ومیانیم دلیل ان از نظر شرعی این است که موی خودش را از نامحرم نپوشانده است شاید ایشان مو را بالاترین معجزه الهی وهنر الهی میدانسته است وهیچ چیز دیگری وجود ندارد که بالاتر ازان باشد وشاید به خاط انکه مادر بزرگ خوداش را عصبانی کند که میتواند اور ا درعصاب خوردن شکست دهد وانواع مختلف-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99