سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-مذهب شافعی که دراوایل قرن نهم توسط-امام شافعی  که شاگرد امام مالکی بود بوجود امد-جزو چهار مذهب  اهل سنت است که دارای فقه برای کشف دستورات دینی است- که منبع –فقه- قران وحدیث است- که- به ان شریعت گفته میشود- ان زمان در شرایطی  بودن که راه درک واقعی قران وحدیث مبهم شده بود- این مکتب درمرحله نخست راه هدایت برای کشف قوانین را- اجماع بیان فرمودند—از طریق درک وفهم واگاهی صحابه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است واگر دستوری وحکمی وجود نداشت- به صورت اجماع- براساس اجتهاد-به معنای شبیه سازی  از یک اجماع ویا ازدو اجماع وشایدبیشتر ان حکم باز سازی وبوجود اورد-اجتهاد به معنای تاثیرگذاشتن چه فیزیکی ویا فکری که از طریق صرف وقت ومال وانرژی- که-ج درجهت هدف خاصی دست به فعالیت بزند—در اصطلاح-ترم-حقوقی اسلامی-ارجاع = باز گشت-به یک دلیل شخصی درتلاشی  فکری برای بدست اوردن یک سری حقایق که درحل یک موضوع حقوقی  کهمورد سئوال است را حل بدهد- که برخلاف تقلید است- اصطلاح امت- پیامبراکذم صلواته الله علیه واله والسلم بنابرقول امام شافعی فرموده اند احادیث من برای امت من است- این کلمه امت مطلق است-برای کل بشریت است- بخلاف پیامبران قبلی- کهبرای نژادی یا یک-محدوده جغرافیائی می امدند- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم برای کل بشریت امده است-اعراب ازجامعه های کوچک به بزرگ- ازقوم- که رابطه فامیلی وخونی که باهم ازدواج کردن شروع میشود – تمام نژادها ازیک زوج شروع میشود— کلمه امت  به قوم اطلاق میشده است بعدقبیله-بعد شعب-درمورد شعب- بحث فراوان است- اگردریک محدوده یک نژاد باشد وبایک حاکم این شعب است کهجمعیت شعب بیش از قبیله است ویا دریک محدوده نژادهای مختلف باشد ولی حاکم یکی باشد باز انهم شعب است امروزه یک کشور هم شعب گفته میشود که به زبان خارجی ناسیونال است-در ترم واصطلاح  قرانی کلمه امت میتواندفراتراز ناسیونال باشد-معنای اسلامی  در اسلام- هرگروهای که ایمان بهخداوندمنان داشته باشند وراه نجات وسبک زندگانی را از خداوندمنان بگیرند امت نامیده شده است ولذا مسلمانان اصطلاح امت اسلامی رابوجود اوردند وسپس امت المومنین رابوجود اوردند-امروزه درعلم سیاست-پان اسلامیزیم را مطرح کردند به شرطی کهدارای حقوق روسنت کامان ولث باشند- یعنی وحدت درامورمالی وبانکی وتبادل وتجارت بین هم باشند- وبرای ان کلمه امت سلامی - یا امت المومنین اراهم بکارمیبرند وحدت ناسیونال کشورهای اسلام ی عربی را الامته العربیه- گفته میشود- لذا امت همیشه بزرگتر از شعب است با لحاظ کردن دین اسلام—شعب رامیتوان همشهری ویا هم وطنی نامید- ولی امت میابیست نوع دین مشخص شود در زمانی که به معنای خاص گفته میشود-اما معنای امت واحده- این اصطلاح درقران امده است- که امروزه به ان جهان اسلامی گفته میشوددر مدینه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلمیک قانون اساسی را تدوین کردندکه یهودیان ومسیحیان ومشرکین وکفار انرا امضا کردند- که اینها جزو امت عام هستند قران میفرماید خداوند منان فرمودند شما مسلمانان بهترین  شعب هستید که از درون ان امت عام بیرون امدید وبهئ بلوغ رسیدیدبهترین انسانها شدید- (زیرا) دستور به امر معروف میدهید= واز موضوعات منکر که غلط ودروغ هم درمیان است (که خصوصیات شیطانی دارد) جلوگیر ی ودوری میکنید-که ران قبائل وامت ها انرا امضا کردندواین بهاین معنا است که رهبری قبیله وامتها ازبین رفت وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رهبری مدینه رابعهده گرفت ودرضمن یک سرزنشبرای امتهای دیگربود-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99