سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک هتل مجلل در هر دوبلین استفاده از اسنتا گرام وتویتررا برای سن بالاترا بیست ودوسال ممنوع کرد-دوم- ریس یک دفتر اقای ترامپ استعفا داد بعداز انکه برنامه رادیوئی که قبلا ریس برنامه صدای ازادی بود-به-مسلمان گفت به چاه فاضلاب بروید- ونوار انرا سایت – سی ان ان  -امروزه منتشر کرده است ریس یک دفتر که اقای ترامپ او را  منصوب کرده بود استعفا داد-بعدازانکه فاش شد-درحال نشر ترس از همجنس گراها- وتشویق نژآدی پرستی- وترس از اسلام هراسی- اقای کارل هیقبیمدیریک دفتر درباره روابط خارجی  که هدف ان ایجاد همکاری کشورها با سازمانهای ملی وانجمنهای خدماتی بوده است-سی-ان-سی-اس که نوارپرشده ایشان به مسلمانان میگویدمسلمانانبه چاه فاضلاب اسلام باز گردید-اقای هیق بی- بعنوان ریس کمپیندرسال2016 انتخاب شد- بعنوان سخنگوی سازمان امریکای بزرگ پک که از اقای ترامپ پشتیبانی میکردمنصوب شد-بعداز انکه  سازمان- سی –ان-ان ان کلیپ رابه جریان انداخت-کهانرا از یک شوی رادیوئی گرفته شده بودبنام صدای ازادی-ایشان استعفا داد- خانم سخنگوی ان سازمان-که دولت فدرال انجارا هدایت میکندتعدادزیادی برنامه های داوطلبدرجهت تخفیف دادن  وپانین اوردن مشکلات اجتماه-مانند فقر- بیان کرد استعفا تاثیرات فوری خواهد داشت-در شوی گفتمانی =تاک شو-که مفسر محافظه کار انکهاز سال2013تا2014ایشان نارضایتی خودرااز مسلمانان  سیاه پوستان وهمچنس گراها توصیف کرده است—گفته است من مسلمانان را دوست ندارم- مردم همیشه باعث رنجش وازار من میشوند برا ی انکه-میگویند-کارل تویک نژاد پرست هستی- تو-توانی نداری-توزناکار هستی من حضرت مسیح علیه السلام را دوست دارم-من هم اکنون مسلمانان را دوست ندارم-برا یانکه ایدولوژی انها-بد- است- یک نکنته اش را بگویم-اسلام اهل لواط وبچه باز است-درجای دیگر گفته است مسلمان به فاضلاب اسلام بروید –برویدکار بی معنا کنید-بروید با بچه هادرشب جمعه ان کارا بکنید- اتفاقا ااقی کارل نکته های پنهانی را اشکار کردید تنهابعضی مسلمان چنین میکردند وشمانام انهارا که داعش بافتوای عربستان بودنیاوردید ونام افراد ی مسیحی  که چنین کردند نیاوردید  درست زمانی که داعش وعربستات درحال سقوط بود زمینه را درست کردیئدیکسال قبلاز انکه ا قای ترامپ بفکرانتخابات باشد شما کم کم زمینه را اماده کردید-


ارسال شده در توسط علی