سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برنامه افق بخش عصری مطالب جالبی داشتند ومیابیست pdf انهاراتهیه کنند که گاهی با اینترنت امکان پذیر نیست-چندنکته ذکر کنم- دیروز دریک سایت نظامی امریکا-نوشته بود به جای هواپیمای b1برای گشت زنی دراطراف مرزهای امریکادراقیانوس ازامروز ببعد هواپیمای-b-52  اخرین هوایپیمای راهبردی سنگین امریکا است- مدتها میخواستندبطور کل انرا کناربگذارند- ولی بعلت انکه روسیه روی هواپیماهای راهبردی خود سرمایه گذاری کلان کرد انهابفکر جان نشین شدند ولی بعلت انکه روسیه هرچهل روز  چه درتاکتیک وچه در تکنیک هواپیماتغیرات راهبردی ایجاد میکند  سعی کردن انهاهم دربی-52 چنین کنند-ولی درجنگ سوریه رادارهای ماهواره  ای موشکهای اساس-400 و300نشان داد که فاصله دونوک بال هواپیمای امریکائی با روسی به میلمتر اندازه میگیرد وقدرت موتور وغیره وحتی دوربین هواپیمای روسی ضربان قلب خلبان های امریکایئ اندازه میگیرئ وقیافه انهارابخوبی نشان میدهد که ترسیدند-درنتجه این موشکها برای نوع ناوها ساخته شده استکه برد رادارانها فوق العاده زیاداست- لذا هواپیماهای –بی-1- وتنوعد ان بی-16وبی-19وبی22و23 وغیره دیگر کاربردنداردولی امریکانمی خواهد به تعادل برسد ونمی خواهد اسرائیل به تعادل برسد- ازطرفی یک پارک فناوری وتاکتیکنظامی اخیرین افتتاح کرده است-که هدف اش دفاع از اروپادرمقابل شرق است این شرق فقط مسلمانانهستند کهچناچه اروپابخواهد به تعادل با مسلمانان برسید جلوی انهارابگیرد-چندرهبرمعظم رحمت اللهفرمودند لشگرحضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم نزدیک است به نظرمیرسدانراقبول کردن- سه شنبه خانم ترزامی به پاریس رفت وحاضر شد پنجا ه میلیون یورو به فرانسه بدهد که فرانسه درمرزکاله یکنوع صفحات خاص  توری مانندبکشد که کمهاجرین وارد انگلستان نشوند که حتی فرانسویانبشدت تعجب کردند که قبلا انگلستان حاضربه کمک نبودن بوده است وفقط درمرزخوداقدام میکردهاست وگفتن بهنظرمیرسد هرچقدرفرانسه بخواهد انها حاضربه پرداخت هستند وهمکاری برای  ضداتروریست بافرانسه شروع کردن-کهمیتواند فشار امریکاباشد میتوان نتجه گرفت حرکت انقلابی ایران-که مستقل از غرب است وبر ضدغرب است وبدنبال باز گشت  تمدن اسلامی  وایجادامت واحده در درون مرزهای اسلامی است- که ازتوان بسیاربالا برای جذب مسلمانان ونوشتن کتب وتبلیغات وسرانجام جهاد بی پایاندرحالیکه غرب به سمت تششت وتقسیم وتنزل های سیاسی دردرون وعدم کاریزما واختلاف نظرهای زیاد وبحرانهای اخلاقی که مسلمانان کم کم این نوع معایب را درحال تصحیح کردن وپاکسازی کردن است واقای ترامپ برای همین منظورامده است تک شوالیه غرب است که میخواهدریسک بالا وچالش سنگین باجاه طلبی زیاد بتواند رقیب سرسختی برای اسلام باشد


ارسال شده در توسط علی