سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-در امریکا درچهل وپنچ ایالت از پنجاه ایالت-هم ریس دولت دارند وهم سخنگو ومعاون دولت دارند درست مانند اعراب هم شیخ دارند وهم خلیفه شیخ دارند که درضمن سخنگوی دولت هم است-دربعضی ایالت ازاین چهل وپنج ایالت- ریس دولت ومعاون ایشان هردو دریک رای گیری انتخاب میشوند وازهردو  یک حزب باید باشند- ودربعض ایالت انتخاب ایندو جداگانه است ومیتواند از دوحزب مختلف باشد- ایالت نیوجرسی از یک حزب باید باشد-که امسال خانم شیلا اولیور-به ریاست دولت رسیدواقای فیلیپ مورفی به مقام دوم رسید اقای مورفی قبلا سفیر امریکا در المان بوده است اخیرا با روزنامه اشپیگل یک مصاحبه داردکه ترجمه میشود-در این مصاحبه به سیاست اقای ترامپ حمله کرده است وبه اینده خوش بین است وگفته است ما از پس این موضوع برخواهیم امد-اقای ترامپ کشورهارا- چاه فاضلاب وبالاترین انتقاد – ایشان دروغگو بودن وخودرا نابغه نامیده است- اقای ترامپ بعنوان ریس جمهور امریکا- با توئیت های خود دراینده به حواشی سیاسی خواهدبرد- .دراین روز های اخیرا کاملامشهود شده است-سرانجام حزب دمکرات- به سمت بهره خوداز قدم های اشتباه زمانی که انتخابات-میان دوره ای برپا میشوددرماه نوامبرخواهدبرد-گفتمان انتقادی ایشان که قبلا سفیر امریکادرالمان بود وجز حزب دمکرات است- اقای فیلیپ مورفی دریک مصاحبه با اشپیگل ان لاین-گفتند پایگاه ما درحال انگیزه را ایجاد کردن است-دراین مصاحبه-کسی که مقام دولتی رانیوجرسی در ماه نوامبر که بسیار به اقای اوباما نزدیک بوده است برده است-که احتمالا درسطح سرتیپ دو سیاسی است- ایشان اقای ترامپ را متهم-به مشکل سازی وبحران( درغرب بسیارمهم است) وبدتر کردن اوضاع ودراینده تقسیم کردن مردم- اقای مورفی گفته است- به خوبی احتمال میدهد—که گفتمان سیاسی در تلویزیونبا جرای –خانم اپراه- وین فری یک چالش سنگین وبیادماندنی درانتخابات 2020 خواهد بود- من تصور نمیکنم- بهصورت احمقانه باشد- ایشان گفت- این خانم هوش بسیار زیرکانه وقدرت مندانه قابل ترسیدن است وغیر قابل محاسبه تیز هوش است- وبسیار مطلع است- من با ذکرکنم میابیست برای ترجمه به سایت نیوروک تایمز تماس میگرفتن ولی براسا قوانین یاهو تازمانی که بهره مالی نداشته باشدازاد است- جناچه اعتراضی است لطفا-با )E-MAIL-ali_greest@yahoo.com ))-تماس برقرار کنید-مصاحبه-در واشنگتن- با اقای مورفی توسط اقای –رولاند نلس انجام پذیرفته است-اش-مردم امریکا احساس میکنندکه درحال تقسیم شدن هستند- چرا این اشتباه رخ داده است؟مور- این درست است- ما تقسیم شدهایم-شما مقداری نشست کرده ایدیعنی خود سانسوری کرده اید درباره ضد دولت-ضد جهانی شدن- ضد احساست های روشنفکرانه-که تنها دربرگیرنده-حقایق سیاسی نیست-بلکهدرباره واقعیتهای فرهنگی هم است-مت تصور میکنم واحتمال میدهم تعدادزیادی دراینده خواهد امد-برای مدت های زیادی پابرجا خواهد بود- بانتجه گیریازمسائل-مانندجهانی شدن ممکن است که شدد پیدا کند-باتوجه به کمبود شدیدسال-2008-مادامیکه-اقتصاد بهبود پیدا کرده بود- شاید شمامجادلهکنیدکه جامعه هنوزبهبود پیدا نکرده است-اش- ایا دراینده تقسیم مردم-حتی بدتر خواهد شد-؟مورف-من ادمی خوش بین هستم—منمعتقدم هستم بنیادهای فرهنگی ما قوی است-و قوانین اساسی ما-قوی است- هنوز تعداد زیادی از رهبران سیاسی هستندکه درانها علم منطقی سیاسی وجود دارد- وبرای ارزش های امریکا قیام میکنند وقوانین اساسی مارا برای اش احترام میگذارند-وبسیاری از مردم امریکا بیشترازکسانی که ازروابط جهانی بخصوص بامتحدین خود ماند المان که تمجیدی وعشق وعلاقه نشان نمیدهند-هستند- بنابراین من خوش بین هستم وما دراینده ازپس ان برمیایم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99