سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برنامه افق بخش عصری مطالب جالبی داشتند ومیابیست pdf انهاراتهیه کنند که گاهی با اینترنت امکان پذیر نیست-چندنکته ذکر کنم- دیروز دریک سایت نظامی امریکا-نوشته بود به جای هواپیمای b1برای گشت زنی دراطراف مرزهای امریکادراقیانوس ازامروز ببعد هواپیمای-b-52  اخرین هوایپیمای راهبردی سنگین امریکا است- مدتها میخواستندبطور کل انرا کناربگذارند- ولی بعلت انکه روسیه روی هواپیماهای راهبردی خود سرمایه گذاری کلان کرد انهابفکر جان نشین شدند ولی بعلت انکه روسیه هرچهل روز  چه درتاکتیک وچه در تکنیک هواپیماتغیرات راهبردی ایجاد میکند  سعی کردن انهاهم دربی-52 چنین کنند-ولی درجنگ سوریه رادارهای ماهواره  ای موشکهای اساس-400 و300نشان داد که فاصله دونوک بال هواپیمای امریکائی با روسی به میلمتر اندازه میگیرد وقدرت موتور وغیره وحتی دوربین هواپیمای روسی ضربان قلب خلبان های امریکایئ اندازه میگیرئ وقیافه انهارابخوبی نشان میدهد که ترسیدند-درنتجه این موشکها برای نوع ناوها ساخته شده استکه برد رادارانها فوق العاده زیاداست- لذا هواپیماهای –بی-1- وتنوعد ان بی-16وبی-19وبی22و23 وغیره دیگر کاربردنداردولی امریکانمی خواهد به تعادل برسد ونمی خواهد اسرائیل به تعادل برسد- ازطرفی یک پارک فناوری وتاکتیکنظامی اخیرین افتتاح کرده است-که هدف اش دفاع از اروپادرمقابل شرق است این شرق فقط مسلمانانهستند کهچناچه اروپابخواهد به تعادل با مسلمانان برسید جلوی انهارابگیرد-چندرهبرمعظم رحمت اللهفرمودند لشگرحضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم نزدیک است به نظرمیرسدانراقبول کردن- سه شنبه خانم ترزامی به پاریس رفت وحاضر شد پنجا ه میلیون یورو به فرانسه بدهد که فرانسه درمرزکاله یکنوع صفحات خاص  توری مانندبکشد که کمهاجرین وارد انگلستان نشوند که حتی فرانسویانبشدت تعجب کردند که قبلا انگلستان حاضربه کمک نبودن بوده است وفقط درمرزخوداقدام میکردهاست وگفتن بهنظرمیرسد هرچقدرفرانسه بخواهد انها حاضربه پرداخت هستند وهمکاری برای  ضداتروریست بافرانسه شروع کردن-کهمیتواند فشار امریکاباشد میتوان نتجه گرفت حرکت انقلابی ایران-که مستقل از غرب است وبر ضدغرب است وبدنبال باز گشت  تمدن اسلامی  وایجادامت واحده در درون مرزهای اسلامی است- که ازتوان بسیاربالا برای جذب مسلمانان ونوشتن کتب وتبلیغات وسرانجام جهاد بی پایاندرحالیکه غرب به سمت تششت وتقسیم وتنزل های سیاسی دردرون وعدم کاریزما واختلاف نظرهای زیاد وبحرانهای اخلاقی که مسلمانان کم کم این نوع معایب را درحال تصحیح کردن وپاکسازی کردن است واقای ترامپ برای همین منظورامده است تک شوالیه غرب است که میخواهدریسک بالا وچالش سنگین باجاه طلبی زیاد بتواند رقیب سرسختی برای اسلام باشد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99